TZ: Expertní tým FSV řeší, jak zlepšit mediální a multikulturní vzdělávání

Expertní tým Fakulty sociálních věd řeší, jak zlepšit mediální a multikulturní vzdělávání

Projekt Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů, který právě startuje, má ambici rozkrýt multikulturní a mediální zkušenosti a postoje českých dětí. Cílem je využít získané poznatky k navržení možných přístupů ke vzdělávání a mediálním obsahům určeným dětem a usilujících o zlepšení mezikulturního soužití. Projekt je financovaný Technologickou agenturou České republiky a jeho hlavním partnerem, zapojeným přímo v projektu, je Český rozhlas. Spolu s Českým rozhlasem jsou dalšími aplikačními garanty, tedy těmi, kteří se budou na výzkumu a vývoji nových metod podílet a projevily zájem je následně využít, Česká televize, Multikulturní centrum Praha a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Projekt FSV UK "Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů"

Členkou výzkumného týmu je i děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová, která k motivaci pustit se do výzkumu říká: „Na sociálních sítích můžeme vidět, že se společnost polarizuje, a mezi témata, která jednotlivé názorové tábory nesmiřitelně rozdělují, patří i otázka vztahu k jiným etnikům a náboženstvím. Možnost vzájemného porozumění mezi diskutujícími dramaticky komplikuje šíření polopravdivých či zcela lživých zpráv, ať už je tato činnost provozována se záměrem dezinformovat, nebo nezáměrně z důvodu nedostatku vzdělání či schopnosti tyto informace kriticky vyhodnotit. Zároveň bez vzájemné konstruktivní diskuse není možné budovat kvalitní a otevřenou občanskou společnost. V prostředí naštvanosti stoupá agresivita a naskýtá se prostor pro nejrůznější populistická hnutí, slibující jistoty a ochranu výměnou za omezení svobody.

Vedoucí projektu je odbornice na výzkum s dětmi a mediální zkušenost dětí Markéta Zezulková, mladá nadějná vědkyně, která se před několika lety vrátila do Česka po působení v Centre for Excellence in Media Practice v anglickém Bournemouthu. „Role médií a komunikačních technologií v životě a vzdělávání dětí jsou v současné digitální době velmi aktuálním tématem. Stejně tak se důsledkem Evropské migrační krize vrátila do popředí problematika multikulturního porozumění a respektu. Tyto oblasti spolu souvisí, jelikož raná zkušenost dnes mediálně velmi aktivních dětí hraje podstatnou roli ve formování názorů, postojů a chování k druhým. Naším cílem proto bude nejprve pochopit propojenost mezi multikulturní a mediální zkušeností českých dětí a poté navrhnout inovativní přístupy ke společnému vzdělávání v obou oblastech. Jednou z předpokládaných inovací je, že k dětem nebude nepřistupováno jako k pouhým konzumentům mediálních obsahů, ale také jako k jejich tvůrcům s možností aktivně se zapojit do zkvalitňování života sebe i druhých. Odtud výraz ‚dětský prosumer‘ v názvu projektu,” vysvětluje doktorka Zezulková.

Projekt Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů tedy spojuje oblasti mediálních studií, vzdělávání a antropologie. Antropologickou část výzkumu garantuje docent Martin Soukup, expert na terénní výzkum, autor řady oceňovaných publikací a držitel ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017. „Naši současnost mimo jiné charakterizují dvě skutečnosti: zaprvé se naše životy stále více odehrávají v kyberprostoru, digitální éra přinesla nejrůznější sociální sítě, na nichž konzumujeme i vytváříme obsah. Následkem života v kyberprostoru a užívání sociálních sítí se radikálně mění pojetí sociálních vztahů, jejich navazování a udržování. Zadruhé se v důsledku globalizačních procesů zvyšují nároky na multikulturní soužití a mezikulturní porozumění. Obě témata jsou vysoce aktuální a antropologie má řadu teoretických konceptů i výzkumných nástrojů, jimiž může přispět k jejich pochopení a nalezení vhodných řešení, jak u dětských prosumerů podnítit budování neetnocentrických postojů k druhým a nepodléhat stereotypům o lidech pocházejících z jiných kulturních prostředí,“ přibližuje Martin Soukup.

Český rozhlas si od spolupráce na projektu slibuje především možnost využít poznatky k rozvoji mediálních obsahů a platforem Rádia Junior, Česká televize chce využít případná doporučení pro tvorbu dětských pořadů a dalších mediálních forem spolu s větším zapojením dětí do nich. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání čeká na podklady pro témata, na která je možné se zaměřit v mediální legislativě a Multikulturní centrum Praha otestuje a využije ve svých kurzech inovativní didaktickou metodu multikulturního vzdělávání postavenou na digitální produkci a společenské participaci dětí. „Generace těchto dětí vyrůstá a bude studovat a pracovat v globalizovaném světě, kde se bude setkávat s příslušníky jiných etnických či náboženských skupin. Multikulturním tedy nemyslíme předání nějakého určitého názoru, ale schopnost vyhodnocovat informace, kriticky myslet a přistupovat s porozuměním k lidem, se kterými se budou setkávat,“ vysvětluje ředitelka Multikulturního centra Praha Zuzana Schreiberová.

V první etapě se projekt zaměří na sumarizaci dosavadních odborných poznatků a vyškolení studentů, kteří se na výzkumu budou podílet. Ve druhé etapě bude provedeno terénní šetření na základních školách s dětmi z většinové i menšinové společnosti ve věku 8 až 12 let a poté se bude testovat a následně upravovat nová didaktická metoda. Projekt potrvá do poloviny roku 2021.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

Jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836