Opatření děkana č. 13/2021

Opatření děkana č. 13/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 13/2021

 

 Název:

Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2021/2022

 

Účinnost:

29. 9. 2021

 

V Praze dne 10. srpna 2021                                               

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

I.

 1. Toto opatření děkanky se vydává k provedení opatření rektora č. 25/2019 Postup při posuzování žádostí o prominutí nebo snížení poplatku spojeného se studiem. 
 2. Toto opatření děkanky se vztahuje na studenty přijaté ke studiu v cizím jazyce na Fakultě sociálních věd a vyjmenovává důvody pro prominutí či rozsah snížení poplatků v rámci rozhodování o žádostech o snížení poplatku za studium v cizím jazyce podaných v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí děkanky.  

 

II.

 1. Vyměřený poplatek za studium v cizím jazyce může rektor prominout či snížit na základě odvolání studenta proti rozhodnutí děkanky o vyměřeném poplatku a současně podané žádosti o snížení či prominutí poplatku. 
 2. Podkladem pro rozhodnutí rektora je vyjádření děkanky, který k žádosti studenta o prominutí či snížení poplatku (dále společně „úleva“) připojí své vyjádření.
 3. Formulář odvolání a žádosti o úlevu je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.
 4. Úlevy nelze kombinovat, s výjimkou podle čl. X a XI.

 

III.

Důvody pro poskytování úlevy

 1. Vynikající výsledky u přijímacího řízení (viz čl. V.).
 2. Vynikající studijní výsledky (viz čl. VI.).
 3. Splnění většiny studijních povinností (viz čl. VII.).
 4. Výjezdy / příjezdy studentů v programech double/ joint degree (viz čl. VIII.).
 5. Sociální situace (viz čl. IX.).
 6. Úleva z důvodu přerušení studia (viz čl. X).
 7. Úleva z důvodu zanechaného studia (viz čl. XI).
 8. Úlevy v cizojazyčných doktorských programech (viz čl. XII).

 

IV.

Přehled placených programů v cizím jazyce

 1. Bakalářský studijní program Economics and Finance (BEF) Institutu ekonomických studií.
 2. Magisterský studijní program Economics and Finance (MEF), Corporate Strategy and Finance in Europe (CSF), Master in Finance and Data Analytics (MFDA) Institutu ekonomických studií.
 3. Bakalářský studijní program Politics, Philosophy and Economics (PPE) Institutu politologických studií
 4. Magisterské studijní programy Institutu politologických studií: International Relations (MAIN), International Economic and Political Studies (IEPS), Geopolitical Studies (GPS), International Security Studies (MISS).
 5. Bakalářský studijní program History and Area Studies (HAS) Institutu mezinárodních studií.
 6. Magisterské studijní programy Institutu mezinárodních studií: Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)Master in Area Studies (MAS).
 7. Magisterský studijní program Media and Area Studies (MARS) Institutu komunikačních studií a žurnalistiky a magisterský studijní program Society, Communication and Media (SCM) Institutu sociologických studií a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.
 8. Bakalářský studijní program Social Sciences (SOSCI) Institutu sociologických studií.
 9. Magisterské studijní programy Institutu sociologických studií: Sociology of Contemporary Societies (SCS)Public and Social Policy (PSP).

Úlevy v programech Erasmus Mundus European Politics and Societ(EPS), International Masters in Economy State and Society (IMESS), Erasmus Mundus International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies (IMSISS) a Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation (EMJ) se řídí konsorciální smlouvou.

 

V.

Úleva za vynikající výsledky u přijímacího řízení

 1. V prvním studijním ročníku lze úlevu poskytnout na základě výsledků studenta u přijímacího řízení. Přijímací komise seřadí přihlášky uchazečů v pořadí podle přijímacích / kvalifikačních kritérií a úspěšnosti. Kvalifikační kritéria jsou stanovena v předpisu schváleném garantem programu a zveřejněném nejpozději na začátku akademického roku, za nějž se poplatek vyměřuje.
 2. Přijímací komise předloží výsledné pořadí uchazečů řediteli institutu. Ředitel institutu rozhodne, zda a kolika nejlepším z přijatých studentů lze poskytnout úlevu a v jaké výši, a předloží seznam studentů Oddělení cizojazyčných studijních programů (dále OCJSP). OCJSP informuje uchazeče o výši úlevy společně se zprávou o výsledku výběrového řízení. 
 3. Výše úlevy: 4000 EUR, resp. 2000 EUR za akademický rok.
 4. Úleva se poskytuje v programu: BEF, MEF, MFDA, IEPS, GPS, MAIN, SOSCI.

 

VI.

Úleva za vynikající studijní výsledky

 1. Úleva pro následující akademický rok může být poskytnuta studentovi, který splňuje podmínku minimálního počtu kreditů pro udělení úlevy dle Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK a který studuje maximálně standardní dobu studia (tj. bakalářské studium 3 roky a magisterské studium 2 roky).
 2. Studentům jednotlivých programů v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný studijní prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií (tzn. kredity vážený průměr, kde se na rozdíl od SaZKŘ známka B počítá jako 1,5 a známka D jako 2,5, kreditový bonus není zohledněn.) nebo dle vzorce stanoveného s předstihem pro každý z programů a bude sestaveno pořadí studentů podle studijních výsledků.
 3. Garant programu předloží výsledné pořadí studentů v jednotlivých ročnících studia řediteli institutu. Ředitel institutu rozhodne, zda a kolika nejlepším studentům lze poskytnout úlevu a v jaké výši, a předloží seznam studentů OCJSP. OCJSP informuje studenta o možnosti požádat o úlevu.
 4. Výše úlevy: 4000 EUR za akademický rok, pokud student z hlediska studijního průměru v předchozím akademickém roce patřil do nejlepšího decilu, resp. 2000 EUR za akademický rok, pokud student z hlediska studijního průměru v předchozím akademickém roce patřil do druhého nejlepšího decilu, a to dle pořadí studentů. Úlevy nelze kombinovat.
 5. Úlevu lze poskytnout za program: BEF, MEF, MFDA, PPE, IEPS, GPS, MAIN, SOSCI.

 

VII.

Úleva za splnění většiny studijních povinností 

 1. Student již splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem, případně nemá splněný jen diplomový seminář a maximálně jeden další předmět. 
 2. Úleva za splnění většiny studijních povinností může být poskytnuta jen studentovi, který pokračuje ve studiu po standardní době studia (tj. v bakalářském studiu od 4. ročníku studia a magisterském studiu od 3. ročníku studia).
 3. Výše úlevy je stanovena v závislosti na výši poplatku (stanoveného rozhodnutím děkanky). Školné za akademický rok se paušálně snižuje na 600 EUR
 4. Úlevu lze poskytnout za program: všechny
 5. Student informuje OCJSP o splnění všech podmínek pro získání této úlevy v předstihu. OCJSP tuto informaci ověří u garantů a v systému a následně informuje studenta o možnosti požádat o úlevu.
 6. Poplatek ve výši 600 EUR je splatný najednou za celý akademický rok. Splátkový kalendář v tomto případě není povolen.

 

VIII.

Úleva za výjezd /příjezd v programech double/ joint degree

 1. Student FSV v rámci studia double degree programu studuje na Univerzitě v Kostnici, nebo Univerzitě Strasbourg.

●        Výše úlevy: 2 000 EUR za akademický rok. 

Úlevu lze poskytnout za program: CSF, MAIN, MISS.

 

 1. Student z Univerzity v Kostnici, nebo z Univerzity Strasbourg přijíždí v rámci studia double degree na FSV UK na základě mezifakultní dohody.

●        Výše úlevy: 6 000 EUR za akademický rok.

Úlevu lze poskytnout za program: CSF, MAIN, MISS.

IX.

Úleva z důvodů sociální situace

 1. Student je státním občanem země s nízkým hrubým národním důchodem na osobu, viz tabulka se seznamem zemí (Příloha č. 2).
 2. Výše úlevy: 2000 EUR dle tabulky v Příloze č. 2.
 3. Tato sleva je poskytována naposledy studentům nastupujícím v akademickém roce 2021/2022. Těmto studentům bude sleva poskytována po standardní dobu studia (tj. 3 roky bakalářské programy, 2 roky navazující magisterské programy). Pro studenty nastupující od akademického roku 2022/2023 již tato sleva nebude poskytována.
 4. Úlevu lze poskytnout za program: PSP, SEC, SCS a SCM.

X.

Úleva z důvodu přerušení studia

 1. Úleva může být poskytnuta studentu v případě, bylo-li mu studium přerušeno v období:

a)    za které mu byl v témže úseku studia vyměřen poplatek, anebo

b)   za které mu bude vyměřen poplatek v témže úseku studia poté, co mu bude přerušení studia ukončeno. 

 1. Studium muselo být přerušeno na dobu alespoň 4 kalendářních měsíců (120 dnů) v rámci jednoho akademického roku, přičemž studium muselo být zároveň přerušeno po celou dobu trvání alespoň jednoho zkouškového období stanoveného děkankou.
 2. Žádost o poskytnutí úlevy musí být podána v rámci odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku vydaném bezprostředně po ukončení přerušení studia.
 3. Podmínkou pro poskytnutí úlevy je rovněž uhrazení všech pravomocně vyměřených poplatků v rámci téhož studia, a to nejpozději k datu podání odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku.
 4. Úleva může být poskytnuta i v kombinaci s jinou úlevou poskytovanou podle tohoto opatření. V případě, že by celková výše úlevy byla rovna nebo vyšší, než činí výše děkankou vyměřeného poplatku, bude studentu poplatek prominut.
 5. Výše úlevy činí 50 % z výše bezprostředně předcházejícího pravomocně vyměřeného poplatku. V případě, že je studentu poskytována úleva na poplatku z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b), činí výše úlevy 50 % z výše poplatku vyměřeného děkankou; v případě, že je studentu na tomto poplatku poskytnuta i jiná úleva dle tohoto opatření, činí výše úlevy z důvodu přerušení studia 50 % z výše poplatku stanovené po poskytnutí jiné úlevy dle tohoto opatření. V případě, kdy student splní podmínky pro poskytnutí úlevy dle odst. 1 písm. a) a b) současně, činí výše úlevy 100 % z aktuálně vyměřeného poplatku.
 6. Úlevu lze poskytnout za program: všechny.

XI.

Úleva z důvodu zanechaného studia 

 1. Úleva může být studentu poskytnuta v případě, že student své předchozí studium na Fakultě sociálních věd, uskutečňované v cizím jazyce, zanechal (§ 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů). 
 2. Podmínkou pro poskytnutí úlevy je uhrazení všech pravomocně vyměřených poplatků v rámci předchozích studií uskutečňovaných v cizím jazyce na Fakultě sociálních věd, a to nejpozději k datu podání odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku.
 3. V případě, že student své studium v akademickém roce, ve kterém student studia zanechal do 31. 3., činí výše úlevy 50 % z výše pravomocně vyměřeného poplatku v rámci studia v akademickém roce, ve kterém student studia zanechal. V případě, že student své studium zanechal do 30. 11., činí výše úlevy 100 % z výše pravomocně vyměřeného poplatku v rámci studia v akademickém roce, ve kterém student studia zanechal.
 4. Úleva může být poskytnuta i v kombinaci s jinou úlevou poskytovanou podle tohoto opatření. V případě, že by celková výše úlevy byla rovna nebo vyšší, než činí výše vyměřeného poplatku, bude studentu poplatek prominut.
 5. Úlevu lze poskytnout za program: všechny

 

XII.

Úlevy v cizojazyčných doktorských programech

 1. Úlevy jsou poskytovány studentům v doktorských programech v anglickém jazyce.
 2. Důvody pro snížení, nebo prominutí poplatku u studentů Ph.D. studia jsou:

a)    vynikající studijní, vědecké nebo další tvůrčí výsledky,

b)   absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím fakulty anebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí,

c)    tíživá sociální situace,

d)   jiný důvod hodný zvláštního zřetele.

 1. Žádosti o snížení/ prominutí poplatku jsou zasílány k vyjádření garantovi daného programu a řediteli institutu.

XIII.

Splátkový kalendář a vymáhání poplatků

 1. Na základě žádosti dlužníka může děkanka povolit splátkový kalendář (vyjma části VII).
 2. Součástí dohody o splátkovém kalendáři je i uznání dluhu. 
 3. Formulář žádosti o splátkový kalendář a formulář dohody o splátkách jsou uvedeny v Příloze č. 3. 
 4. Vymáhání poplatků za studium v cizím jazyce zajišťuje FSV UK.   

 

XIV.

Účinnost

 1. Tímto opatřením se mění opatření děkanky č. 13/2020.
 2. Toto opatření děkanky nabývá účinnosti dnem 29. 9. 2021.

 

Přílohy:

 1. Formulář odvolání a žádosti o úlevu.
 2. Seznam zemí s nízkým hrubým národním důchodem na osobu.
 3. Formulář žádosti o splátkový kalendář a dohody o splátkách.

 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.

Členka kolegia pro cizojazyčné studijní programy