Opatření děkanky č. 29/2019

Opatření děkanky č. 29/2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 29/2019

 

 Název:

Změna opatření děkanky č. 23/2019

Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020

 

Účinnost:

18. 11. 2019

V Praze dne 15. listopadu 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

1.       Opatření děkanky č. 23/2019 se mění následovně:

a.       V článku III se na konci zařazuje nový bod 6 v tomto znění: „6. úlevy v cizojazyčných doktorských programech FSV (viz čl. X)“

b.       Za článkem IX. se zařazuje nový článek X. v tomto znění:

„X.

Úlevy v cizojazyčných doktorských programech FSV

1.       Úlevy jsou poskytovány i studentům v doktorských programech v anglickém jazyce.

2.       Důvody pro snížení, nebo prominutí poplatku u studentu Ph.D. studia jsou:

a.       vynikající studijní, vědecké nebo další tvůrčí výsledky,

b.       absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím fakulty anebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí,

c.        tíživá sociální situace nebo jiné vážné důvody,

d.       jiný důvod hodný zvláštního zřetele.

3.       Žádosti o snížení/ prominutí poplatku jsou zasílány k vyjádření garantovi daného oboru a řediteli institutu.“

c.         Za článkem X. se pořadí článků přečísluje.

 

2.       Úplné znění opatření děkanky je uvedeno v příloze toho opatření.

3.       Toto opatření nabývá účinnosti od 18. 11. 2019.

4.       Tímto opatřením se mění opatření děkanky č. 23/2019.

5.       Příloha č. 1. - úplné znění opatření děkanky č. 29/2019.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                   děkanka fakulty

Za správnost:

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.

Členka kolegia pro cizojazyčné studijní programy

 

***************************ÚPLNÉ ZNĚNÍ*************************

 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 29/2019

 

 Název:

Změna opatření děkanky č. 23/2019

Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020

 

Účinnost:

18. 11. 2019

V Praze dne 15. listopadu 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

I.

 1. Toto opatření děkanky se vydává k provedení opatření rektora č. 25/2019 Postup při posuzování žádostí o prominutí nebo snížení poplatku spojeného se studiem.
 2. Toto opatření děkanky se vztahuje na studenty přijaté ke studiu na daném institutu Fakulty sociálních věd ke studiu v cizím jazyce a vyjmenovává důvody pro prominutí či rozsah snížení poplatků v rámci rozhodování o žádostech o snížení poplatku za studium v cizím jazyce podaných v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí děkanky.  

 

II.

 1. Vyměřený poplatek za studium v cizím jazyce může rektor prominout či snížit na základě odvolání studenta proti rozhodnutí děkanky o vyměřeném poplatku a současně podané žádosti o snížení či prominutí poplatku.
 2. Podkladem pro rozhodnutí rektora je vyjádření děkanky, který k žádosti studenta o prominutí či snížení poplatku (dále společně „úleva“) připojí své vyjádření.
 3. Formulář odvolání a žádosti o úlevu je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.

 

III.

Důvody pro poskytování úlevy

 1. vynikající studijní výsledky u přijímacího řízení (viz čl. V.),
 2. vynikající studijní výsledky během studia (viz čl. VI.),
 3. splnění všech studijních povinností až na závěrečnou zkoušku a bakalářský/diplomový seminář, plus nejvýše jeden nesplněný předmět (viz čl. VII.),
 4. výjezdy / příjezdy studentů v programech double/ joint degree (viz čl. VIII.),
 5. sociální situace (viz čl. IX.)
 6. úlevy v cizojazyčných doktorských programech FSV (viz čl. X).

 

IV.

Přehled placených programů a oborů v cizím jazyce

 1. bakalářský studijní program Economics and Finance (BEF) Institutu ekonomických studií
 2. magisterský studijní program Economics and Finance (MEF) Corporate Strategy and Finance in Europe (CSF) Institutu ekonomických studií.
 3. bakalářský studijní program Politics, Philosophy and Economics (PPE) Institutu politologických studií
 4. magisterské studijní programy Institutu politologických studií: International Relations (MAIN), International Economic and Political Studies (IEPS), Geopolitical Studies (GPS), International Security Studies (MISS) 
 5. magisterské studijní programy Institutu mezinárodních studií: Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)Master in Area Studies (MAS)International Masters in Economy State and Society (IMESS) 
 6. magisterské studijní programy Institutu sociologických studií: Sociology in European Context (SEC), Public and Social Policy (PSP)
 7. magisterský studijní program Institutu sociologických studií a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky: Society, Communication and Media (SCM) 

 

V.

Úleva za vynikající studijní výsledky u přijímacího řízení

 

 1. V prvním studijním ročníku lze úlevu poskytnout na základě výsledků studenta u přijímacího řízení. Přijímací komise seřadí přihlášky uchazečů v pořadí podle přijímacích / kvalifikačních kritérií a úspěšnosti. Kvalifikační kritéria jsou stanovena v předpisu schváleném garantem programu a zveřejněném nejpozději na začátku akademického roku, za nějž se poplatek vyměřuje.
 2. Přijímací komise předloží výsledné pořadí uchazečů, resp. pořadí přijatých studentů, řediteli institutu. Ředitel institutu posoudí, zda a kolika nejlepším z přijatých studentů lze poskytnout  úlevu a v jaké výši, a předloží seznam studentů Oddělení zahraničních styků.
 3. Výše úlevy: 4000 EUR, resp. 2000 EUR za akademický rok, a to dle pořadí studentů
 4. Úlevu poskytuje institut: IES, IPS
 5. Úleva se může poskytnout za program/obor: BEF, MEF, IEPS, MAIN

 

VI.

Úleva za vynikající studijní výsledky během studia

 1. Studentům jednotlivých programů v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK za uplynulý akademický rok a bude sestaveno pořadí studentů od nejlepších po nejhorší výsledky.
 2. Úleva pro následující akademický rok může být poskytnuta studentovi, který splňuje podmínku minimálního počtu kreditů pro udělení úlevy dle Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK a který studuje maximálně standardní dobu studia (tj. bakalářské studium 3 roky a magisterské studium 2 roky).
 3. Výše úlevy: 
 • a) Snížení poplatku o 4000 EUR pro následující akademický rok, pokud student z hlediska studijního průměru v předchozím akademickém roce patřil do nejlepšího decilu daného programu. 
 • b) Snížení poplatku o 2000 EUR pro následující akademický rok, pokud student z hlediska studijního průměru v předchozím akademickém roce patřil do druhého nejlepšího decilu daného programu.
 • c) Pokud počet studentů daného oboru v ročníku daného akademického roku poklesne pod deset, uplatní se úleva pouze dle odstavce 1. pro nejlepšího studenta.
 1. Úlevu poskytuje institut: IES, IPS
 2. Úlevu lze poskytnout za program/obor: všechny kromě CSF, MISS a GPS

 

VII.

Úleva za splnění všech studijních povinností až na závěrečnou zkoušku a bakalářský/diplomový seminář, plus nejvýše jeden nesplněný předmět

 1. Student již splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem, případně nemá splněný jen diplomový seminář a maximálně jeden další předmět. Platba za předměty navíc se nevztahuje na předměty, které student plní na zahraničním studijním pobytu.
 2. U bakalářských studijních programů platí táto úleva až od 4. ročníku studia a u magisterských studijních programů platí tato úleva až od 3. ročníku studia.
 3. Výše úlevy: 
  Snížení poplatku o 5.400 EUR za akademický rok
 4. Úlevu poskytují instituty: všechny
 5. Úlevu lze poskytnout za program/obor: všechny
 6. Poplatek ve výši 600 EUR je splatný najednou za celý akademický rok. Splátkový kalendář v tomto případě nebude povolen.

 

VIII.

Úleva za výjezd /příjezd v programech double/ joint degree

 1. Student v rámci studia double degree oboru studuje na Univerzitě v Kostnici.

Výše úlevy: 2 000 EUR za akademický rok

 1. Úlevu poskytují instituty: IPS
 2. Úlevu lze poskytnout za program/obor: pouze MAIN, MISS
 3. Student v rámci studia double degree studuje na Univerzitě v Kostnici a v rámci studia oboru přijíždí na FSV UK na základě mezifakultní dohody.
 4. Výše úlevy: 6 000 EUR za akademický rok
 5. Úlevu poskytují instituty: IPS
 6. Úlevu lze poskytnout za program/obor: double a joint degree pouze MAIN, MISS

 

IX.

Úleva z důvodů sociální situace

 1. Student je státním občanem země s nízkým hrubým národním důchodem na osobu, viz tabulka se seznamem zemí (Příloha č. 2)
 2. Výše úlevy: dle tabulky v Příloze č. 2 
 3. Úlevu poskytují instituty: ISS
 4. Úlevu lze poskytnout za obor: PSP a SEC
 5. Poznámka: Úlevy v programech Erasmus Mundus European Politics and Society (EPS) a Erasmus Mundus International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies (IMSISS) se řídí konsorciální smlouvou.
 6. Úlevy nelze kombinovat.

X.

Úlevy v cizojazyčných doktorských programech FSV

 

 1. Úlevy jsou poskytovány i studentům v doktorských programech v anglickém jazyce.
 2. Důvody pro snížení, nebo prominutí poplatku u studentu Ph.D. studia jsou:
  • a) vynikající studijní, vědecké nebo další tvůrčí výsledky,
  • b) absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím fakulty anebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí,
  • c) tíživá sociální situace nebo jiné vážné důvody,
  • d) jiný důvod hodný zvláštního zřetele.
 3. Žádosti o snížení/ prominutí poplatku jsou zasílány k vyjádření garantovi daného oboru a řediteli institutu.

 

XI.

 Kompetence

 1. Oddělení zahraničních styků (OZS) informuje garanta o tom, který student splnil podmínky pro poskytnutí úlevy a v jakém předpokládaném rozsahu ve smyslu tohoto opatření.
 2. Garant potvrdí splnění podmínek úlevy pro studenta a informuje dále o výsledku koordinátora. Koordinátor informuje studenta o možnosti požádat o úlevu a odkáže studenta v dalším řízení na OZS.
 3. Referenti OZS studenta podporují při podání řádného a včasného odvolání proti vyměřenému poplatku spolu se žádostí o úlevu. Vzorový formulář odvolání a žádosti o úlevu si vyplňuje student sám. Referenti OZS zajistí od daného institutu podklady pro podání žádosti o úlevu a o výši úlevy určené ředitelem institutu pro konkrétního studenta; podklady musí být předloženy děkance pro účely jejího písemného vyjádření k žádosti o úlevu.
 4. Děkanka se písemně vyjadřuje k žádosti studenta o úlevu na vzorovém formuláři a na základě podkladů předložených studentem, resp. předložených OZS. Děkanka není při svém stanovisku vázána stanoviskem ředitele institutu a garanta.

 

XII.

Splátkový kalendář a vymáhání poplatků

 

 1. Na základě žádosti dlužníka může děkanka povolit splátkový kalendář (vyjma části VII).
 2. Součástí dohody o splátkovém kalendáři je i uznání dluhu.
 3. Formulář žádosti o splátkový kalendář a formulář dohody o splátkách jsou uvedeny v Příloze č. 3
 4. Vymáhání poplatků za studium v cizím jazyce zajišťuje FSV UK.  

 

XIII.

Účinnost

 1. Tímto opatřením se mění opatření děkanky č. 23/2019.
 2. Toto opatření děkanky nabývá účinnosti dnem 18. 11. 2019.

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – Formulář odvolání a žádosti o úlevu

Příloha č. 2 – Seznam zemí s nízkým hrubým národním důchodem na osobu

Příloha č. 3 – Formulář žádosti o splátkový kalendář a dohody o splátkách

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.

Členka kolegia pro cizojazyčné studijní programy