Opatření děkanky č. 54/2018 - NEPLATNÉ

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek. Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě. Příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah.

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 54/2018

 

Název:

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek.

Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě.

Příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah.

 

Účinnost: 

1. 1. 2019

 

V Praze dne 6. prosince 2018       

                                                                                           PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka

Tímto opatřením se stanovují podmínky pro poskytování některých benefitů v rámci péče o zaměstnance pracovně zařazené na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, dále „fakulta“. 

Druhy benefitů:

Příspěvek na stravování zaměstnanců       

Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě 

Příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah

 

Část I. 

 

Článek 1

Základní pojmy

 1. Pro účely tohoto opatření se:
 • elektronickou stravenkou, dále „e-stravenka“, rozumí elektronická stravovací poukázka v hodnotě 120 Kč poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci formou dobíjení hodnoty e-stravenky na platební kartu zaměstnance v souladu s tímto opatřením.
 • platební kartou rozumí adresná elektronická platební karta vydaná zaměstnanci, jejímž prostřednictvím poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci e-stravenky, na něž mu vznikl za daný kalendářní měsíc nárok. Bližší informace o platební kartě, zejména provádění plateb, správa osobního účtu zaměstnance, ztráta a blokace platební karty, přenos platební karty jsou přístupné v Manuálu pro uživatele karty Gastro Pass CARD na webových stránkách fakulty https://www.fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/prace-na-fakulte/zamestnanecke-benefy.
 1. V případě dotazů týkajících se e-stravenek se může zaměstnanec obracet na ekonomické oddělení – pokladnu.

 

 

Článek 2

Příspěvek na stravování zaměstnanců,

provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady e-stravenek

 1. Příspěvek na stravování z prostředků fakulty je poskytován podle části VII. Péče o zaměstnance Kolektivní smlouvy všem zaměstnancům bez výjimky a bude zaměstnanci poskytnut za každý pracovní den v měsíci, ve kterém zaměstnanec odpracuje aspoň 4 hodiny nepřetržité práce.
 2. Výše příspěvku fakulty se stanovuje ve výši 55 % z ceny e-stravenky. Příspěvek na stravování ve výši 55 % z ceny potravin se poskytuje také na stravování v menzách UK a je poskytován na základě smlouvy s příslušným stravovacím zařízením. Součástí smluv jsou kalkulace nákladů na poskytovanou stravu.
 3. Příspěvek na stravování se neposkytuje za neodpracované dny, případně za dny, po které jsou poskytovány jiné náhrady (nemoc, dovolená, služební cesty a další). E-stravenky jsou poskytovány zaměstnancům za příslušný odpracovaný měsíc dle výkazu odpracované doby a přehledu, který zpracovává mzdová účtárna. Výkaz odpracované doby je dále upravován o dobu nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti.
 4. Podklady předávají pracovnice, které zpracovávají vyúčtování těchto pracovních cest. Zaměstnancům, kteří se stravují v menzách UK a nevyčerpají během měsíce plný počet obědů, může být poskytnut zbývající počet e-stravenek do plného nároku za příslušný měsíc. Kontrola poskytování příspěvku na stravování je prováděna čtvrtletně podle přehledů odpracovaných dnů jednotlivých pracovníků a podkladů o poskytnuté stravě v menzách. V případě, že příspěvek byl poskytnut neoprávněně, je zaměstnanec povinen poskytnutý příspěvek vrátit do pokladny fakulty. Za provádění kontroly poskytování příspěvku na stravování odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.
 5. Úhrada e-stravenek je na fakultě prováděna formou srážek ze mzdy zaměstnance za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k nároku na jejich poskytnutí, resp. nabytím celkové hodnoty e-stravenek na platební kartu; e-stravenky jsou tedy poskytovány zpětně za skutečně odpracované dny, a to na základě písemné dohody o srážkách ze mzdy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
 6. Platební karta bude dobíjena o celkovou hodnotu e-stravenek pravidelně, nejpozději ve výplatním termínu mezd příslušného kalendářního měsíce. 
 7. Fakulta může písemně vypovědět dohodu o srážkách ze mzdy, pokud vzniknou na její straně překážky, znemožňující řádné provádění srážek. Zaměstnanec je oprávněn vypovědět dohodu o srážkách ze mzdy kdykoli a bez uvedení důvodu.
 8. Výpověď musí být učiněna písemně s uvedením kalendářního měsíce, ke kterému se dohoda vypovídá, a doručena druhé smluvní straně nejpozději do 20. dne v měsíci, jež předchází měsíci, v němž má dojít k poslední srážce ze mzdy. Výpověď je platná a účinná dnem jejího doručení druhé straně. Zaměstnanec doručuje výpověď na ekonomické oddělení.
 9. Administrativní zabezpečení srážek ze mzdy dle tohoto opatření zajišťuje personální oddělení a pokladna.
 10. V případě, že zaměstnanec nemá zájem o poskytování příspěvku na stravování, musí své rozhodnutí sdělit vedoucímu personálního oddělení v písemném prohlášení o čerpání příspěvku na stravování.  
 11. Tištěné papírové stravovací poukázky zaměstnavatel s účinností od 1. 1. 2018 na fakultě již neposkytuje.

Část II.

Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě, 

příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah.

 1. Zaměstnanci,
  • který je v pracovním poměru na fakultě,
  • jehož pracovní úvazek vůči fakultě činí nejméně 0,5, 
  • který v běžném kalendářním roce dovrší věk 19 let a nejvýše 65 let,
  • po skončení zkušební doby

lze poskytnout příspěvek na zaplacenou cenu roční časové jízdenky na území hl. m. Prahy v městské hromadné dopravě (MHD), nebo lze poskytnout příspěvek na zaplacenou cenu roční slevové In Karty.

 1. Roční časovou jízdenkou se rozumí občanská nepřenosná předplatní elektronická nebo papírová jízdenka na roční období (365 dní) na tarifní pásma P a O, dále „roční jízdenka“.  
 2. Roční slevovou In Kartou se rozumí občanská nepřenosná předplatní elektronická karta poskytující slevu na jízdném ve vlacích Českých drah na roční období (365 dní), dále jen „roční In Karta“.
 3. Podmínka pracovního úvazku ve výši nejméně 0,5 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP.
 4. Nárok na příspěvek na roční jízdenku a příspěvek na roční In Kartu nevzniká zaměstnanci, který je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P (bezplatná přeprava, viz http://www.d pp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/) a zaměstnancům starším 65 let.  
 5. Každý zaměstnanec má nárok čerpat v daném kalendářním roce a dle vlastního výběru pouze jeden druh příspěvku.
 6. Příspěvek lze poskytnout 1 x za kalendářní rok ve výši 50 % zaplacené ceny roční jízdenky nebo ve výši 50 % zaplacené ceny roční In Karty, nejvýše však do poloviny ceny ročního jízdného MHD platného pro území hl.m.Prahy.
 7. Výše příspěvku se stanoví dle tohoto vzorce:

Výše pracovního úvazku zaměstnance krát 50 % zaplacené ceny roční jízdenky,

nebo krát 50 % zaplacené ceny roční In Karty, maximálně do poloviny ceny ročního jízdného MHD platného pro území hl. města Prahy.

 1. Zaměstnanec předloží písemnou žádost na předepsaném formuláři personálnímu oddělení.  Personální oddělení zajistí souhlas vedoucího ekonomického oddělení a poté zpracuje výplatu příspěvku. Za věcnou správnost vyřízení žádosti a výplatu příspěvku odpovídá vedoucí personálního oddělení.
 2. Zaměstnanec předloží spolu s žádostí o příspěvek:
 • kopii elektronické jízdenky (lítačky) či In Karty vystavené na jméno zaměstnance a kopii daňového dokladu o úhradě ceny za nabití elektronické jízdenky či In Karty ve výši aktuálního ročního předplatného jízdného, v případě In Karty o úhradě ceny za uplatňovanou slevu na jízdném), nebo
 • v případě, že má zaměstnanec roční jízdenku (lítačku) nahranou na své bankovní platební kartě (není tedy držitelem plastové elektronické karty s názvem Lítačka) kopii výpisu ze svého online PID účtu a originál daňového dokladu o úhradě ceny za nabití elektrické jízdenky ve výši aktuálního ročního předplatného jízdného, nebo
 • kopii papírové roční jízdenky, kopii průkazky PID vystavené na jméno zaměstnance a originál daňového dokladu o úhradě papírové roční jízdenky. 
 1. Příspěvek je součástí mzdy zaměstnance a je zahrnutý do základu pro výpočet zákonných odvodů.
 2. Příspěvek za daný kalendářní rok může být poměrně krácen, a to v závislosti na době trvání pracovního poměru v tomto roce.
 3. Příspěvek bude zaměstnanci uhrazen ve mzdě za měsíc, ve kterém byla žádost o příspěvek doručena personálnímu oddělení.
 4. Děkanka může svým opatřením stanovit, že na daný kalendářní rok fakulta příspěvek nevyplácí nebo že se mění podmínky pro jeho poskytování.

 

Část II.

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.
 2. Tímto opatření se ruší opatření děkana č. 43/2017, opatření děkana č. 11/2016.

 

Přílohy (dokumenty jsou zveřejněny ve formulářích na webu fakulty)

 1. Dohoda o srážkách ze mzdy  
 2. Žádost o poskytnutí příspěvku na roční jízdné nebo příspěvek na roční In Kartu
 3. Prohlášení o čerpání příspěvku na stravování

                                                                                                                                       PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka 

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty