Opatření děkana č. 35/2017

Řešení pracovních úrazů, úrazů studentů

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 35/2017 

 

Název:

Řešení pracovních úrazů, úrazů studentů

 

Účinnost:

 1. 11. 2017


 

V Praze dne 16. října 2017

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

Toto opatření upravuje řešení studentských a pracovních úrazů a nemocí z povolání.

1.           Postup pro případ vzniku úrazu studenta

Pojmy:

Úraz studenta FSV UK: se rozumí takový úraz, který vznikl studentovi vysoké školy
v souvislosti s jeho studiem ve studijním programu a v rámci vzdělávací nebo vědecké, výzkumné, vývojové, nebo další činnosti na FSV UK.

Postup:

 1. Student je povinen ohlásit vyučujícímu každý úraz, který se mu stal, v souvislosti s výukou.
 2. Vyučující zajistí poskytnutí první pomoci a ošetření. V případě potřeby přivolává Zdravotnickou záchrannou službu.
 3. Vyučující se zraněným (pokud mu to dovoluje zdravotní stav) jsou povinni zapsat vznik každého úrazu do formuláře „Zápis úrazů studentů“, který je k dispozici v elektronické podobě na intranetu fakulty. Zápis vytisknout, podepsat studentem a vyučujícím.

          Zápis podepsaný studentem a vyučujícím/vedoucím prací naskenovat a bez zbytečných odkladů poslat na sekretariát děkanátu.

          Formulář je třeba vyplnit i v případě, že student se nemůže vyjádřit a podepsat.

 1. Asistentka tajemníka zašle následně na vědomí elektronicky oznámení o vzniklém úrazu:

        a zaslaný sken uloží do souboru „ Studentské úrazy“. 

 1. Pokud student bude lékařsky ošetřen nebo onemocní, oznámí tuto skutečnost vyučujícímu nebo vedoucímu pracoviště studenta na sekretariát děkanátu. Asistentka děkanátu tuto skutečnost oznámí bezpečnostnímu technikovi.
 2. Bezpečnostní technik předá studentovi formuláře pojišťovny pro uplatnění nároku na odškodnění bolestného z úrazu a náklady související s léčbou.
 3. Bezpečnostní technik vyplní formulář Oznámení škodní událostí a provede administraci úrazu studenta.
 4. Po přípravě dokumentů tyto dokumenty předá sekretářce děkanátu k odeslání doporučeně
  na pojišťovnu, která studenta odškodní. Kopie dokladů zůstává k archivaci na děkanátu.
 5. Student si sám zajistí vyplnění formulářů pro pojišťovnu a předá je do 1 měsíce po skončení léčení na sekretariát děkanátu k uplatnění nároku na odškodnění za vzniklý úraz.
 6. Děkanát zabezpečí předání vyplněných formulářů bezpečnostnímu technikovi.

 

2.           Postup pro případ vzniku pracovního úrazu zaměstnance

Pracovní úraz: poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Postup:

Evidence a administrace pracovních úrazů se provádí v souladu s NV č. 201/2010 Sb:

 1. Zaměstnanec je povinen ohlásit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci každý úraz, který se mu stal při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.
 2. Vedoucí zaměstnanec zajistí první pomoc a ošetření.
 3. Vedoucí zaměstnanec s postiženým (pokud mu to dovoluje zdravotní stav) jsou povinni zapsat vznik každého úrazu do formuláře „Knihy úrazů“, která je k dispozici v elektronické podobě na intranetu fakulty, a to nejpozději následující den po úrazu.
 4. Po zapsání úrazu a vyplnění formuláře tento vedoucí zaměstnanec vytiskne vyplněný formulář Knihy úrazů a zajistí podpis postiženého (pokud to lze), podpis svědka (pokud nějaký byl) a svůj podpis. Podepsaný formulář oskenuje a zašle na sekretariát fakulty.
 5. Asistentka děkanátu uloží sken zápisu do Knihy úrazů do složky „ Pracovní úrazy“ k archivaci a následně uvědomí o vzniklém pracovním úrazu:
 • tajemníka fakulty
 • zástupci základní odborové organizace fakulty,
 • OZO v prevenci rizik: fencl@fenclsafety.eu (bezpečnostní technik)
 1. V případě přivolání zdravotnické záchranné služby k pracovnímu úrazu nebo při hospitalizaci postiženého, je nutno informovat bezpečnostního technika nebo tajemníka fakulty neprodleně!
 2. V případě úrazu s pracovní neschopností trvající déle než 3 kalendářní dny, oznámí tuto informaci vedoucí zaměstnanec nejpozději následující den tajemníkovy FSV nebo sekretářce děkana a bezpečnostnímu technikovi mailem a dohodnou se na sepsání: „Záznamu o úrazu“. Záznam o úrazu je dispozici na stránkách pojišťovny Kooperativa viz. níže.
 3. Vedoucí zaměstnanec neodkladně zajistí podpisy svědka (pokud nějaký byl).
 4. Vyplněný a podepsaný Záznam o úrazu vedoucí zaměstnanec předá bez zbytečných odkladů na sekretariát děkanátu.
 5. Ve spolupráci s bezpečnostním technikem se provede administrace pracovního úrazu
  a postiženému se předají formuláře potřebné k vyřízení pracovního úrazu.

http://www.koop.cz/reseni-skod/zakonne-pojisteni-zamestnavatele

 1. Bezpečnostní technik záznam o úrazu zašle na:
 • Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
 • Pojišťovně fakulty (Kooperativa),
 • Zdravotní pojišťovně postiženého zaměstnance,
 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky (v případě, že by se jednalo
                o trestný čin; u smrtelného pracovního úrazu vždy)
    

a to do 5. dne následujícího měsíce po dni vzniku pracovního úrazu.

 1. Postižený zaměstnanec zajistí do 1 měsíce po ukončení léčby vyplnění formulářů pro pojišťovnu a předá je asistence děkana.
 2. Asistentka děkana o převzetí dokumentace informuje bezpečnostního technika.
 3. Bezpečnostní technik připraví dokumenty k odeslání na pojišťovnu.
 4. Výpočet ztráty na výdělku pak provádí vedoucí personálního oddělení a mzdového oddělení a následně ho předají bezpečnostnímu technikovy.
 5. Bezpečnostní technik zašle kopii vyplněného formuláře hlášení o pojistné události, záznam o úrazu nebo zápis z knihy úrazů, posudek o bolestném a ostatních dokladů pojišťovně Kooperativa k odškodnění pracovního úrazu. Kopie dokladů zůstává k archivaci na děkanátu.
 6. Pokud dojde ke změně během léčby, ukončení léčby nebo jiného zjištění, souvisejícího s pracovním úrazem neuvedeném v prvotním Záznamu o úrazu, vyplní bezpečnostní technik ve spolupráci s vedoucím zaměstnance postiženého Záznam o úrazu – hlášení změn.

Po vyplnění a podepsání Záznamu o úrazu – hlášení změn tento formulář zasílá bezpečnostní technik na OIP Hl. m. Prahy, Kooperativu, a zdravotní pojišťovnu postiženého.

 

Přílohy:

 1. Zápis o úrazu studenta
 2. Kniha úrazů – pracovní úrazy

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost: Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty