Opatření děkanky č. 4/2021

Opatření děkanky č. 4/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č.  4 /2021

Název:

 Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce

Účinnost:

1. 4. 2021

V Praze dne 17. března 2021

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Podle § 60 Zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.

I. Základní informace

 1. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) v rámci studijních pobytů celoživotního vzdělávání (CŽV) poskytuje za úplatu vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech, které rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci a slouží jako příprava pro eventuální řádné studium jeho absolventů.
 2. Studijní pobyt CŽV na FSV UK má v rámci studijních programů v českém jazyce podobu semestrálních studijních pobytů.
 3. Účastník studijního pobytu CŽV není studentem podle Zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 4. Na účastníka studijního pobytu CŽV se přiměřeně vztahují studijní a zkušební předpisy Univerzity Karlovy a FSV UK.

 

II. Přijímání uchazečů

 1. Do studijního pobytu CŽV se může přihlásit jen uchazeč s ukončeným středoškolským vzděláním. Další podmínky pro přijetí může stanovit garant studijního programu.
 2. Přihlášky se podávají na studijní oddělení děkanátu fakulty.
 3. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.
 4. O přijetí do studijního pobytu CŽV rozhoduje děkan fakulty.

 

III. Průběh studijního pobytu

 1. Účastníci studijního pobytu CŽV studují obory poskytované jednotlivými instituty v souladu s příslušnými akreditacemi studijních programů a v souladu se studijními plány institutů.

 

IV. Ukončení studijního pobytu

 1. Účastník studijního pobytu CŽV ukončuje jednotlivé kursy zkouškou, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem podle příslušných platných pravidel.
 2. Absolvent studijního pobytu CŽV obdrží od fakulty osvědčení o absolvování programu a doklad o absolvovaných kursech a vykonaných zkouškách, klasifikovaných zápočtech a zápočtech včetně klasifikace.

 

V. Přechod do řádného studia a uznávání absolvovaných předmětů

1.      Absolvování studijního pobytu CŽV nezakládá nárok na přijetí do řádného studia na FSV UK.

2.      Účastníci a absolventi studijních pobytů CŽV mohou být přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia s prominutím přijímací zkoušky. Podmínkou je:

a)      absolvování minimálně dvou navazujících semestrálních studijních pobytů bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

b)      získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrálních studijních pobytech bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

c)      studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být A, B nebo C. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrálních studijních pobytech bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK.

3.      O přijetí s prominutím přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

4.      Po přijetí do řádného bakalářského a magisterského studia FSV UK jsou uznány předměty absolvované v rámci studijního pobytu CŽV, ale pouze do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty, které mají být uznány, musí být splněny během posledních tří let bezprostředně před podáním žádosti o uznání.

VI. Úplata

 1. Výši úplaty za semestrální studijní pobyt stanoví na základě kalkulace děkan fakulty.
 2. Uhrazení úplaty se prokazuje nejpozději při zápisu do studijního pobytu.
 3. Na písemnou žádost účastníka studijního pobytu CŽV může děkan dle svého uvážení povolit platbu ve splátkách, přičemž nejpozději při zápisu do studijního pobytu musí být zaplaceno minimálně 30 % úplaty a doplatek musí být zaplacen nejvýše v pěti pravidelných měsíčních splátkách a nejpozději do konce daného semestrálního pobytu.
 4. Na povolení úhrady úplaty ve splátkách dle tohoto opatření nevzniká účastníkovi studijního pobytu CŽV žádný nárok.

 

VII. Závěrečné ustanovení

 1. Bližší informace o studijních pobytech CŽV (termíny, výše úplaty apod.) budou zveřejňovány na webových stránkách fakulty – https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty.
 2. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 10/2017 – Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce, ve znění Opatření děkanky č. 41/2018.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

Proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání