Rámcový studijní plán Mezinárodní vztahy

Rámcový studijní plán 2008/2009

Rámcový studijní plán 2010/2011

Průběh studia, složení státní závěrečné zkoušky a obhajobu doktorské disertační práce upravuje Studijní a zkušební řád UK, Pravidla pro organizaci studia na UK FSV a Opatření děkana č. 22/2010 o organizaci postgraduálního studia na UK FSV.

1.Přijímací řízení

 • je upraveno studijním a zkušebním řádem UK.

Uchazeč/ka o studium v doktorském programu oboru mezinárodní vztahy má možnost zvolit  téma disertační práce ze seznamu prioritních témat vypsaných katedrou pro daný akademický rok (na stránkách katedry MV IPS od března běžného roku). V případě, že uchazeč chce v rámci doktorského studia zpracovávat odlišné téma, je podmínkou přijetí písemný souhlas potenciálního školitele, který musí být doručen předsedkyni oborové rady nejpozději týden před konáním přijímacího pohovoru.

                Uchazeč musí být absolventem magisterského typu studia především oborů humanitního či sociálně vědního zaměření. Uchazeč předkládá před přijímacím pohovorem potvrzení o vykonané zkoušce z angličtiny a návrh projektu disertační práce. Přijímací komise během pohovoru posuzuje předpoklady a motivaci pro výzkumnou práci, kvalitu návrhu projektu a znalosti oboru.

                Přijímací pohovor je bodově hodnocen. Oborová rada rozhodne o minimálním počtu bodů nutných pro návrh na přijetí ke studiu v daném ak. roce. Bodové hodnocení odráží i míru kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými katedrou mezinárodních vztahů jako prioritními pro daný akad. rok.

                Projekt disertační práce (první návrh) musí uchazeč/ka předložit nejpozději dva týdny před konáním přijímacího pohovoru (vytištěný na studijní oddělení a v elektronické podobě zaslat na phd.mv@seznam.cz) .

2.Rámcový studijní plán doktorského studia mezinárodních vztahů (s platností od akad. roku 2008/2009)

 • stanovuje povinnosti, které musí student zařadit do svého individuálního studijního plánu (ISP; k obsahu individuálního studijního plánu viz čl. 17(2)  Pravidel pro organizaci studia na UK FSV).

Individuální studijní plán schválený školitelem předloží student předsedkyni oborové rady nejpozději do dvou měsíců od zápisu v prvním roce studia.

2.1 Povinné součásti ISP:

 1. plán postupu zpracování disertační práce

 2. povinné semináře

  1. metodologický seminář

  2. teorie mezinárodních vztahů

  3. dějiny mezinárodních vztahů

  4. evropská studia

 3. povinné dílčí zkoušky

  1. teorie mezinárodních vztahů

  2. dějiny mezinárodních vztahů

  3. evropská studia

 4. obhajoba projektu disertační práce

 5. výuka v bakalářských a magisterských seminářích (min. 8 seminářů)

 6. zapojení do výzkumných projektů katedry

  1. nejméně 2 publikace výsledků výzkumu, z toho alespoň jedna v recenzovaném časopise (viz seznam http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942 a databáze Scopus)[1]

  2. studenti interní formy studia – povinná účast na projektech specifického výzkumu (SVV) nejméně po dva roky;

  3. zpracování projektu pro GAUK (získání grantu nebo alespoň dva pokusy – 2. a 3. ročník studia), příp. účast na výzkumném projektu člena KMV

 7. státní doktorská zkouška;

 8. interní posouzení disertační práce v rámci KMV („malá obhajoba“);

 9. obhajoba doktorské disertační práce (doporučený rozsah textu disertační práce – 150-250 NS, tj. 45-75 tisíc slov; maximální rozsah disertační práce – 300 NS).

2.2 Povinné termíny plnění ISP

 1. Metodologický seminář student absolvuje v 1. ročníku studia, nejpozději do obhajoby projektu disertační práce, kterou musí úspěšně vykonat před koncem 2. ročníku.

 2. Přihlášení k povinné zkoušce je podmíněno splněním povinností příslušného semináře. Student musí splnit nejméně dvě povinné dílčí zkoušky do konce druhého ročníku.

 3. Státní doktorská zkouška ověřuje znalosti doktoranda v celém rozsahu oboru stanoveném požadavky k dílčím zkouškám se zvláštním zřetelem na schopnost teoretického uchopení problematiky a schopnost řešit zadaný vědecký úkol. Student musí složit doktorskou zkoušku nejpozději do konce 3. ročníku.

 4. Před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce musí student splnit:

  1. všechny povinné zkoušky

  2. obhájit projekt disertační práce

  3. odevzdat nejméně jednu kapitolu disertační práce školiteli + odeslat na phd.mv@seznam.cz (40-60 NS)

  4. vykázat alespoň jednu recenzovanou publikaci;

  5. odučit alespoň 6 seminářů.

 5. Obhajoba disertační práce – podmínkou pro předložení disertační práce k obhajobě je doporučení interní komise katedry pro disertační práce („malá obhajoba“) a splnění všech ostatních povinností ISP.

2.3 Další součásti ISP

Školitel může studentovi stanovit splnění dalších povinností, pokud jsou tyto povinnosti potřebné ke zpracování disertační práce.

Student může požádat o začlenění dalších povinností do ISP, pokud tyto mohou přispět ke zvýšení odborné průpravy.

[1] Publikace výsledků výzkumu studentů doktorského studia jsou formou plnění studijních povinností a pro účely evidence výstupů výzkumných aktivit jsou považovány za výstupy výzkumných projektů školícího pracoviště (KMV). Publikace, které jsou výstupem individuálního studijního plánu, včetně následné publikace textu obhájené disertační práce, student nesmí dedikovat institucím a projektům mimo IPS FSV UK.

Další povinností studenta doktorského programu

Studenti jsou povinni navštěvovat pravidelný doktorandský seminář, na kterém probíhají mj. obhajoby projektů disertačních prací a „malé obhajoby“.

Studenti interní formy studia jsou povinni plnit odborné a administrativní úkoly pro KMV – obsah určuje vedoucí KMV, jednotlivé úkoly přiděluje tajemnice IPS na základě požadavků ředitele IPS, vedoucí katedry MV a předsedkyně OR.

Studenti jsou povinni navštěvovat odborné akce pořádané institutem a katedrou MV.

Zahraniční studijní a výzkumné pobyty

Studenti mohou část doby studia strávit na zahraniční univerzitě v rámci smluvních vztahů FSV a IPS, příp. i formou free mover. Pokud budou chtít uznat studijní povinnosti splněné během zahraničního studijního pobytu jako součást studijních povinností, musí získat předem souhlas školitele a předsedkyně OR. Uznání kteréhokoli z povinných předmětů splněných na zahraniční univerzitě je možné za předpokladu, že předmět je vyučován na odpovídající úrovni (postgraduate, MA research track apod.), o uznání rozhoduje předsedkyně OR.

Student může strávit na zahraničním studijním či výzkumném pobytu nejdéle dva semestry. Po tu dobu je osvobozen od povinnosti výuky, příp. administrativních a organizačních povinností na katedře. V případě, že hodlá pobývat na zahraničním pobytu delší dobu, zažádá o přerušení studia, neboť by nebyl schopen plnit stanovené studijní i organizační povinnosti.

Další informace

Podrobnosti o organizaci doktorského studia a aktivit katedry MV, na nichž se účastní studenti doktorského programu, jsou zveřejňovány na stránkách KMV IPS – stránka určená pro doktorandy MV.