Opatření děkanky č. 3/2019

Organizace požární ochrany

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 3/2019

 

Název:

Organizace požární ochrany

 

Účinnost:

2. 1. 2019

 

V Praze dne 5. prosince 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Obsah

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Odpovědnosti
 3. Organizační opatření
 4. Dokumentace požární ochrany
 5. Základní povinnosti zaměstnanců v požární ochraně
 6. Základní povinnosti vedoucích na pracovištích fakulty
 7. Ohlašovna požárů
 8. Preventivní požární prohlídky
 9. Preventivní požární hlídka
 10. Školení a odborná příprava v požární ochraně
 11. Požadavky na odbornou kvalifikaci z hlediska požární bezpečnosti
 12. Požadavky na kontrolu, údržbu a opravy věcných prostředků požární ochrany  a požárně bezpečnostních zařízení
 13. Postup při provádění činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
 14. Nabytí účinnosti

 

Ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 30 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci stanovuji organizaci zabezpečení požární ochrany takto:

 1. Všeobecná ustanovení

Zajišťování požární ochrany je nedílnou součástí plnění úkolů fakulty a ochrany jejího majetku.
Za dodržování tohoto opatření na svých pracovištích odpovídají vedoucí zaměstnanci.

Povinnosti podle této směrnice se vztahují na všechny zaměstnance a studenty, popřípadě jiné osoby vyskytující se v prostorách fakulty. Všichni zaměstnanci musí být s touto směrnicí seznámeni. Pro ostatní osoby platí v rozsahu, který je potřebný pro jejich činnost nebo přítomnost v prostorách fakulty.

 1. Odpovědnosti

 • Za zabezpečení požární ochrany na fakultě odpovídá děkan fakulty.
 • Za koordinaci činností v oblasti požární ochrany odpovídá tajemník fakulty.
 • A revize, kontroly technického stavu a kontroly provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a technických zařízení požární ochrany odpovídá vedoucí provozně technického oddělení.
 • Za plnění povinností požární ochrany na svěřených pracovištích odpovídají vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých pravomocí a funkcí.
 • Po odborné stránce je požární ochrana zajišťována dodavatelsky odbornou firmou.
 • Věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a požárně technická zajišťuje a jejich provozuschopnost zabezpečuje na základě rozhodnutí vedení fakulty provozně technické oddělení.
 1. Organizační opatření:

 • Objekty fakulty jsou v mimopracovní době uzamykány a nejsou střeženy.
 • Vzájemné povinnosti v požární ochraně mezi pronajímatelem a jednotlivými nájemci objektu fakulty jsou zajištěny smlouvou podle občanského zákoníku, obsahující povinnosti v oblasti požární ochrany.
 • Rozbor stavu požární ochrany se zpracovává k 31. 12. a po projednání ve vedení fakulty. Zpráva se odesílá na BO RUK do 15. 1. následujícího roku.
 • Každý požár musí být ohlášen ohlašovně požárů Hasičského záchranného sboru, vedení fakulty a RUK.
 • Objekty, prostory a místnosti se mohou používat jen způsobem, k nimž jsou určeny
  a schváleny v rámci kolaudačního řízení. Stavební a technologické změny musí být předem projednány s odborným pracovníkem požární ochrany.
 • Revize vyhrazených technických zařízení, požárních technických zařízení, věcných prostředků požární ochrany, revize a prohlídky ostatních strojů a technických zařízení zajišťuje provozně technické oddělení. Revizní a kontrolní zprávy se uchovávají v kanceláři provozně technického oddělení.
 • Požární preventivní prohlídky se provádějí na všech pracovištích fakulty podle článku
  č. 8 tohoto opatření.
 • Při používání topidel musí být dodrženy návody k obsluze vydané výrobcem a další příslušné předpisy (ČSN 06 1810) a předpisy o čištění spotřebičů paliv a komínů. Plnění těchto povinností zajišťují vedoucí pracovišť.
 • Všechny prostory, kde se vyskytují rizikové požárně nebezpečné činnosti nebo požárně nebezpečné látky a materiály musí být příslušně označeny bezpečnostními a požárními značkami.
 • Požadavky na provádění cvičného požárního poplachu:
  1. cvičný požární poplach se provádí nejméně 1x ročně,
  2. cvičný požární poplach vyhlašuje po dohodě s vedením fakulty osoba odborně způsobilá v PO nebo technik PO,
  3. cvičný požární poplach slouží zejména k prověření účinnosti požárních poplachových směrnic, evakuačního plánu. O jeho průběhu se provede zpráva,
  4. na cvičný požární poplach nejsou stanoveny zvláštní požadavky.
 1. Dokumentace požární ochrany

Fakulta vede tuto dokumentaci požární ochrany:

 • začlenění pracovišť podle požárního nebezpečí,
 • směrnice pro zabezpečení organizace požární ochrany,
 • požární řády pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím s přílohami,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • požární kniha je vedena ve formě zpráv z požárních prohlídek a požárního cvičení,
 • řád ohlašovny požárů – pro budovy Smetanovo nábřeží 6 a Opletalova 26,
 • dokumentace o školení a odborné přípravě v požární ochraně,
 • dokumentace o školení v požární ochraně osob zajišťujících požární ochranu v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době – vrátní, bezpečnostní služba,
 • příkazy, zákazy a pokyny vydané na úseku požární ochrany,
 • údaje o požárech a příčinách jejich vzniku,
 • zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách provedených státním odborným dozorem,
 • doklady o údržbě, provedených kontrolách, revizích a opravách technických
 • a technologických zařízení, provedených podle požadavků jiných právních a ostatních předpisů, nebo ČSN a průvodní dokumentací výrobce,
 • provozní dokumentace, návody k obsluze požárně bezpečnostních zařízení, věcných prostředků požární ochrany, ostatních strojů a zařízení, bezpečnostní listy chemických látek používaných hmot a materiálů potřebných k stanovení požárně bezpečnostních opatření.

Organizační dokumentace požární ochrany se ukládá u tajemníka fakulty.

Požární kniha, revizní a kontrolní zprávy požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO, zprávy z preventivních prohlídek PO a technická dokumentace je uložena u vedoucího provozně technického oddělení.

Na každém samostatném pracovišti musí být vyvěšeny Požární poplachové směrnice a další dokumentace podle posouzení požárního nebezpečí (např. Požární řád pracoviště a podobně).

Na pracovištích v objektech RUK jsou zaměstnanci povinni se seznámit a dodržovat pokyny požární ochrany a pokyny dokumentace po RUK, vyvěšené ve společných prostorách těchto objektů

 1. Základní povinnosti zaměstnanců v požární ochraně

 • Každý je povinen se chovat tak, aby nezpůsobil požár, neohrozil životy a zdraví osob, zvířat a majetek.
 • Dodržovat předpisy o požární ochraně, návody k obsluze strojů a zařízení a technologické postupy, ústní a písemné pokyny vedoucích. Při užívání zařízení, strojů, skladování výrobků a materiálů se řídit pokyny výrobce nebo dodavatele, popřípadě podle jiných předpisů (např. vnitřních předpisů, norem a podobně).
 • Odstranit zjištěné závady a nedostatky, pokud to lze nebo je nahlásit vedoucímu.
 • Neprovádět žádné práce a činnosti bez odborné kvalifikace, zejména zásahy do elektrické instalace.
 • Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným plamenem v místech se zvýšeným nebezpečím požáru.
 • Při manipulaci a používání hořlavých kapalin se musí zachovávat opatrnost. V blízkosti je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným plamenem, jiskřivými a horkými předměty. Hořlavé kapaliny, pokud se s nimi nepracuje, musí být uloženy v uzavřených a označených nádobách.
 • Udržovat trvale volné přístupy k elektrickým rozvodným a ovládacím skříním, hlavním vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody, plynu, ústředního topení a jiných látek. Neukládat žádné předměty a materiál do únikových cest. Neukládat hořlavý materiál do blízkosti hromosvodů, osvětlovacích těles a jiných zdrojů tepla.

Tyto povinnosti se v potřebném rozsahu vztahují i na jiné osoby vyskytující se v prostorách fakulty.

 1. Základní povinnosti vedoucích na pracovištích fakulty

 • jsou povinni provést seznámení nových podřízených zaměstnanců s dokumentací požární ochrany pracoviště, s rozmístěním přenosných hasících přístrojů a s únikovými cestami a východy z pracoviště,
 • Jsou povinni na pracovišti umožnit provedení požární preventivní prohlídky, poskytnout osobám provádějícím prohlídky příslušné doklady a informace,
 • zajišťovat dodržování předpisů o požární ochraně, zejména při používání požárně nebezpečných látek, při používání topidel a provádění požárně nebezpečných činností (svářecí a paličské práce, manipulace s otevřeným ohněm),
 • Zajišťovat, aby nefunkční nebo použité hasící přístroje byly neodkladně nahrazeny provozuschopnými. Nefunkční požárně bezpečnostní zařízení bylo neprodleně opraveno.
  Do doby jeho zprovoznění byla provedena náhradní opatření.
 • Zajišťovat, aby byl nepřetržitě umožněn přístup k únikovým východům, k hasicím přístrojům a hydrantům, k vypínačům elektřiny a rozvaděčům elektřiny, uzávěrům vody a plynu.
 • Zabránit provádění požárně nebezpečných činností, zejména svářecí a paličské práce, bez písemného povolení vdaného děkanem fakulty.
 • Zajišťovat, aby byly trvale průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest, tak aby nebyla omezena evakuace nebo záchranné práce. Chráněné únikové cesty nesmí být využívány způsobem zvyšujícím požární riziko. Zejména zde nesmí být ukládán hořlavý materiál.
 1. Ohlašovna požárů

Jako ohlašovna požárů slouží vrátnice Smetanovo nábřeží a Opletalova.

V ostatních prostorách užívaných fakultou zřizuje ohlašovny požárů provozovatel budovy.

 1. Preventivní požární prohlídky

Na pracovištích FSV se provádí 1x za 6 měsíců preventivní požární prohlídky v rozsahu podle požadavku Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

O prohlídkách se vede písemný záznam formou zprávy z preventivní prohlídky. Tato písemná zpráva nahrazuje Požární knihu.

S výsledky preventivních požárních prohlídek a s písemnou zprávou z preventivní požární prohlídky se seznamuje tajemník FSV UK, který dále přijímá opatření k odstranění nalezených závad a nedostatků.

 1. Preventivní požární hlídka

Nejsou jmenovány. Pro knihovny plní dozor nad dodržováním předpisů o požární ochraně službu konající pracovník. Povinnosti preventivní požární hlídky v době akcí v aule na adrese Opletalova 26, Praha plní vyučující nebo vedoucí probíhající akce.

 1. Školení a odborná příprava v požární ochraně

Školení zaměstnanců v požární ochraně se provádí před jejich nástupem na fakultu
a pak každé 2 roky.

Školení vedoucích zaměstnanců v požární ochraně se provádí neprodleně po nástupu do funkce a pak každé 2 roky.

Školení zaměstnanců provádí nadřízený vedoucí nebo OZO v PO nebo technik v PO.

Školení vedoucích zaměstnanců provádí OZO v PO nebo technik PO.

Školení členů ostrahy objektů provádí před jejich zařazením do první směny a každý rok OZO v PO nebo technik PO.

O školení a odborné přípravě v požární ochraně musí být vedena předepsaná dokumentace:

 • prezenční listina se jmény a podpisy školených, datum školení, jméno a podpis školitele a jeho odborná způsobilost.

Záznam o školení PO zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců se vedou na personálním oddělení.

Vstupní a periodické školení PO organizuje personální oddělení.

Záznam o školení členů ostrahy si vede vedoucí správy majetku. Školení členů ostrahy si organizuje vedoucí správy majetku.

 1. Požadavky na odbornou kvalifikaci z hlediska požární bezpečnosti

Obsluhovat elektrická zařízení běžným způsobem mohou všichni zaměstnanci.

Opravy technických zařízení mohou provádět pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací.

Používat svářecí zařízení nebo provádět jiné technologie s otevřeným plamenem mohou jen pracovníci s platným oprávněním k těmto pracím.

 1. Požadavky na kontrolu, údržbu a opravy věcných prostředků požární ochrany
  a požárně bezpečnostních zařízení

Hasící přístroje a požární vodovody (hydranty) 1x ročně.

Elektrická požární signalizace:

 • 1x měsíčně, zkouška činnosti ústředny a doplňujících zařízení, provádí poučená osoba – vrátný,
 • 1x za půl roku zkouška činnosti samočinných hlásičů a ovládaných zařízení,
 • 1x ročně kontrola provozuschopnosti.

Další požárně bezpečnostní zařízení, zejména:

nouzové osvětlení, požární klapky, panikové kování, únikové východy a únikové cesty, požární uzávěry, požární ucpávky, požární uzávěry otvorů (požární dveře a okna, prvky zvyšující požární odolnost 1 x ročně.

 1. Postup při provádění činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

Jedná se zejména o provádění prací s otevřeným plamenem v místech, kde se nacházejí hořlavé
a výbušné látky (na příklad svářečské práce, navařování materiálu na hořlavé podklady
a podobně).

Při provádění těchto prací se postupuje podle vyhlášky MV 246/2001 Sb. a vyhlášky
MV 87/2000 Sb.

Svářecí práce musí být vždy písemně povoleny statutárním orgánem fakulty nebo jím zmocněnou osobou. Písemné povolení musí být vždy podepsáno provozovatelem, svářečem
a odpovědnou osobou dodavatele svářečských prací.

Svářeč vždy projedná se svým nadřízeným pracovní postup a podmínky, za kterých je možno tyto práce provést.

Před zahájením takových prací se musí místo práce zkontrolovat, zda se zde v blízkosti svářecího pracoviště nebo v okolních konstrukcích nenacházejí hořlavé nebo jinak nebezpečné látky. Pokud ano, postupuje se podle bodu 2.

Při mytí součástek v hořlavých kapalinách se nesmí do vzdálenosti 1,5 m manipulovat
s otevřeným plamenem, jiskřivými předměty a provádět svářečské práce.

 1. Nabytí účinnosti

Toto opatření bylo projednáno s odborovou organizací dne 5. 12. 2018, nabývá účinnosti od 2. ledna 2019 a ruší opatření č. 20/2017.

 

Přílohy:

 1. Začlenění provozovaných činností
 2. Dokumentace zdolávání požáru objektů Hollar a Opletalova
 3. Časový a tematický plán školení požární ochrany

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník