Opatření děkana č. 6/2012  

Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr FSV UK

 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 6/2012  

Název:

 

Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr FSV UK

 

Účinnost:

 

24. ledna 2012

 

V Praze dne 23. ledna 2012

 

   

PhDr. Jakub Končelík

děkan

 

 

Závazné podmínky pro uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 75 - 77 b). Pro zjednodušení administrativy při uzavírání dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce stanovuji v rámci fakulty tato upřesňující pravidla:

 

 

 1. Při uzavírání DPČ a DPP používat nové vzory tiskopisů, které musí být vyplněny ve všech předepsaných bodech. Je nutné věnovat pozornost novému formuláři DPP od 1. 1. 2012 umístěnému na webových stránkách FSV UK včetně informací o změně legislativy pro DPP od 1. 1. 2012, které jsou zde také přiloženy.

 2. DPČ i DPP vyhotovují příslušná pracoviště vždy písemně ve dvou vyhotoveních v českém jazyce a podepisuje je navrhovatel i zaměstnanec na všech vyhotoveních. DPČ i DPP musí být uzavřeny a předány referátu PaM vždy před započetím práce.

 3. Rozsah práce u DPČ musí být uzavírán jen na dobu stanovenou zákoníkem práce, tj. vždy jen na polovinu fondu pracovní doby a u dohod o provedení práce nesmí přesáhnout 300 hodin v jednom kalendářním roce.

 4. Při uzavírání DPČ a DPP s důchodci a studenty, je třeba doložit mzdové účtárně do 15 dnů od uzavření příslušné dohody následující doklady:

   

  u důchodců:

   

  potvrzení o výplatě důchodů (vystavuje doručující pošta nebo ČSSZ). Bez tohoto potvrzení nelze srážet snížené zdravotní pojištění u DPČ. Důchodce může ve mzdové účtárně podepsat prohlášení k dani v případě, že nemá podepsáno jinde.

   

  Bez podepsaného daňového prohlášení (v termínu) nelze srážet daně měsíční sazbou podle tabulek.

   

  u studentů:

   

  potvrzení o studiu (nutné pro nižší srážku zdravotního pojištění). Student může ve mzdové účtárně podepsat prohlášení k daní v případě, že nemá toto podepsané u jiné organizace.

   

  V případě, že nebudou potřebné doklady doručeny v uvedeném termínu do mzdové účtárny, nelze zpětně výše uvedené úlevy uplatnit.

 5. Odměny za práce uzavřené na základě dohod jsou smluvní. Při sjednávání výše odměny je nutno se řídit rozpočtem příslušného pracoviště a dbát pravidel obecných zvyklostí na FSV.

   

  Nejnižší odměna musí být ve výši minimální hodinové mzdy stanovené zákonem.

 6. Výplata odměny za vykonanou práci bude zúčtována na základě Vyúčtování odměny za práci, a poukázána na osobní účet pracovníka ve stanoveném výplatním termínu. Vyúčtování na předepsaném tiskopise musí být předáno referátu PaM vždy nejpozději 3 pracovní dny před koncem měsíce.

 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší pokyn tajemnice č. 21/2007.

 

Přílohy: vzory tiskopisů DPČDPPvyúčtování

 

 

   

PhDr. Jakub Končelík

děkan

 

 

Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek

tajemník