Opatření děkanky č. 25/2018

Změna opatření děkana č. 11/2017 Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 25/2018

 

 Název:

Změna opatření děkana č. 17/2017

Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd

 

Účinnost:

1. 6. 2018

 

 

V Praze dne:  7. května 2018

                                                        PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D.

                                                             děkanka fakulty

 


 

Opatření děkana č. 17/2017 Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd se mění takto:

 

1.       V čl. II se mění první věta ve znění:

Na pracovištích IT oddělení je uplatňována pružná pracovní doba shodně jako v článku i tohoto opatření.

2.       V čl. III se mění první věta ve znění:

         Na pracovištích CVI je uplatňována pružná pracovní doba shodně jako v článku i tohoto opatření.   

3.       Za čl. IV se vkládá nový čl. V ve znění:

 V. Rozvržení pracovní doby pro akademické a vědecké pracovníky na vykonávanou pedagogickou činnost a vědeckou (tvůrčí) činnost

 

1.       Ředitel institutu /vedoucí centra stanoví individuálně vědeckým, výzkumným, vývojovým pracovníkům (dále „vědecký pracovník“) a akademickým pracovníkům rozvržení pracovní doby v rozsahu připadajícím na jimi vykonávanou pedagogickou činnost, tj. rozvrh a výukové hodiny v letním/zimním semestru v daném akademickém roce.

2.       Na pracovištích institutů a center vykonávají vědečtí pracovníci též vědeckou (tvůrčí) činnost, a to: 

a)     v režimu práce na dálku za podmínek stanovených v opatření děkana č. 44/2017, nebo 

b)     rozvržení pracovní doby se nestanoví, pracovní dobu mají vědečtí pracovníci individuálně stanovenou obdobně jako akademičtí pracovníci dle Kolektivní smlouvy, nebo

c)      v jednosměnné pevné pracovní době pondělí – pátek od 8:30 hodin do 17:00 hodin (včetně 30 min. polední přestávky na jídlo, která se do pracovní doby nezapočítává).    

3.       Ředitelé institutů a vedoucí center se tímto opatřením pověřují, aby stanovili do 15. června 2018 na jimi svěřených pracovištích jednotný režim rozvržení pracovní doby pro vědecké pracovníky a vědeckou činnost způsobem podle odst. 2 písm. a) nebo písm. b),  a to formou vyhlášky ředitele institutu / vyhlášky vedoucího centra (viz příloha č.1, č. 2 tohoto opatření).

4.       V případě, že ředitel institutu či vedoucí centra ve stanovené lhůtě nestanoví jednotný režim rozvržení pracovní doby, resp. nevydají danou vyhlášku, stanoví děkanka pro vědecké pracovníky na jimi vykonávanou vědeckou činnost rozvrženou pracovní dobu dle odst. 2 písm. c) s místem výkonu práce dle pracovní smlouvy na příslušném pracovišti fakulty, a to s účinností od 16.6.2018.       

4.       Následující články se od čl. V přečíslují.

5.       Zařazuje se nový čl. VIII a nové přílohy:

          Příloha č. 1 - Vzor – Vyhláška I.

          Příloha č. 2 - Vzor – Vyhláška II.

6.      Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 2018.

7.      Opatření děkana č. 17/2017 ve znění opatření děkanky č. 25/2018  je uvedeno v příloze tohoto opatření v úplném znění.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty 

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník

 

** ** ** Příloha - Úplné znění opatření děkanky č. 25/2018 po zapracování změn** ** **

 

V souladu s ust. § 81 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 33 odst. 1 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu lepšího využívání pracovní doby stanovil zaměstnavatel rozvržení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd, dále „fakulta“, takto:

 

I. Děkanát fakulty

Na pracovištích děkanátu, s výjimkou vrátnice Hollar a vrátnice Opletalova, je uplatňována pružná pracovní doba.

Denní provozní doba je stanovena od 7:00 hodin do 21:00 hodin a skládá se ze základní a volitelné pracovní doby.

Základní pracovní doba:

Pondělí až čtvrtek   od 9:00 hodin do 15:00 hodin

Pátek                             od 9:00 hodin do 14:00 hodin

V této době je zaměstnanec povinen být na pracovišti.

 

Volitelná pracovní doba:

Pondělí až čtvrtek   od 7:00 hodin do 9:00 hodin a dále od 15:00 hodin do 21:00 hodin

Pátek                             od 7:00 hodin do 9:00 hodin a dále od 14:00 hodin do 21:00 hodin

 

Pevný začátek a konec pracovní doby platí od 7:30 hodin do 16:00 hodin v případě vyslání zaměstnance na pracovní cestu a dále při zabezpečení operativního nebo naléhavého pracovního úkolu v rámci pracovní směny, kdy musí být začátek a konec směny pevně určen. Pružná pracovní doba se neuplatňuje dále v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy podle § 192 zákoníku práce nebo peněžité dávky podle předpisů o nemocenském pojištění (např. pracovní neschopnost a ošetřování člena rodiny) a při výkonu práce na dálku.

Pružná pracovní doba je uplatňována jako pružný pracovní týden, při němž je zaměstnanec povinen v příslušném týdnu odpracovat celou týdenní pracovní dobu. K případnému výkonu práce přesahujícímu při uplatnění pružného pracovního měsíce délku měsíční pracovní doby se nepřihlíží, pokud nejde o práci přesčas nebo o napracování neodpracované části pracovní doby.

U zaměstnanců se sjednanou kratší týdenní pracovní dobou stanoví nadřízený vedoucí zaměstnanec délku úseků základní a volitelné pracovní doby v poměru k týdenní pracovní době. Zaměstnanci s kratší pracovní dobou náleží mzda odpovídající této kratší pracovní době, jak je uvedeno v mzdovém výměru.

Zaměstnanec musí mít mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hodin (pokud jeden den pracuje do 19:45 hodin, druhý den nenastupuje do zaměstnání dříve než v 7:45 hodin).

O výjimku ze stanoveného rozvržení pracovní doby je třeba písemně požádat děkana fakulty prostřednictvím nadřízeného zaměstnance, který se k žádosti zaměstnance vyjádří. Evidenci povolených výjimek vede pověřený personální referent. 

 

Na pracovištích vrátnice Hollar a vrátnice Opletalova je stanovena pevná pracovní doba.

Provoz vrátnic je stanoven od 7:00 hodin do 21:00 hodin.

Pondělí až pátek ve třech směnách:

Ranní směna               od   6:15 hodin do 11:45 hodin

Odpolední směna     od 11:00 hodin do 16:30 hodin

Večerní směna           od 15:45 hodin do 21:15 hodin 

 

Úřední hodiny pro veřejnost na určených pracovištích děkanátu:

Pro studijní oddělení, oddělení zahraničních styků, ekonomické oddělení a personální referát

jsou stanoveny tyto hodiny pro veřejnost: 

Pondělí                         od 13:30 hodin do 16:30 hodin

Úterý                             od   9:00 hodin do 11:00 hodin

Středa                           od 13:30 hodin do 15:30 hodin 

Pátek                             od   9:00 hodin do 11:00 hodin

Vedoucí pracovníci jsou povinni zajistit potřebnou přítomnost pracovníků na jimi řízených pracovištích v době úředních hodin, tedy i nad limit základní pracovní doby v pondělí a středu, a aniž by byly pracovníkům nařízeny přesčasy.

Telefonická komunikace a elektronická komunikace s veřejností je na pracovištích zajištěna i mimo úřední hodiny pro veřejnost. Mimo úřední hodiny lze sjednávat návštěvy veřejnosti po vzájemné domluvě.

Ostatní pracoviště děkanátu nemají hodiny pro veřejnost stanoveny.

 

II. IT oddělení

Na pracovištích IT oddělení je uplatňována pružná pracovní doba shodně jako v článku I tohoto opatření.   

Časová dostupnost uživatelské podpory během týdne od pondělí do pátku pro pracoviště Hollar, Jinonice a Opletalova je uváděna aktuálně na webových stránkách fakulty.

 

III. Centrum vědeckých informací (CVI)

Na pracovištích CVI se uplatňuje pružná pracovní doba shodně jako v článku i tohoto opatření.

Pro studovny v budovách Hollar a Opletalova se stanoví otvírací doba takto:

Pondělí až pátek             od 9:00 hodin do 19:00 hodin

 

Jeden den v týdnu se zaměstnanci ve studovnách střídají na odpoledních směnách, v těchto případech se uplatňuje posunutá pevná pracovní doba takto:

Pondělí až pátek             od 11:00 hodin do 19:00 hodin

Vedoucí pracovník CVI je zodpovědný za zajištění provozu studoven Hollar a Opletalova v otevírací době, aniž by byly pracovníkům nařizovány přesčasy. 

 

IV. Instituty, Centra  

Na pracovištích institutů (s výjimkou IPS) a center (CJP, CESES) se pro technicko-hospodářské pracovníky (THP) uplatňuje pevná pracovní doba takto:

Pondělí až pátek                             od 8.30 hodin do 17:00 hodin

Na pracovištích Institutu politologických studií (IPS) je pro technicko-hospodářské pracovníky (THP) uplatňována pevná pracovní doba ve třech směnách takto:

Pondělí až pátek:

1. směna

od 7:45 hodin do 16:15 hodin

2. směna 

od 8:45 hodin do 17:15 hodin

3. směna

od 9:45 hodin do 18.15 hodin

Ředitel institutu /vedoucí centra může rozhodnout o úpravě pracovní doby u jednotlivých pracovníků podle interních provozních potřeb institutu /centra (vzorový formulář poskytne personální referát.

Vedoucí pracovník Rozhlasové a televizní laboratoře na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (RTL) je zodpovědný za zajištění provozu laboratoře v době výuky a dalšího provozu laboratoře dle rozpisu provozu a výuky v daném akademickém roce, aniž by byly pracovníkům nařizovány přesčasy. 

 

V. Rozvržení pracovní doby pro akademické a vědecké pracovníky na vykonávanou pedagogickou činnost a vědeckou (tvůrčí) činnost

1.       Ředitel institutu /vedoucí centra stanoví individuálně vědeckým, výzkumným, vývojovým pracovníkům (dále „vědecký pracovník“) a akademickým pracovníkům  rozvržení pracovní doby v rozsahu připadajícím na jimi vykonávanou pedagogickou činnost, tj. rozvrh a výukové hodiny v letním/zimním semestru v daném akademickém roce.

2.       Na pracovištích institutů a center vykonávají vědečtí pracovníci též vědeckou (tvůrčí) činnost, a to: 

a)       v režimu práce na dálku za podmínek stanovených v opatření děkana č. 44/2017, nebo 

b)      rozvržení pracovní doby se nestanoví, pracovní dobu mají vědečtí pracovníci individuálně stanovenou obdobně jako akademičtí pracovníci dle Kolektivní smlouvy, nebo

c)       v jednosměnné pevné pracovní době pondělí – pátek od 8:30 hodin do 17:00 hodin (včetně 30 min. polední přestávky na jídlo, která se do pracovní doby nezapočítává).   

3.       Ředitelé institutů a vedoucí center se tímto opatřením pověřují, aby stanovili do 15. června 2018 na jimi svěřených pracovištích jednotný režim rozvržení pracovní doby pro vědecké pracovníky a vědeckou činnost způsobem podle odst. 2 písm. a) nebo písm. b), a to formou vyhlášky ředitele institutu / vyhlášky vedoucího centra (viz příloha č.1, č.2 tohoto opatření).

4.  V případě, že ředitel institutu či vedoucí centra ve stanovené lhůtě nestanoví jednotný režim rozvržení pracovní doby, resp. nevydají danou vyhlášku, stanoví děkanka pro vědecké pracovníky na jimi vykonávanou vědeckou činnost rozvrženou pracovní dobu dle odst. 2 písm. c) s místem výkonu práce dle pracovní smlouvy na příslušném pracovišti fakulty, a to s účinností od 16.června 2018.       

 

VI. Společná ustanovení

Práci přesčas je možné konat jen výjimečně a lze jí nařídit jen po projednání s odborovou organizací. Přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu anebo mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Prací přesčas není napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit více než 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce. 

Přestávka v práci. Zaměstnanci mají nárok na přestávku v práci na oddech a jídlo v délce 30 minut, a to nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Přestávka v práci nesmí být čerpána na začátku a na konci pracovní doby. Zaměstnanci s pracovní dobou kratší než 6 hodin nárok na přestávku v práci na oddech a jídlo nemají. 

 

VII. Zrušovací ustanovení

K účinnosti tohoto opatření se zrušuje opatření děkana č. 31/2015, ve znění opatření děkana č. 11/2017, ve znění opatření děkana č. 17/2017 o stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu.

 

VIII. Přílohy

Příloha č. 1 - Vzor – Vyhláška I.

Příloha č. 2 - Vzor – Vyhláška II.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost: 

Mg. Tomáš Gec

 tajemník