Příprava 9. rámcového programu

Příprava 9. rámcového programu

HORIZON EUROPE (2021-2027)

  • rozpočet 100 miliard EUR
  • podpora excelentního výzkumu (zejména ERC projekty a mobilitní programy MSCA) 
  • financování vysoce rizikových inovací, které mohou znamenat potenciální ekonomický průlom
  • otevřená věda a komunikace výsledků k široké veřejnosti
  • řešení globálních výzev a konkrétních problémů, kterým čelí členské státy EU

Dne 7. června 2018 byl Evropskou komisí zveřejněn první oficiální návrh 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“. Navrhovaný rozpočet ve výši 100 miliard eur má umožnit, aby se EU dostala na špičku globálního výzkumu a inovací. Zaměří se na excelenci ve výzkumu a spolupráci s předními světovými výzkumnými institucemi. Finanční injekci dostanou zejména programy ERC a stipendia a výměnné pobyty v rámci programů Marie Sklodowska-Curie MSCA. Klíčovým bodem je stabilně navázat na současný Horizont 2020.

Dlouho plánovaná Evropská rada pro inovace (European Innovation Council) bude financovat vysoce rizikové inovace, které mohou znamenat potenciální ekonomický průlom. Má za úkol podporovat průlomové inovace a přenést je 'přímo z laboratoře do skutečného světa'. Důraz se bude klást na skutečný dopad a přínos pro společnost. Cíle budou navrženy společně s občany, zúčastněnými stranami, Evropským parlamentem a členskými státy.

Novou zásadou výzkumu financovaného programem Horizont Europe se stane pravidlo 'otevřené vědy', což bude v praxi znamenat především povinný otevřený přístup k publikacím a údajům. Důraz bude kladen na komunikaci výsledků projektů směrem k široké veřejnosti.

Další podstatnou novinkou bude důraz na využívání výzkumných a inovačních misí, které mají být zaměřeny na řešení konkrétních problémů, kterým členské státy EU čelí. Rozpočet hovoří o pěti tématických okruzích, které bude program financovat. Jde o společenské otázky spojené ze zdravím, téma inkluzivní a bezpečné společnosti, digitálního průmyslu. Prostředky by měly proudit dále do výzkumu v oblasti energetiky, dopravy, potravin, klimatu a přírodních zdrojů.

Podrobné dokumenty k předloženému návrhu naleznete na stránkách Evropské komise zde

Novinky z diskuzí kolem HORIZON EUROPE zde