Opatření děkanky č. 18/2018

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 18/2018

 

Název:

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců

 

Účinnost:

1. 4. 2018

 

 

V Praze dne 29. března 2018

                                                                                              PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

 

Toto opatření je vydáno na základě § 103, odst. (2) Zákoníku práce 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů který ukládá zaměstnavateli povinnost provádět školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen školení BOZP) a na základě požadavku zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/01 Sb. (dále jen školení PO)

 

Všeobecně

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. To platí v odpovídajícím rozsahu i pro cizí zaměstnance nebo OSVČ, popřípadě jiné osoby, které se vyskytují na pracovištích FSV, zejména studentů, zahraničních studentů, stážistů, hostujících pedagogů, zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr(DPP, DPČ) a agenturních zaměstnanců.

Školení těchto osob se provádí v přiměřeném rozsahu.

Školení je zaměstnavatel povinen zajistit:

  • při nástupu zaměstnance do práce před zahájením pracovní činnosti,
  • při podstatné změně pracovního zařazení, druhu práce a pracoviště,
  • při zavedení nové technologie nebo změny pracovních technických prostředků a zařízení nebo změny technologických nebo pracovních postupů,
  • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu,
  • opakovaně v termínech uvedených v příloze,
  • školení studentů se provádí v rámci přijímacího řízení nebo při změnách mající vliv na bezpečnost studentů.

Školení musí být provedeno bez zbytečného odkladu. O školení se vede prokazatelná evidence např. ve formě presenční listiny s obsahem školení.

 

Přílohy: 

  1. Záznam o provedené vstupní instruktáži v oblasti BOZP a PO
  2. Vstupní školení BOZP
  3. Vzor prezenční listiny o seznámení s návody k obsluze technických zařízení

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník