Pokyn tajemnice č. 12/2005

Evidence výkonů – sběr dat prostřednictvím oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací

Pokyn tajemnice č. 12/2005

Evidence výkonů – sběr dat prostřednictvím oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací

 

Prostřednictvím  oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací jsou pro potřeby  zpracování výročních zpráv a hodnocení fakulty  shromažďována následující data za příslušný kalendářní rok a jsou předávána děkanovi fakulty do  15. 2. následujícího kalendářního roku:

 

Oddělení vědy

 

 • vědecké konference, kongresy a semináře organizované fakultou
 • čestné doktoráty udělené fakultou
 • participace studentů na výzkumném záměru, GA UK a jiných grantových projektech
 • informace o výzkumném záměru
 • přehled jmenovacích a habilitačních řízení
 • přehled  tuzemských grantových projektů (ve spolupráci s ekonom. oddělením)
 • přehled zahraničních grantových projektů a účastí na mezinárodních vědeckých programech (ve spolupráci s ekonom. oddělením a oddělením zahraničních styků) ve spolupráci s instituty a dalšími součástmi
 • členství akademických a vědeckých pracovníků ve vědeckých radách (v ČR i zahraničí), akreditační komisi apod.
 • členství v redakčních radách
 • členství v zahraničních společnostech či výborech těchto společností
 • vyznamenání a ceny, které obdrželi akademičtí a vědečtí pracovníci
 • vědecké konference a semináře organizované nebo spoluorganizované příslušným pracovištěm (název konference, téma, datum a místo konání, počet účastníků – z toho zahraničních)  

        

 

Oddělení zahraničních styků

 

 • odborné akce s účastí fakulty v zahraničí
 • zahraniční spolupráce na úrovni fakulty
 • zahraniční stáže doktorandů
 • přehledy zahraniční mobility (včetně studentské mobility)

 

Sekretariát děkana

 

 • studentské ceny a vyznamenání

 

Studijní oddělení

 

 • počty studentů podle studijních programů ve všech formách studia k 31.10. předcházejícího roku
 • počty absolventů podle studijních programů ve všech formách studia k 31.10. předcházejícího roku
 • přehled o přijímacím řízení (počet  přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných studentů)
 • přehled o vyplacených stipendiích (druh stipendia, počet udělených stipendií, finanční objem)

 

Ekonomické oddělení

 

 • průměrný evidenční počet zaměstnanců podle kategorií zaměstnanců
 • vyplacené mzdové prostředky v tis. Kč podle kategorií zaměstnanců
 • přehled průměrných platů vyplacených z kapitoly 333 – státní rozpočet podle kategorií zaměstnanců
 • přehled průměrných platů celkem podle kategorií zaměstnanců
 • přehled průměrných platů celkem podle jednotlivých pracovišť
 • přehled o kvalifikační a věkové struktuře akademických a vědeckých pracovníků
 • přehled o výsledcích hospodaření  (přehled  příjmů a výnosů, nákladů a výdajů v hlavní i doplňkové činnosti, hospodářský výsledek,  stavy fondů,  přehled hospodaření v oblasti investic)

 

Středisko  vědeckých informací

 

 • monografie a kapitoly v monografiích
 • počet publikací v zahraničních časopisech a v časopisech s IF
 • články ve sbornících z mezinárodních konferencí
 • ohlasy podle SCI (nebo ekvivalent)
 • publikace o propagaci vědy
 • recenzované časopisy
 • učební texty
 • posudky vypracované pro domácí a zahraniční grantové agentury
 • expertízy a posudky

 

Tato data jsou shromažďována za jednotlivé akademické a vědecké pracovníky.

 

Shromažďovaná data jsou předávána v elektronické podobě (pokud možno v tabulkové formě) na adresu dekan@mbox.fsv.cuni.cz  a v písemné formě k rukám tajemnice fakulty.

 

Za archivaci dat odpovídají vedoucí příslušných oddělení děkanátu a SVI, souhrnně jsou data archivována na fakultním serveru pod správou CIVT.

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

 

                                                                                      Ing. Zuzana Beníšková

                                                                                      tajemnice fakulty

 

V Praze dne 10.11.2005