Horizont Evropa

Horizont Evropa

HORIZONT EVROPA 2021-2027

Strategický plán stanoví čtyři strategické směry pro investice do výzkumu a inovací v rámci programu Horizont Evropa na příští čtyři roky:

  • podpořit otevřenou strategickou autonomii prostřednictvím vedoucího postavení ve vývoji klíčových digitálních, základních a vznikajících technologií, odvětví a hodnotových řetězců,
  • obnovit evropské ekosystémy a biologickou rozmanitost a udržitelným způsobem nakládat s přírodními zdroji,
  • učinit z Evropy první digitální, oběhové, klimaticky neutrální a udržitelné hospodářství,
  • vytvořit odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropskou společnost.

Mezinárodní spolupráce je základem všech čtyř směrů, neboť má zásadní význam pro řešení mnoha globálních výzev:
Znění celé tiskové zprávy ke strategickému plánu zde

Mise Horizontu Evropa

Nový koncept v programu Horizont Evropa přestavují mise - tedy portfolia akcí v oblasti výzkumu a inovací se zásadním dopadem napříč obory a odvětvími, které by měly být relevantní pro významnou část evropského obyvatelstva.
Každá z misí bude mít ambiciózní, jasně definované měřitelné cíle a očekávané dopady dosažitelné ve stanoveném časovém horizontu. Konkrétní zaměření misí vychází z doporučení expertů nominovaných do tzv. výborů misí (Mission boards). Konkrétní mise budou vyhlašovány formou speciálních výzev ve druhém pilíři programu Horizont Evropa.

  • Rakovina
  • Adaptace na změnu klimatu včetně společenské transformace
  • Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody
  • Klimaticky neutrální a chytrá města
  • Zdravá půda a potraviny

 

Podrobné informace v angličtině o programu Horizont Evropa na stránkách EK zde

Podrobné informace v češtině o programu Horizont Evropa na stránkách TC AV ČR zde