Nákup zboží, prací a služeb do 10.000 Kč včetně DPH

Nákup zboží, prací a služeb do 10.000 Kč včetně DPH

Nákup zboží a služeb vychází z Opatření děkanky „Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd“  a příslušných zákonů č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb a zákona č. 235/2004 Sb .

Dodávky zboží, prací a služeb jsou zajišťovány formou individuálních příslibů, tj. objednávek a smluv, limitovaných příslibů a nákupů za hotové.

Objednávky IT techniky (např. PC, NTB, monitorů, tiskáren, projektorů, tonerů atd.) se nakupují prostřednictvím IT oddělení děkanátu z důvodu zavedení dynamického nákupního systému.

Objednávky kancelářských potřeb se nakupují prostřednictvím firmy Avízo, se kterou je uzavřena smlouva na dodávku.

 

Zboží, práce a služby jsou hrazeny na základě předem uzavřené smlouvy nebo objednávky, která musí obsahovat fakturační údaje fakulty:

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

 

Provozní potřeby do 10.000 Kč včetně DPH výhradně spotřebního charakteru je možné nakupovat bez objednávky.

Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do 4.999 Kč včetně DPH lze pořídit bez objednávky.

Drobný dlouhodobý majetek od 5.000 Kč včetně DPH lze pořídit pouze prostřednictvím objednávky (k částce je potřeba přičíst i vedlejší pořizovací náklady jako je např. doprava, balné, poštovné apod.).

Pokud zaměstnanec uhradí nákup zboží nebo služby vlastními finančními prostředky, vyplní formulář „Vyúčtování drobného vydání“, přiloží originály účtenek a předá na ekonomické oddělení nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. V případě, že firma vystaví místo účtenky fakturu – daňový doklad, musí i tento doklad obsahovat fakturační údaje fakulty. Úhradu dokladu je nutné doložit výpisem z bankovního účtu. 

Formuláře ke stažení