Opatření děkanky č. 21/2020

Opatření děkanky č. 21/2020

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 21/2020

 

Název:

Stanovení cen komerčních krátkodobých pronájmů místností a služeb v Opletalově ulici a Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici.

Svěření správy agendy krátkodobých pronájmů a služeb ředitelům Institutu ekonomických studií FSV UK a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

 

Účinnost:

16. 11. 2020

V Praze dne 21. října 2020

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

I.

Stanovení cen komerčních krátkodobých pronájmů v budově Opletalova ul. 26, Praha 1

 

 1. Ceny za 1 hodinu pronájmů jednotlivých místností, ceny doplňkových služeb a hodinové sazby za dohled odpovědných pracovníků v budově Opletalova - Institut ekonomických studií FSV UK (dále jen „IES FSV UK“) stanovuji takto:

Budova v Opletalově ul. 26, Praha 1

počítačová učebna (suterén)

500,– Kč/hod.

AULA (přízemí 109)

1.400,– Kč/hod.

seminární místnost (přízemí 105)

300,– Kč/hod.

posluchárna (1. patro 206)

600,– Kč/hod.

malá AULA (2. patro 314)

800,- Kč/hod.

místnost č. 601

200,– Kč/hod.

 • U celodenních pronájmů je cena pronájmu k jednání.
 • Pevné dataprojektory (pořízené z projektu PRSP) nejsou součástí pronájmu místností ani součástí ceny pronájmu, lze využít pouze přenosný dataprojektor.

 

Dohled při pronájmech místností vybavených IT technikou

Pracovník IT:

technický dozor – pracovní dny, pracovní doba 8 – 17 hod. / osoba

300,– Kč/hod.

technický dozor – dny prac. volna, svátky, a mimo pracovní dobu / osoba

400,– Kč/hod.

Pracovník vrátnice:  

1 osoba

230,– Kč/hod.

 

 II.

Stanovení cen služeb Televizní a rozhlasové laboratoře Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Celetné ul. 20, Praha 1

 

1.      Ceny za služby v Televizní a rozhlasové laboratoři (dále jen „RTL“) Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK (dále jen „IKSŽ FSV UK“) stanovuji takto:

RTL - ceník služeb

Standardní služby: pracovní dny,  pracovní doba  9-17 hod. (kamera, střih, zvuk, produkce atd.) /osoba

400,– Kč/hod

Nadstandardní služby: dny prac. volna, svátky a mimo pracovní dobu (kamera, střih, zvuk, atd.) /osoba

600,– Kč/hod

Využití postprodukčního pracoviště (střižny)

500,– Kč/hod

Využití reportážního kamerového setu pro externí práce (vázáno na platbu služeb)

500,– Kč/hod

Produkční náklady

10 % z ceny zakázky

Speciální služby - animace, titulkování, sounddesign, grafika, režie atd.

 individuálně dle domluvy a typu zakázky

Využití ostatní techniky - filmová kamera, stabilizace,  světla atd.

 individuálně dle domluvy a typu zakázky

Přepisování a kopírování nosičů

DVD, CD prázdný nosič

 50,– Kč/ks

archivní DVD prázdný nosič

100,– Kč/ks

mastering multimediálního klipu

300,– Kč/ks

 • Technika a vybavení RTL pořízené z projektu PRSP nesmí být pro poskytování služeb používány, lze využít pouze techniku a vybavení RTL pořízené z doplňkové činnosti IKSŽ FSV UK.

 

III.

 1. Ceny uvedené v tomto opatření jsou stanoveny bez DPH, která bude fakturována ve výši dle platných právních předpisů.
 2. Pronájmy místností a požadované služby se realizují objednávkou, jejíž vzor je přílohou č. 1 tohoto opatření a bude k dispozici ke stažení zájemcům na webových stránkách IES FSV UK a IKSŽ FSV UK.   
 3. Pronajímání místností pro letní školy a jiné formy vzdělávání organizované na FSV UK  upravuje metodický pokyn tajemníka – https://fsv.cuni.cz/metodicky-pokyn-c-2/2019.

 

IV.

 1. Správu agendy pronájmů a služeb vykonává pověřený pracovník ředitelem IES FSV UK, zpravidla tajemník IES FSV UK, pověřený pracovník ředitelem IKSŽ FSV UK, zpravidla vedoucí RTL.
 2. Objednávky pronájmů a služeb přijímá a evidenci objednávek vede samostatně příslušný institut FSV UK.    
 3. Objednávka potvrzená pověřeným pracovníkem příslušného institutu FSV UK je podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury. Po ukončení plnění zašle pověřený pracovník objednávku na Ekonomické oddělení děkanátu za účelem vystavení daňového dokladu – faktury. Ekonomické oddělení vystaví a zašle fakturu objednateli uvedenému na objednávce. 
 4. Za kontrolu úhrad plateb je zodpovědný vedoucí Ekonomického oddělení děkanátu.  
 5. Pověřený pracovník zodpovídá za včasné předání objednávky na Ekonomické oddělení a za poskytnutí potřebné součinnosti při správě pohledávek.     
 6. Odvod režie se řídí aktuálním opatřením děkanky o režiích z doplňkové činnosti (aktuální OD 45/2018, Doplňková činnost na FSV UK). 

 

V.

 1. Toto opatření ruší opatření děkanky č. 21/2019.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. 11. 2020.

 

Příloha:

 1. OBJEDNÁVKA PRONÁJMU MÍSTNOSTÍ A SLUŽEB NA FSV UK
 2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ LABORATOŘE NA FSV UK

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek  

tajemník FSV UK