Pokyn děkana UK FSV č. 13/2004

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV

Pokyn děkana UK FSV č. 13/2004

 

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a

Pravidel pro organizaci studia UK FSV

 

Na základě čl. 10 odst. 1 Statutu Fakulty sociálních věd pověřuji výkonem některých činností, souvisejících s uskutečňováním studijních programů tyto akademické funkcionáře:

 

  • uznáváním studijních povinností splněných v minulosti na fakultě nebo na jiné fakultě univerzity anebo na jiné vysoké škole podle čl. 2 odst. 3 Pravidel garanta studijního programu/oboru, za jehož součást má být předmětná splněná studijní povinnost uznána;
  • schvalováním žádostí o přerušení studia podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti;
  • přerušením studia a jeho ukončením podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti;

 

Ve všech těchto záležitostech má student právo odvolat se proti rozhodnutí pověřeného funkcionáře k děkanovi.

 

 

V Praze dne 9.8.2006

 

 

 

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
děkan UK FSV