Opatření děkana č. 25/2014

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 25/2014

 

Název:

 

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích,

výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

 

Účinnost:

3. 6. 2014

 

V Praze dne 2. 6. 2014

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
 

V souvislosti s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných či studijních pobytech lze připustit tři možnosti úhrad cestovních výloh.

Použití těchto tří možností se vzájemně vylučuje.

  1. Studentům FSV UK (dále jen studenti) lze vyplácet cestovní náhrady podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, pokud jsou zaměstnanci fakulty (pracovní poměr, dohoda o provedení práce či pracovní činnosti v případě, že bylo v dohodě sjednáno toto právo), a to na základě cestovního příkazu a jeho vyúčtování.

  2. Studentům lze proplatit cestovní náhrady, pokud nejsou zaměstnanci fakulty, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, na základě tzv. „nepojmenované smlouvy“, uzavřené podle § 1746, odstavec 2, zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Z účetního hlediska se však nejedná o úhradu náhrad cestovních výdajů, ale o úhradu sjednané služby. Vzor smlouvy je uveden v příloze.

  3. Z prostředků specifického výzkumu, vzdělávací činnosti (příspěvek za absolventy PGS) či grantových prostředků (pokud to schválený rozpočet příslušného projektu umožňuje) lze studentům formou účelového stipendia podle čl. 3, odst. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK přispět na výdaje spojené s cestou studenta, která se uskutečňuje v souladu se studijním plánem či souvisí s jeho účastí na pedagogické či vědecko – výzkumné činnosti fakulty.

Studentům lze formou účelového stipendia přispět:

  1. na konferenční poplatek,

  2. na jízdní výdaje z místa školy do místa akce, maximálně do výše prokázaných výdajů prostředky hromadné dopravy (nelze povolit použití soukromého motorového vozidla),

  3. na ubytování, maximálně do výše prokázaných výdajů za ubytování,

  4. na stravné, maximálně do výše náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,

  5. případně na další prokázané vedlejší výdaje související s cestou a naplněním jejího účelu.

 

Před každou cestou, na kterou chce student žádat o příspěvek fakulty formou účelového stipendia, předkládá Podklad pro stanovení účelového stipendia v souvislosti s cestou studenta (viz přiložený formulář), ze kterého vyplynou požadované náklady na cestu. Podklad pro stanovení stipendia musí být se studentem projednán na úrovni vedoucího katedry (předsedy oborové rady, hlavního řešitele projektu) a odsouhlasen ředitelem institutu. Při cestě do zahraničí musí mít student uzavřeno cestovní pojištění pro cestu do zahraničí.

Po ukončení cesty student doloží úhradu požadovaných a odsouhlasených nákladů na cestu příslušnými doklady vedoucímu katedry (předsedovi oborové rady, hlavnímu řešiteli projektu), který bude navrhovat děkanovi fakulty výplatu účelového stipendia (viz přiložený formulář Návrh na výplatu účelového stipendia). Součásti Návrhu na výplatu účelového stipendia bude odsouhlasený „Podklad pro stanovení účelového stipendia“, doklady prokazující požadované cestovní náhrady a doklad o cestovním pojištění studenta pro cestu do zahraničí.

Na úrovni děkanátu provádí kontrolu přiznaných cestovních náhrad u tuzemských cest ekonomické oddělení a u zahraničních cest oddělení zahraničních styků.

Tímto opatřením se ruší platnost opatření děkana č. 4/2008 ze dne 25. 2. 2008 – Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí.

Přílohy:

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                   děkan fakulty

 

Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

Tajemník fakulty

 

Zlata Vodenková

Vedoucí ekonomického oddělení