Opatření děkana č. 7/2022

Opatření děkana č. 7/2022

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 7/2022

 

Název:

Změna opatření děkanky č. 52/2018 Stanovení úhrad za úkony od studentů Fakulty sociálních věd UK

(K provedení Opatření rektora č. 24/2017)

 

Účinnost:

1. 4. 2022

V Praze dne 30. března 2022

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan fakulty

 

 

Opatření děkanky č. 52/2018 Stanovení úhrad za úkony od studentů Fakulty sociálních věd UK, se mění následovně:

Za čl. 6 se vkládá nový článek 6a, kterého změní je následující:   

Čl. 6a

Přechodná ustanovení

1.         S ohledem na současnou situaci na Ukrajině FSV UK upravuje výši úhrady za studijní pobyt - výuka v cizím jazyce takto:

a)      Státní příslušník Ukrajiny, který byl nucen z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině přerušit své studium na ukrajinské univerzitě a který se hlásí na studijní pobyt - výuka v cizím jazyce na FSV UK, je oproštěn od úhrady za tento studijní pobyt.

b)      Cizí státní příslušník, který byl nucen z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině přerušit své studium na ukrajinské univerzitě a který se hlásí na studijní pobyt - výuka v cizím jazyce na FSV UK, platí sníženou úhradu za tento studijní pobyt ve výši 1 200 EUR/semestr.

2.         Tento krátkodobý studijní pobyt musí být ukončen do 30. 9. 2022.

 

Toto opatření nabývá účinnosti od 1. 4. 2022

 

Příloha:

1. Úplné znění opatření děkana po zapracování změn

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

                   děkan fakulty

Za správnost:

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Proděkanka pro zahraniční styky

 

 

** ** ** ** ** ** ** *** Příloha – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZAPRACOVÁNÍ ZMĚN** **  ** ** ** ** 

 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 7/2022

 

Název:

Změna opatření děkanky č. 52/2018 Stanovení úhrad za úkony od studentů Fakulty sociálních věd UK

(K provedení Opatření rektora č. 24/2017)

 

Účinnost:

1. 4. 2022

V Praze dne 30. března 2022

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan fakulty

 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a k provedení Opatření rektora č. 24/2017 stanovuji tyto úhrady od studentů:

a) úhrady za studijní pobyty v kurzech Celoživotního vzdělávání,

b) úhrady za studium na Univerzitě třetího věku,

c) úhrady za úkony od studentů.

Pro účely tohoto opatření jsou studenti, účastníci Celoživotního vzdělávání a studenti Univerzity třetího věku dále v textu společně označováni jako „studenti“.

 

Čl. 1

Úhrady za kurzy Celoživotního vzdělávání

1.1. Studijní pobyt – výuka v českém jazyce 18 000 Kč /semestr
1.2. Vybraný předmět – výuka v českém jazyce  3 000 Kč /semestr
1.3. Vybraný předmět – výuka v anglickém jazyce 12 000 Kč /semestr
1.4. Studijní pobyt – výuka v cizím jazyce  2 500 EUR /semestr
1.5. Studijní pobyt – výzkum v cizím jazyce    1 000 EUR /semestr

                                                                   

Čl. 2

Úhrady za výuku – Univerzita třetího věku

2.1. Univerzita třetího věku 300 Kč /semestr (do akad. roku 2018/2019)
    500 Kč /semestr (od akad. roku 2019/2020)

 

 

Čl. 3

Úhrady za výuku českého jazyka pro cizince

3.1. Semestrální výuka češtiny pro cizince[1]      4 800 Kč /semestr
3.2. Doplňkový kurz češtiny pro pokročilé začátečníky  1 300 Kč /osobu

                                                       

Čl. 4

Úhrady za úkony od studentů během studia[2]

4.1.       Studenti samoplátci

4.1.1.     Studenti samoplátci mají úkony studijního oddělení zdarma.

 

4. 2.      Studenti studia hrazeného státem

4.2.1.     Vystavení potvrzení o studiu/ potvrzení o průběhu studia

4.2.1.1.

Potvrzení o studiu/ o průběhu studia vygenerované ze SIS 

(Student si sám vytiskne potvrzení o studiu/ potvrzení o průběhu studia ze SIS.)

0 Kč
4.2.1.2. Potvrzení o studiu/ o průběhu studia vyhotovené studijním odd.   30 Kč

                                                                                   

4.2.2.    Vystavení výpisu splněných studijních povinností

4.2.2.1. Vystavení výpisu splněných studijních povinností pro potřeby fakulty 0 Kč
4.2.2.2. Vystavení výpisu splněných studijních povinností pro soukromé potřeby studenta 30 Kč

                             

4.2.3.     Pořizováním opisů, tištěných kopií ze spisu studenta     

4.2.3.1. Vystavení kopie dokumentu ze spisu      2 Kč/ 1 strana
4.2.3.2.   Vystavení opisu dokumentu ze spisu 30 Kč/ 1 strana

                                                                                   

4.2.4.    Vystavení dokladu na žádost studenta

4.2.4.1. Vystavení dokladu na žádost studenta z údajů uvedených v SIS 100 Kč/ks
4.2.4.2. Vystavení dokladu na žádost studenta z archiválií neuvedených v SIS 500 Kč/ks

                                         

4.3. Vybrané poradenské služby (např. diagnostika apod.) v poradnách a poradenských centrech – ceny stanovují mimofakultní odborná pracoviště podle druhu poskytované služby podrobnosti viz https://fsv.cuni.cz/studium/studenti-se-specialnimi-potrebami; na FSV UK se poskytují zdarma.

 

Čl. 5

Úhrady za úkony po ukončení studia

5.1.    Vystavení potvrzení o průběhu studia

5.1.1.

Potvrzení o průběhu studia vygenerované ze SIS

(Žadatel si sám vytiskne potvrzení o průběhu studia ze SIS.)

0 Kč
5.1.2. Potvrzení o průběhu studia vygenerované studijním odd. z archiválii uvedených v SIS 100 Kč
5.1.3. Potvrzení o průběhu studia vygenerované studijním odd. z archiválií neuvedených v SIS 500 Kč

                                                                                                                                   

5.2. Vystavení potvrzení o absolvování (před předáním diplomu)    0 Kč

                                                            

5.3.        Vystavení výpisu splněných studijních povinností

5.3.1. Vystavení výpisu splněných studijních povinností z archiválií uvedených v SIS 100 Kč
5.3.2.  Vystavení výpisu splněných studijních povinností z archiválií neuvedených v SIS 500 Kč
5.3.3.  Vystavení transkriptu v anglickém jazyce    350 Kč

                                                                                           

5.4.        Pořizováním opisů, tištěných kopií ze spisu studenta     

5.4.1. Vystavení kopie dokumentu ze spisu 10 Kč /1 strana
5.4.2.

Vystavení opisu dokumentu ze spisu

(Platí i v rámci přijímacího řízení před zápisem studenta)       

30 Kč/ 1 strana

                                                                                      

5.5.        Vystavení dokladu na vlastní žádost

5.5.1. Vystavení dokladu na vlastní žádost z archiválií uvedených v SIS 100 Kč
5.5.2. Vystavení dokladu na vlastní žádost z archiválií neuvedených v SIS 500 Kč

              

Čl. 6

Platební podmínky

6.1. Požadované úkony fakulta studentovi poskytne na základě předem provedené platby za tyto úkony.

6.2. Platbu za úkon lze provést v hotovosti či kartou v pokladně fakulty nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet fakulty. Žadatel prokáže platbu příslušným dokladem nejpozději před poskytnutí úkonu na studijním (či jiném věcně příslušném) oddělení.

 

Čl. 6a

Přechodná ustanovení

1.         S ohledem na současnou situaci na Ukrajině FSV UK upravuje výši úhrady za studijní pobyt - výuka v cizím jazyce takto:

a)      Státní příslušník Ukrajiny, který byl nucen z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině přerušit své studium na ukrajinské univerzitě a který se hlásí na studijní pobyt - výuka v cizím jazyce na FSV UK, je oproštěn od úhrady za tento studijní pobyt.

b)     Cizí státní příslušník, který byl nucen z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině přerušit své studium na ukrajinské univerzitě a který se hlásí na studijní pobyt - výuka v cizím jazyce na FSV UK, platí sníženou úhradu za tento studijní pobyt ve výši 1 200 EUR/semestr.

2.         Tento krátkodobý studijní pobyt musí být ukončen do 30. 9. 2022.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

7.1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 5. 11. 2018 a ruší se tím opatření děkana č. 39/2010, č. 25/2013 a 41/2014.

7.2. Úhrady za další administrativní úkony a náklady spojené s poskytováním úkonů studentům neuvedené v tomto opatření jsou stanoveny v Příloze č. 2 k opatření děkana č. 37/2017 – Ceník poplatků a služeb Centra vědeckých informací FSV UK.

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

                   děkan fakulty

Za správnost:

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční styky

 


[1] Podrobněji, viz OD 4/2016 Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

[2] Doba studia, přerušení studia a ukončení studia jsou upraveny Statutem Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy.