Metodický pokyn k provedení čl. 5 Opatření rektora č. 45/2017 -

Podmínky pro snížení či prominutí poplatku za studium v cizím jazyce na Fakultě sociálních věd UK - ZRUŠENO

METODICKÝ POKYN BYL ZRUŠEN K 30. 9. 2019

- od 1. 10. 2019 nahrazen opatřením děkanky č. 23/2019 Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020


 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Metodický pokyn

k provedení čl. 5 Opatření rektora č. 45/2017

 

Podmínky pro snížení či prominutí poplatku za studium v cizím jazyce

na Fakultě sociálních věd UK

 

Poplatek za studium v cizím jazyce může rektor prominout či snížit na základě odvolání studenta proti rozhodnutí o vyměřeném poplatku a současně podané žádosti o snížení či prominutí poplatku, a na podkladě písemného vyjádření děkana/ky k žádosti studenta (vzorový formulář odvolání a žádosti).

Děkan/ka může doporučit rektorovi prominout či snížit poplatek (dále společně „úleva“) pouze studentovi zařazenému na institutu fakulty a z důvodů a ve výši v tomto metodickém pokynu uvedenými.

Případy pro poskytování úlevy:

 1. vynikající studijní výsledky u přijímacího řízení,
 2. vynikající studijní výsledky během studia,
 3. splnění všech studijních povinností až na závěrečnou zkoušku a bakalářský/diplomový seminář, (plus nejvýše jeden nesplněný předmět,
 4. výjezdy/příjezdy studentů v programech double/ joint degree,
 5. sociální situace-student je státním občanem země s nízkým hrubým národním důchodem na osobu.

Přehled placených programů a oborů v cizím jazyce:

 • bakalářský studijní program Economics and Finance (BEF) Institutu ekonomických studií
 • magisterský studijní program Economics and Finance (MEF) a Corporate Strategy and Finance in Europe (CSF) Institutu ekonomických studií.

 

sub a) Úleva za vynikající studijní výsledky u přijímacího řízení

V prvním studijním ročníku lze úlevu poskytnout na základě výsledků studenta u přijímacího řízení. Přijímací komise seřadí přihlášky uchazečů v pořadí podle přijímacích/kvalifikačních kritérií a úspěšnosti. Kvalifikační kritéria jsou stanovena v předpisu schváleném garantem programu a zveřejněném nejpozději na začátku semestru, za nějž se poplatek vyměřuje.

Přijímací komise předloží výsledné pořadí uchazečů, resp. pořadí přijatých studentů řediteli institutu. Ředitel institutu posoudí, zda a kolika nejlepším přijatým uchazečům lze poskytnout úlevu a v jaké výši, a předloží OVZ pro účely žádostí studentů o poskytnutí úlevy.

Výše úlevy: 2000 EUR, resp. 1000 EUR, a to dle pořadí studentů

Úlevu poskytuje institut: IES, IPS

Úleva se poskytnout za program/obor: BEF, MEF, IEPS, MAIN

 

sub b) Úleva za vynikající studijní výsledky během studia 

Studentům jednotlivých oborů v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý akademický rok a bude sestaveno pořadí studentů od nejlepších po nejhorší výsledky.

Úleva pro každý semestr následujícího akademického roku může být poskytnuta studentovi, který splňuje podmínku minimálního počtu kreditů pro udělení úlevy na poplatku dle Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK a který studuje maximálně standardní dobu studia (tj. bakalářské studium 3 roky a magisterské studium 2 roky).

Výše úlevy: 

 1. Snížení poplatku o 2000 EUR pro každý semestr následujícího akademického roku, pokud student z hlediska studijního průměru v předchozím akademickém roce patřil do nejlepšího decilu. 
 2. Snížení poplatku o 1000 EUR pro každý semestr následujícího akademického roku, pokud student z hlediska studijního průměru v předchozím akademickém roce patřil do druhého nejlepšího decilu.
 3. Úlevy dle odstavců 2. a 3. nelze kombinovat.
 4. Pokud počet studentů daného oboru v ročníku daného akademického roku poklesne pod deset, uplatní se úleva pouze dle odstavce 1. pro nejlepšího studenta.

Úlevu poskytuje institut: IES, IPS.

Úlevu lze poskytnout za program/obor: všechny kromě CSF, MISS a GPS.

sub. c) Úleva za splnění všech studijních povinností až na závěrečnou zkoušku a bakalářský/diplomový seminář, plus nejvýše jeden nesplněný předmět 

Student již splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem, případně nemá splněný jen diplomový seminář a maximálně jeden další předmět. Platba za předměty navíc se nevztahuje na předměty, které student plní na zahraničním studijním pobytu

U studijních programů IMS tato úleva platí až od 5. semestru studia.
Výše úlevy: snížení poplatku na 300 EUR + 100 EUR za kredit

Úlevu poskytují instituty: všechny kromě ISS

Úlevu lze poskytnout za program/obor: všechny

 

sub. d) Úleva za výjezd /příjezd v programech double/ joint degree

da) Student v rámci studia double degree oboru studuje na Univerzitě v Kostnici.

Výše úlevy: 1 000 EUR za semestr

Úlevu poskytují instituty: IPS

Úlevu lze poskytnout za program/obor: pouze MAIN, MISS

 

db) Student v rámci studia double degree studuje na Univerzitě v Kostnici a v rámci studia oboru přijíždí na FSV UK na základě mezifakultní dohody.

Výše úlevy: 3 000 EUR za semestr  

Úlevu poskytují instituty: IPS

Úlevu lze poskytnout za program/obor: double a joint degree pouze MAIN, MISS

 

sub e) Úleva z důvodů sociální situace 

Student je státním občanem země s nízkým hrubým národním důchodem na osobu, viz tabulka se seznamem zemí (příloha č. 1)

Výše úlevy: dle tabulky v příloze č. 1 

Úlevu poskytují instituty: ISS

Úlevu lze poskytnout za obor: PSP a SEC

 

Pozn.: Úlevy v programech Erasmus Mundus European Politics and Society (EPS) a Erasmus Mundus International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies (IMSISS) se řídí konsorciální smlouvou.

Kompetence 

Oddělení zahraničních styků (OZS) informuje garanta o tom, který student splnil podmínky pro poskytnutí úlevy a v jaké předpokládané výši ve smyslu tohoto metodického pokynu.

Garant potvrdí splnění podmínek úlevy pro studenta a informuje dále o výsledku koordinátora.

Koordinátor informuje studenta o možnosti požádat o úlevu a odkáže studenta v dalším řízení na OZS

Referenti OZS studenta podporují při podání řádného a včasného odvolání proti vyměřenému poplatku spolu se žádostí o úlevu. Vzorový formulář odvolání a žádosti o úlevu si vyplňuje student sám. Referenti OZS zajistí od daného institutu podklady pro podání žádosti o úlevu a o výši úlevy určené ředitelem institutu pro konkrétního studenta; podklady musí být předloženy děkanovi/ce pro účely jeho písemného vyjádření k žádosti o úlevu.

Děkan/ka se písemně vyjadřuje k žádosti studenta o úlevu na vzorovém formuláři a na základě podkladů předložených studentem, resp. předložených OZS. Děkan/ka není při svém stanovisku vázána stanoviskem ředitele institutu a garanta.     

 

Účinnost

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 18. prosince 2018.

 

Příloha:

 1. Tabulka: Země s nízkou úrovní hrubého domácího důchodu na osobu
 2. Vzorový formulář odvolání a žádosti o úlevu

 PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.

Členka kolegia děkanky pro cizojazyčné studijní programy

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy