Studijní plán a PV předměty

Nový způsob sestavování studijních plánů

Od ak. roku 14/15 přistoupila Správa SIS k flexibilnějšímu způsobu sestavování studijních plánů (SP), který umožňuje mnohem pevněji svázat SP s danou Karolínkou. Každý ak. rok tak bude u každého oboru vznikat nový SP vyjádřený novým kódem plánu. To umožní do nového SP v případě potřeby promítnout požadované změny aniž by to mělo vliv na stávající studenty. To je žádoucí vzhledem k tomu, že studentům musí být umožněno, aby dokončili svá studia pod plánem, který jim byl přidělen v době zápisu do studia.

Verze studijních plánů

Např. u oboru NRS došlo mezi ak. roky 13/14 (http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-566.html) a 14/15 (http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-630.html) k odstranění již nevyučovaných PV předmětů ze skupiny J#0022. Pokud by tato změna zůstala, znamenalo by to, že všem stávajícím studentům, kteří je splnili jako PV, by se najednou začaly počítat pouze za V. Ze skupiny J#0022 proto byla vytvořena kopie s kódem J#002214 a změny v původní skupině J#0022 byly vráceny. Následně byla nově vytvořená skupina J#002214 přidána k novému kódu plánu - J14NRS630. Ten pak byl před začátkem přednostních registrací přiřazen čerstvě přijatým studentům.

Důsledky pro garanty

Výhody tohoto způsobu sestavování plánů jsou velké. Umožňuje odrážet postupný vývoj v rámci jednotlivých oborů. Ten již není třeba upravovat složitými vyhláškami, které někdy musely doprovázet změny uvnitř skupin (a plánů) se stejným kódem. Pro stávající studenty také znamená potřebnou konzervaci plánů, se kterými svá studia začali. Umožňuje také, aby kontroly na konci úseků a před SZZ byly spolehlivé a nebylo je nutné provádět ručně. Má však i jednu drobnou nevýhodu. Pokud se různé plány skládají z různých skupin, bude např. při vypsání nového PV předmětu nutné tento přidat nejen do aktuální skupiny, ale i skupiny starší. U uvedeného příkladu tedy nestačí takový předmět přidat pouze do skupiny J#002214, ale je nutné jej přidat i do skupiny J#0022.

Kódy skupin z aktivních plánů

Kódy takovýchto skupin z aktivních plánů (stále pod nimi studuje alespoň jeden student) lze zjistit pomocí dotazu "Kolik studentů stále studuje daný studijní plán/Karolínku?" dle příslušného návodu. Pokud u tohoto dotazu tedy zadáte obor NRS, zjistíte, že stále existuje jeden aktivní plán, který se skládá mj. ze skupiny J#0022 (údaje platné v době sepsání návodu). Přidáním nově založeného předmětu do (této) starší PV skupiny pak zpřístupníte tento předmět i stávajícím studentům.

Alternativně lze přidat do starší skupiny všechny nově vypsané PV předměty najednou. Za tímto účelem přibyl do SQL Vaultu/Studijních sestav dotaz "Chybějící předměty ve starší PV skupině", který po zadání kódů starší (např. J#0022) a aktuální (J#002214) skupiny vypíše předměty, které ve starší skupině chybí. Ty je pak třeba s dostatečným předstihem před začátkem registrací do předmětů (platí pro ZS i LS) v ap. Tajemník do stávající skupiny přidat. Vedle Kódu pro přidání je nezbytně nutné vyplnit i Body (viz interní body), resp. kredity dle sloupce POČET_KREDITŮ v uvedeném dotazu.

 

© Jan Zavřel (září 2014)

Poslední aktualizace: 21.1.2015