Opatření děkanky č. 25/2019 - NEPLATNÉ

Opatření děkanky č. 25/2019 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 25/2019

 

Název:

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2019

 

Účinnost:

1. 11. 2019

V Praze 21. října 2019                                                                                                                                                                               

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

                                                                                                                                                       děkanka fakulty

Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2019.

Fyzická inventura – zahájení

4. listopadu 2019

Fyzická inventura – ukončení

29. listopadu 2019

Rozdílová inventura – zahájení

2. prosince 2019

Rozdílová inventura – ukončení

31. prosince 2019

Inventarizace peněžních prostředků a cenin

31. prosince 2019

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

20. ledna 2020

Dokladové inventury – zahájení

20. ledna 2020

Dokladové inventury – ukončení

31. ledna 2020

Vyhotovení inventarizačního zápisu

31. ledna 2020

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

31. ledna 2020

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

20. února 2020

Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.

Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle dokumentu „Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2019“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.

Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů, vedoucí center a tajemník fakulty za děkanát.

Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení děkanátu.

Tímto opatřením ruším Opatření děkanky č. 46/2018 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2018.                                                                                  

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

         děkanka fakulty

Přílohy:

  1. Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2019
  2. Jmenování komisí
  3. Jmenování dílčích inventarizačních komisí          

 

Za správnost:

Balík Petr,

vedoucí provozně -  technického oddělení