Opatření děkanky č. 36/2018 - NEPLATNÉ

Závazný postup k provedení Řádu výběrových řízení na Univerzitě Karlově pro obsazování pracovních míst na Fakultě sociálních věd

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 36/2018

 

Název:

Závazný postup k provedení Řádu výběrových řízení na Univerzitě Karlově

pro obsazování pracovních míst na Fakultě sociálních věd 

 

Účinnost:

15. 8. 2018

V Praze dne 30. července 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

 

I.

 1. Výběrové řízení na fakultě se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy (dále „Řád“) a toto opatření pouze rozvádí podobnější postupy pro výběrové řízení.

II.

 1. Pracovní místa akademických pracovníků jsou na fakultě obsazována na základě vyhlášení výběrového řízení.
 2. Na základě výběrového řízení se obsazují též pracovní místa ředitele institutu, vedoucího katedry, vedoucího centra, vedoucího střediska a dalších pracovních (funkčních) míst, pokud tak stanoví statut fakulty nebo určí-li tak děkanka.
 3. Výběrové řízení vypisuje děkanka fakulty na žádost ředitele institutu nebo vedoucího daného pracoviště (dále společně „vedoucí pracoviště“) s výjimkou pracovních pozic uvedených přímo ve Statutu FSV, které vypisuje přímo děkanka fakulty (tj. pozice ředitele institutu, vedoucího centra, tajemníka fakulty).
 4. Součástí žádosti o vypsání výběrového řízení jsou kromě podmínek uvedených v čl. 2, odst. 2 Řádu rovněž údaje o předpokládaném rozsahu pracovního úvazku (stanovená délka týdenní pracovní doby).
 5. Zveřejnění vypsaného výběrového řízení zajišťuje personální oddělení, které následně oznámí příslušnému pracovišti datum, kdy končí lhůta pro podávání přihlášek uchazečů na vypsané výběrové řízení.
 6. Zveřejněním podmínek výběrového řízení dle podmínek uvedených v čl. 2, odst. 3 Řádu se na fakultě rozumí též jeho zveřejnění v elektronické verzi na úřední desce fakulty na její webové stránce.
 7. Vedoucí pracoviště, pro které má být výběrové řízení vypsáno, podá s žádostí o vypsání výběrového řízení i návrh na složení komise pro výběrové řízení s výjimkou předsedy komise, kterého jmenuje přímo děkanka. Předsedou komise jmenuje děkanka zpravidla proděkana či člena kolegia děkanky.
 8. Komisi jmenuje děkanka před vypsáním výběrového řízení. Komise musí mít lichý počet členů, nejméně tři, zpravidla pak pět členů. Podmínkou účasti člena komise je podepsání slibu mlčenlivosti o osobních a důvěrných údajích.
 9. Materiály a podklady pro jednání komise připravuje personální oddělení, které je předá k rukám předsedy komise.
 10. Svolání komise zajistí ve spolupráci s personálním oddělením předseda komise, který komisi předsedá, řídí její jednání a zodpovídá za pořízení zápisu o průběhu a výsledcích jednání komise. Zápis z jednání komise podepisují ihned po skončení jednání komise všichni přítomní členové komise. Hlasování komise o výběru je tajné.
 11. Jednání komise je neveřejné. Každý z členů komise na hlasovacím lístku vyznačí jím zvolené pořadí kandidátů. Celkové pořadí je dáno součtem pořadí přiřknutých kandidátům jednotlivými členy komise. Výsledek tajného hlasování dle čl. 3 odst. 6 Řádu se uvede do zápisu z jednání komise. Dokumentace o průběhu a způsobu hlasování jednotlivých členů komise o jednotlivých uchazečích, případně o jiných projednávaných skutečnostech, musí být neprodleně po ukončení hlasování vložena do obálky, která bude označena popiskem „HLASOVÁNÍ“ a ihned zalepena. 
 12. Zápis s výsledky z jednání komise předloží předseda komise prostřednictvím vedoucí personálního oddělení děkance k vyjádření se k výsledkům výběrového řízení. Děkanka připojí pod protokol své vyjádření slovy „SOUHLASÍM“, nebo „NESOUHLASÍM“.
 13. Personální oddělení po vyjádření děkanky zpracuje výsledky výběrového řízení, oznámí výsledky výběrového řízení uchazečům a zajistí další administrativní agendu s tím spojenou.  
 14. Vedoucí pracoviště podává děkance prostřednictvím personálního oddělení s předstihem návrh na přijetí vybraného uchazeče do pracovního poměru (ještě před uvažovaným datem uzavření pracovního poměru s vítězným kandidátem). Návrh musí obsahovat tyto náležitosti potřebné k vyhotovení pracovní smlouvy a platového výměru:

a)      návrh na pracovní a mzdové zařazení

b)      popis práce s konkrétním vymezením pracovních povinností pracovníka.

III.

 1. Příloha č. 1_Doporučená vzorová osnova zápisu z jednání.
 2. Příloha č. 2 Čestné prohlášení o mlčenlivosti člena komise pro výběrové řízení
 3. Tímto opatřením se ruší pokyn děkana č. 17/2010.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník