Opatření děkanky č. 44/2018

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK (www.fsv.cuni.cz)

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 44/2018

 

Název:

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK (www.fsv.cuni.cz)

 

Účinnost:

1. 10. 2018

 

V Praze dne 27. září 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

I. Obecná ustanovení

 1. Provoz, hlavní technickou správu a podporu webových stránek Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) zajišťuje IT oddělení děkanátu. Webové stránky jsou přístupné na adrese www.fsv.cuni.cz.
 2. Obsahovou údržbu a aktualizaci svěřených úseků webových stránek mohou činit pověření pracovníci (dále též „pověřený správce“) přímo v redakčním systému nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka IT oddělení. Každé oddělení děkanátu může pověřit aktualizací více pracovníků.
 3. Distribuci správcovských práv pro redakční systém a zaškolení pověřených správců zajistí na požádání vedoucích pracovníků oddělení pověřený pracovník IT oddělení.
 4. Vedoucí pracovníci nahlásí zodpovědné osoby pověřenému pracovníkovi IT oddělení a bezodkladně jej informují o změnách. IT oddělení vede přehled pověřených správců webových stránek.
 5. Za vzhled a obsah hlavní stránky webu (aktuality, hlavní menu, sekce instituty, život na fakultě, partneři, odkazy na sociální sítě, menu v zápatí atd.) odpovídá Oddělení vnějších vztahů (OVV). To platí pro českou i anglickou verzi webu. Přidávat položky do hlavního menu a upravovat položky na hlavní stránce webu je možné pouze se souhlasem vedoucího pracovníka OVV.

 

II. Aktuality

 1. Vkládat aktuality na hlavní stránku (česká i anglická verze) mohou pouze pracovníci OVV. Kterýkoli zaměstnanec pracovně zařazený na FSV UK může OVV požádat o vložení aktuality na hlavní stránku webu. K aktualitám je vhodné zasílat i související obrázky či loga a informaci o termínu zveřejnění/stažení aktuality.
 2. Každý pověřený správce může dále sám vkládat aktuality, které se jako související zobrazují na podstránkách. Pokud takovou aktualitu požaduje pověřený správce zveřejnit také na hlavní stránce, je nutné kontaktovat OVV.

 

III. Osobní údaje a kontakty

 1. Přednášející na FSV UK (bez ohledu na úvazek) jsou povinni pravidelně aktualizovat své osobní údaje ve WhoIs – v rubrice osobní údaje.
 2. Návod a více informací: https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/prace-na-fakulte/manual-pro-whois.
 3. Vedoucí oddělení děkanátu/tajemníci institutů/vedoucí center mají sice práva pro opravy kontaktů, pokud je ale vytvoří oni, dojde k tomu, že samotný uživatel nebude mít přístup k editaci nebo mazání – proto je důležité, aby kontakty upravovali sami uživatelé.
 4. Pouze vedoucí oddělení, tajemníci institutů a vedoucí center (a případné další osoby s rolí „tajemník“ v aplikaci WhoIs, kterou může přidělit IT oddělení na požádání vedoucích/tajemníků) však mohou měnit nastavení kolonky „Místnost“, kterou sami uživatelé nevyplňují ani nemohou editovat.
 5. Za aktuálnost kontaktních údajů (pracovní e-mail, pracovní pevná telefonní linka, místnost a případně pracovní mobil – pokud je SIM hrazena zaměstnavatelem) pracovníků v databázi zaměstnanců odpovídají vedoucí pracovníci příslušných oddělení, resp. tajemníci institutů či vedoucí center.
 6. První data pracovníka jsou zanesena Personálním oddělením do WhoIs po uzavření pracovně právního poměru, resp. nástupu, IT oddělení může pomoci novému pracovníkovi s nastavením, při případných změnách musí vedoucí i pracovník tyto údaje ve WhoIs svědomitě aktualizovat. Aktualizace údajů ve WhoIs je důležitá právě proto, že data z databáze se automaticky promítají do telefonního seznamu na webových stránkách.

 

IV. Odpovědnost za jednotlivé části české jazykové verze

1. Sekce “FAKULTA”

- sekci spravuje Oddělení vnějších vztahů, které je o potřebné aktualizaci zpravidla informováno vedením fakulty

- výjimky:

 1. v podsekci Děkanát upravují úřední hodiny a další informace na stránkách jednotlivých oddělení pověření pracovníci oddělení samostatně (či prostřednictvím pracovníka IT oddělení – platí vždy i pro body níže, uvedena je odpovědnost za obsah)
 2. podsekci Akademický senát spravuje AS FSV UK
 3. podsekci Disciplinární komise spravuje Studijní oddělení
 4. podsekci Ediční komise spravuje Oddělení vědy
 5. podsekci Kariéra spravuje Personální oddělení
 6. podsekci Projekty OP VVV spravuje Oddělení projektové podpory
 7. podsekce Úřední deska:
  1. stránky Přijímací řízení, Harmonogram ak. roku, Poplatky spojené se studiem, Studentské výměny v rámci dohod o spolupráci, Akademický senát, Vědecká rada, Disciplinární komise - rozhodnutí děkanky, Habilitační a jmenovací řízení, Pracovní příležitosti, Veřejné zakázky, Termíny pro konání státních zkoušek, Opatření děkanky a Vnitřní předpisy a dokumenty jsou pouze odkazy do jiných sekcí
  2. stránku Výroční zprávy spravuje Oddělení vnějších vztahů
  3. stránku Doručování veřejnou vyhláškou spravuje Studijní oddělení  
  4. stránku Disciplinární komise - rozhodnutí děkanky spravuje Studijní oddělení
  5. stránku Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky spravuje Studijní oddělení
  6. stránku Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK spravuje Oddělení vnějších vztahů
  7. stránku Poskytování informací spravuje Sekretariát děkanky a kancelář tajemníka

 

2. Sekce “UCHAZEČI”

- sekci spravuje Oddělení vnějších vztahů ve spolupráci se Studijním oddělením

- výjimky:

 1. podsekce Celoživotní vzdělávání a Informace pro uchazeče se speciálními potřebami spravují přímo pověření pracovníci Studijního oddělení
 2. v podsekci Přijímací řízení spravují stránky Nostrifikace, Přijímací řízení - doktorské studium, Statistiky z přijímacího řízení a Aktuální informace k přijímacímu řízení pověření pracovníci Studijního oddělení

 

3. Sekce “STUDIUM”

- sekci spravuje Studijní oddělení

- výjimky:

 1. podsekci Výuka jazyků - CJP spravuje Centrum jazykové přípravy
 2. podsekci Studium v zahraničí spravuje Oddělení zahraničních styků

 

4. Sekce “VĚDA A VÝZKUM”

- sekci spravuje Oddělení vědy

 

5. Sekce “ŽIVOT NA FAKULTĚ”

- sekci spravuje Oddělení vnějších vztahů

 

6. Sekce “KONTAKTY”

- informace spravuje Oddělení vnějších vztahů, osobní údaje v podsekci Lidé na fakultě se aktualizují automaticky podle údajů ve WhoIs (viz článek III. tohoto opatření)

 

7. Sekce “PRO ZAMĚSTNANCE”

- sekci spravuje pracovník oddělení IT na základě podkladů z příslušných oddělení

- výjimky:

 1. podsekci Opatření děkanky spravuje Sekretariát děkanky a kancelář tajemníka
 2. podsekci Práce na fakultě spravuje Personální oddělení
 3. podsekci Pro garanty spravuje Studijní oddělení
 4. podsekci Prezentace fakulty spravuje Oddělení vnějších vztahů

 

8.  Sekce “ABSOLVENTI”

- sekci spravuje Oddělení vnějších vztahů

 

V. Odpovědnost za jednotlivé části anglické jazykové verze

1. Sekce “ABOUT”

- sekci spravuje Oddělení vnějších vztahů, které je o potřebné aktualizaci zpravidla informováno vedením fakulty

- výjimky:

 1. podsekci Career at FSV UK spravuje Personální oddělení

 

2. Sekce “ADMISSIONS”

- sekci spravuje Oddělení vnějších vztahů

- výjimky:

 1. podsekci How to Apply spravuje Oddělení zahraničních styků
 2. podsekci Tution Fees spravuje Oddělení zahraničních styků
 3. podsekci Scholarships and Funding spravuje Oddělení zahraničních styků
 4. Exchange Students Admissions spravuje Oddělení zahraničních styků

 

3. Sekce “ACADEMICS”

- sekci spravuje Oddělení zahraničních styků

- výjimky:

 1. podsekci Alumni spravuje Oddělení vnějších vztahů
 2. podsekci Language Centre spravuje Centrum jazykové přípravy
 3. podsekci Practical Information spravuje Oddělení zahraničních styků ve spolupráci s Oddělením vnějších vztahů
 4. podstránku Students with Special Educational Needs spravuje Studijní oddělení
 5. podstránku PhD Students spravuje Studijní oddělení

 

4. Sekce “RESEARCH”

- sekci spravuje Oddělení vědy

 

5. Sekce “LIFE AT FACULTY”

- sekci spravuje Oddělení vnějších vztahů

 

6. Sekce “CONTACT US”

- informace spravuje Oddělení vnějších vztahů, osobní údaje v podsekci Faculty Staff se aktualizují automaticky podle údajů ve WhoIs (viz článek III. tohoto opatření)

- stránku International Office spravuje Oddělení zahraničních styků

 

7. Sekce “FOR STAFF”

- sekci spravuje pracovník oddělení IT na základě podkladů z příslušných oddělení (o úpravách v podsekci Job benefits informuje Personální oddělení, o změnách v podsekci Forms obvykle Ekonomické oddělení a Personální oddělení)

 

V. Závěrečná ustanovení

1. Opatření děkana č. 4/2012 se zrušuje.  

2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 10. 2018

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Zpracovala:

PhDr. Sylvie Fišerová

vedoucí Oddělení vnějších vztahů