Studijní plány a akreditace v SISU

STUDIJNÍ PLÁN

Každý studijní obor na FSV UK má svůj studijní plán, který referentky těsně před začátkem registrací do předmětů přiřazují nastupujícím studentům prvních ročníků. V tomto návodu se dozvíte, jak ze seznamu povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů z akreditačního spisu sestavit funkční plán v SISu. Resp. to, jak plány v SISu vlastně fungují.

Studijní plán

Studijní plán v SIS se skládá ze dvou hlavních částí:

1) kontrol studia = definice kontrol pro připuštění do dalších úseků studia a kontrola splněných povinností před připuštěním k SZZ

2) bloků předmětů = definice bloků předmětů na základě skupin předmětů zajišťující, že daný předmět je považován za P, PV či V předmět

KONTROLY STUDIA

Kontroly studia slouží k definici podmínek, které mají studenti splňovat při průběžné kontrole na konci jednotlivých úseků studia (ročníků) a před zápisem na dílčí části státních zkoušek. Pomocí nich si může garant oboru, studijní referentka (oba v aplikaci Student) a také student (přímo v SISu) ověřit, zda plní požadavky vyplývající ze studijního plánu. Kontroly nastavuje Správa SIS.

Kontroly studia

Exitují tři základní typy kontrol:

 1. na počet kreditů na konci úseku studia
 2. na splněné předměty na konci studia (pro připuštění k SZZ)
 3. na celkový počet kreditů na konci studia (pro připuštění k SZZ)

BLOKY PŘEDMĚTŮ

Bloky předmětů slouží k definování skupin povinných a povinně volitelných předmětů pro daný studijní plán. Status předmětů (P, PV) určuje pro studenta závazně studijní plán v roce zápisu do studia (viz odpovídající Karolínka). Bloky předmětů nastavuje Správa SIS.

P a PV předměty přitom nesmí tvořit více než 90% kreditů ve studijním plánu studijního oboru nebo programu. Maximální doporučený počet P předmětů stanovil proděkan pro studium na 60% celkové kvóty předmětů.

Blok

MALÁ SKUPINA

Blok předmětů je odvozen od speciálního typu předmětu, tzv. malé skupiny (předmět začínající J#). Malou skupinu může nastavovat garant oboru a popř. i další pověřené osoby.

Malá skupina

Stejně jako při vytváření předmětu je třeba pokliknout na Nový předmět (1), místo Předmětu je však třeba vybrat volbu Malá skupina (2) a do pole s kódem nového předmětu jako první znak vepsat # (poté již dle Vašich zvyklostí). Pokud vytváříte skupinu kopií (např. ze skupiny J#000214), kód skupiny ponechte stejný. Pouze aktualizujte poslední dvojčíslí. V tomto případě tedy zadejte kód J#000215 (15 = ak. rok 2015/16).

Malá skupina

V Záložce Předmět (na následující obrazovce) je nezbytně nutné v kolonce Název vyplnit název ve formátu obor - typ studijního programu (v SISu druh studia) a formu studia (pokud je jiná než prezenční) - typ skupiny. Výsledek by tedy měl vypadat např. takto: Sociologie a sociální politika - bakalářské - povinné. Nebo: Veřejná a sociální politika - magisterské kombinované - povinně volitelné.

Vedle toho je rovněž třeba vyplnit Garantující ústav a 1. garanta (= garant oboru). Záložka Atributy zůstává u malých skupin prázdná a další nastavení se vyplňují až pod záložkou Skupina (viz dále).

Malá skupina

 

VYTVOŘENÍ P NEBO PV SKUPINY POMOCÍ KOPIE

Alternativně lze malou skupinu vytvořit pokliknutím na tlačítko Kopie na již existující skupině. Následně je třeba zadat nový kód předmětu a upravit všechna potřebná nastavení v záložkách Předmět a Skupina. Nový kód skupiny přitom ponechte stejný. Pouze aktualizujte poslední dvojčíslí. Např. místo kódu J#000214 tak zadejte J#000215 (15 = ak. rok 2015/16), místo kódu J#000215 pak J#000216 atd.

Skupiny vytvořené pomocí kopie jsou odemčené pro změny. Je u nich tedy normálně možné přenastavovat limit a také do nich lze normálně přidávat a odebírat předměty.

Malá skupina

Videonávod - Vytvoření skupiny P nebo PV předmětů pomocí kopie

 1. mění-li se nebo vznikají-li skupiny povinných předmětů (např. pokud je nějaký obor nově akreditován)
 2. vznikají-li nové skupiny povinně volitelných (PV) předmětů
 3. nebo jsou odebírány předměty z již existujících skupin PV předmětů
 4. mění-li se vlastnosti předmětů jako např. počet kreditů

MUSÍ VZNIKNOUT NOVÝ STUDIJNÍ PLÁN PRO DANÝ OBOR

Kódy aktuálních skupin předmětů, ze kterých se má nový plán skládat (viz kapitola 2) je tedy třeba před začátkem ak. roku nahlásit na Správu SIS. K nově vytvořenému plánu pak budou od daného ak. roku přiřazováni čerstvě přijatí studenti.

Rovněž je třeba vést v patrnosti, že jakékoliv změny v Karolínce se na webu projeví až po aktualizaci příslušného uzlu v DG Clientovi.

Pro každý plán je pro nový ak. rok vytvořit kopii s kódem ve formátu např. J16CSF764. Tzn. prefix fakulty - poslední dvojčíslí daného ak. roku - kód oboru - číslo uzlu dané Karolínky (za KFSV-).

POVINNÉ PŘEDMĚTY

PRO GARANTY

V případě povinných předmětů se na záložce "Skupina" zadají kódy povinných předmětů (např. JEB998) patřících do skupiny. Při přidělování počtu bodů je každému předmětu ve skupině přiřazen jeden interní bod (defaultní nastavení). "1 bod do předmětů skupiny" lze eventuelně přiřadit i hromadně pomocí stejnojmenného tlačítka. Jako limit pro splnění skupiny je pak nastaven počet předmětů ve skupině (možno přes tlačítko Součet bodů jako limit). Toto nastavení zapřičiní, že bude po studentech systémem vyžadováno plnění všech předmětů ze skupiny.

Malá skupina

Jakýkoliv P předmět přitom není možné zrušit do doby, kdy daný studijní plán studuje alespoň jeden student, který jej zatím neabsolvoval, resp. do doby pěti let (u mgr. studia 4 roky) od změny akreditace. Zda nějaký takový student existuje lze zjistit pomocí dotazu “Lze předmět zrušit? v2” ve studijních sestavách. Tento dotaz vypíše seznam studentů, kteří mají předmět ve svém studijním plánu a zároveň ho mají buď ještě nezapsaný nebo zapsaný ale nesplněný. V takovém případě je před zrušením třeba zadat záměnnost, kterou u P předmětů může nastavovat pouze administrátor systému. Admin pak také nahrazovaný předmět zruší.

Předměty nakonec není možné v průběhu let do P skupiny libovolně přidávat nebo je z ní odebírat. To by rovněž znamenalo zpětnou změnu podmínek pro studenty, kteří podle dříve platného studijního plánu již studují, což není přípustné bez speciální úpravy takové situace (např. odpovídajícím opatřením nebo vyhláškou, která bude řešit i příslušné kompenzace této změny, např. dodatečné přiznání kreditů apod.). V takovém případě je třeba vytvořit skupinu novou, která ale bude použita až v novém kódu plánu platícím pro nastupující prváky.

Videonávod - Vytvoření skupiny P předmětů

 

PRO SPRÁVCE

Pokud uživatel odevzdá P skupinu, ve které není přiřazen každému předmětu ve skupině jeden interní bod, je možné použít na záložce Skupina tlačítko "1 bod do předmětů skupiny" a následně "Součet bodů jako limit".

Poté je třeba na záložce Atributy zaškrtnout checkboxy "Zákaz přidávání předmětů" a "Zákaz odebírání předmětů", čímž se zamezí následným obsahovým změnám uvnitř této skupiny. Předepsaný seznam P předmětů tak zůstane po celou dobu studia pro všechny studenty daného plánu neměnný a v souladu s příslušným akreditačním spisem.

Dle nastavení v aplikaci "Parametry -> záložka Ostatní -> Kontrola předmětů při změně vyučovanosti -> Kontrolovat P předměty" rovněž není možné P předmět zrušit. Zrušení může provést pouze správce po poskytnutí záměnnosti. Záměnnost přitom dle nastavení v aplikaci "Parametry -> záložka Ostatní -> Tajemník -> Záměnnosti smí měnit jen Tajemník-Správce" smí u P předmětů rovněž nastavovat pouze správce. Jako záměnnost ale nelze použít jiný předmět z tytéž P skupiny.

A nakonec je třeba zaškrtnout checkbox "Rekvizity, inf. o výuce v sem., inf. o skupině smí měnit jen správce". Tím se zamezí zejména dodatečným změnám limitu dané skupiny. Po implementování změny z požadavku #21247 nebude rovněž možné opravovat interní body u běžných předmětů a další nastavení.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

V případě povinně volitelných předmětů je při přidělování počtu bodů každému předmětu ve skupině přiřazeno tolik interních bodů, kolik má každý předmět kreditů a jako limit pro splnění skupiny je pak nastaven minimální počet kreditů za PV předměty daný akreditačním spisem.

U studijních plánů začínajících kódy J14 a J15 (většina plánů přidělovaných studentům v roce 2014 a všechny v roce 2015) se místo jednoho interního bodu automaticky předvyplní skutečné kredity předmětu z roku, do kterého se přidává. Položka "Body" bude v tomto případě pouze pro čtení. Skutečné kredity se do položky "Body" automaticky předvyplní po vybrání předmětu z číselníku. Zadává-li se kód předmětu ručně a ne výběrem s číselníku, kredity se předvyplní po opuštění položky "Kód pro přidání" (např. pokliknutím na tlačítko "Přidat").

U starších plánů je správný počet interních bodů předmětů třeba zadávat buď rovnou (1) nebo až najednou pokliknutím na tlačítko Skutečné E-kredity do předmětů skupiny (2). V opačném případě bude zadaným předmětům přidělen pouhý jeden bod.

Malá skupina

Tlačítko Skutečné E-kredity ale lze používat pouze u nově založené skupiny. Pokud přidáváte nové předměty do již existující PV skupiny, doporučuji vyplňovat interní body rovnou. Zpětná změna interních bodů u dříve přidaných předmětů (v předchozím ak. r. a dříve) z důvodu např. překreditování daného předmětu, totiž není přípustná.

Alternativně lze opravit interní body i jednotlivě pomocí tlačítka Oprava bodů. Obsah skupin (včetně kreditové dotace každého předmětu) si pro tento účel lze snadno vypsat a zkontrolovat pomocí dotazu v modulu Studijní sestavy "Nachází se předmět v malé skupině? A naopak.".

PV předměty je možné zrušit i pokud studijní plán stále studuje alespoň jeden student, který jej zatím neabsolvoval. Ovšem za předpokladu, že k dispozici zůstane dostatek jiných předmětů,

kterými lze splnit nastavený limit skupiny (lze rovněž zjistit pomocí sestavy "Nachází se předmět v malé skupině? A naopak."). Předměty včetně zrušených ale v žádném případě není možné ze stávající PV skupiny odstranit, protože v tu chvíli by se z nich staly volitelné (V) předměty.

Videonávod - Vytvoření skupiny PV předmětů

PŘIDÁNÍ PŘEDMĚTU DO JIŽ EXISTUJÍCÍ SKUPINY PV PŘEDMĚTŮ

Od ak. roku 14/15 přistoupila Správa SIS k flexibilnějšímu způsobu sestavování studijních plánů (SP), který umožňuje mnohem pevněji svázat SP s danou Karolínkou. Každý ak. rok tak bude u každého oboru vznikat nový SP vyjádřený novým kódem plánu. To umožní do nového SP v případě potřeby promítnout požadované změny aniž by to mělo vliv na stávající studenty. To je žádoucí vzhledem k tomu, že studentům musí být umožněno, aby dokončili svá studia pod plánem, který jim byl přidělen v době zápisu do studia.

Např. u oboru NRS došlo mezi roky 13/14 a 14/15  k odstranění již nevyučovaných PV předmětů ze skupiny J#0022. Pokud by tato změna zůstala, znamenalo by to, že všem stávajícím studentům, kteří je splnili jako PV, by se najednou začaly počítat pouze jako V. Ze skupiny J#0022 proto byla vytvořena kopie s kódem J#002214 a změny v původní skupině J#0022 byly vráceny. Následně byla nově vytvořená skupina J#002214 přidána k novému kódu plánu - J14NRS630. Ten pak byl před začátkem přednostních registrací přiřazen čerstvě přijatým studentům.

Výhody tohoto způsobu sestavování plánů jsou velké. Umožňuje odrážet postupný vývoj v rámci jednotlivých oborů. Ten již není třeba upravovat složitými vyhláškami, které někdy musely doprovázet změny uvnitř skupin (a plánů) se stejným kódem. Pro stávající studenty také znamená potřebnou konzervaci plánů, se kterými svá studia začali. Umožňuje také, aby kontroly na konci úseků a před SZZ byly spolehlivé a nebylo je nutné provádět ručně. Má však i jednu drobnou nevýhodu. Pokud se různé plány skládají z různých skupin, bude např. při vypsání nového PV předmětu nutné tento přidat nejen do aktuální skupiny, ale i skupiny starší. U uvedeného příkladu tedy nestačí takový předmět přidat pouze do skupiny J#002214, ale je nutné jej přidat i do skupiny J#0022.

Kódy takovýchto skupin z aktivních plánů (stále pod nimi studuje alespoň jeden student) lze zjistit pomocí dotazu "Kolik studentů stále studuje daný studijní plán/Karolínku?" dle příslušného návodu. Pokud u tohoto dotazu tedy zadáte obor NRS, zjistíte, že stále existuje jeden aktivní plán, který se skládá mj. ze skupiny J#0022 (údaje platné v době sepsání návodu). Přidáním nově založeného předmětu do (této) starší PV skupiny pak zpřístupníte tento předmět (jako PV) i stávajícím studentům.

Alternativně lze přidat do starší skupiny všechny nově vypsané PV předměty najednou. Za tímto účelem přibyl do SQL Vaultu/Studijních sestav dotaz "Chybějící předměty ve starší PV skupině", který po zadání kódů starší (např. J#0022) a aktuální (J#002214) skupiny vypíše předměty, které ve starší skupině chybí. Ty je pak třeba s dostatečným předstihem před začátkem registrací do předmětů (platí pro ZS i LS) v ap. Tajemník do stávající skupiny přidat. Vedle Kódu pro přidání je v případě potřeby nutné vyplnit i Body (interní body), resp. kredity dle sloupce POČET_KREDITŮ v uvedeném dotazu.

V současnosti se pracuje na úpravě aplikace Tajemník tak, aby bylo možné jeden předmět hromadně přidávat do více skupin.

Videonávod - Přidání předmětu do již existující skupiny PV předmětů

OPRAVY PŘEDMĚTŮ

Obecně platí, že před některými typy oprav v nastavení předmětů je vždy nutné ověřit skupiny, kde je předmět použit. Těmito opravami jsou zejména:

 1. nastavení nevyučován/vyučován/zrušen pod záložkou Předmět
 2. počet kreditů pod záložkou Výuka
 3. nastavení pod záložkou Atributy
 4. úpravy rekvizit pod záložkou Rekvizity

Opravy

NASTAVENÍ NEVYUČOVÁN/VYUČOVÁN/ZRUŠEN

Pokud je předmět součástí skupiny P předmětů a je trvale nastaven na nevyučován nebo zrušen (bez předchozího nastavení záměnností), student nebude moci pod takovým plánem dostudovat, neboť po něm bude tímto plánem vyžadován ale zároveň se do něj nebude moci registrovat. (Obrázek pochází z testovacího prostředí.)

Opravy

Ověření skupiny, kde je předmět použit je možné kliknutím na ikonu Kde je předmět použit.

Opravy

Následně se zobrazí seznam skupin, kde je předmět použit. Pokud některý z řádku končí číslem -9999, znamená to, že předmět se stále používá v platné skupině (pro daný ak. rok) a je třeba zjistit o jaký typ skupiny se jedná. To je možné kliknutím na ikonu Prohlížení předmětů.

Opravy

Po jejím rozkliknutí se zobrazí okno se skupinou J#00035 (v tomto případě). Z toho je patrné, že se sice jedná o skupinu P předmětů (podle názvu), tato skupina je nicméně zrušena. Nebyla by proto překážkou pro deaktivaci předmětu (i bez předchozího nastavení záměnností).

Opravy

Totéž se ale nedá říci o skupině J#0037, která je stále "vyučována", resp. je aktivní. Tato skupina by tedy byla překážkou pro deaktivaci předmětu. Pro informaci o tom, u kterých studijních plánů se tato skupina používá a eventuelně o tom, kolik studentů je k těmto plánům aktuálně přiřazeno, je možné se obrátit na Správu SIS.

Opravy

Překážkou pro deaktivaci předmětu by byla i informace o tom, že je tento předmět používán jako prerekvizita. V tomto případě jsou na testovacím prostředí předměty JSB014, JSB015, JSB023 a JSB029 stále aktivní. Pokud by tak byl předmět JSB012 deaktivován, zmiňované čtyři předměty by nemohli být studentům, kteří se do nich registrovali, převedeny do závazných registrací či zápisů právě z důvodu nesplnění (resp. nemožnosti splnění) prerekvizity.

Opravy

POČET KREDITŮ

Po snížení počtu kreditů mohou být studenti postiženi při všech kontrolách kreditů (na konci úseku studia nebo před SZZ). Zvýšení počtu kreditů zase vede k nerovným podmínkám pro studenty, kteří již předmět absolvovali a které teprve čeká. Těm druhým se totiž bude za splnění předmětu započítávat více kreditů.

Kredity

NASTAVENÍ V ZÁLOŽCE ATRIBUTY

Změna nastavení v této záložce může mít stejný důsledek jako nastavení předmětu na nevyučován nebo zrušen. Tedy, že předmět bude studijním plánem vyžadován, ale nebude se do něj možné registrovat. Správné nastavení pro drtivou většinu předmětů ukazuje obrázek.

 • Má-li být předmět volitelný: měl by mít zaškrtnuty oba atributy "Povolem pro zápis po webu" i "Volitelný předmět". Pokud naopak být volitelný nemá, měly být oba atributy nezaškrtnuté. To může být vhodné v případech, kdy se jedná o kód již pouze na dostudování.
 • Má-li být předmět v době přednostního zápisu vyhrazen pouze studentům, co mají předmět v plánu: pak je třeba mít zaškrtnutý atribut "Při zápisu přednost. je-li ve stud. plánu." V tomto čase si tedy nikdo předmět nezapíše jakožto volitelný.

 

Atributy

NASTAVENÍ REKVIZIT

Zvláštní pozornost je třeba věnovat i nastavování rekvizit. Pokud je např. deaktivován předmět, který je u jiného uveden jako prerekvizita, je buď v nastavení tohoto předmětu nutno kód dekativovaného předmětu odebrat nebo deaktivovaný předmět nahradit jiným a kód změnit.

Rekvizity

Zdroje a další informace: