Pokyn děkana Fakulty sociálních věd UK č. 19/2006

Pravidla pro předkládání a projednávání návrhů na podání žádosti o akreditaci studijního programu/studijního oboru a habilitačního a jmenovacího oboru na Fakultě sociálních věd UK

Pokyn děkana Fakulty sociálních věd UK č. 19/2006

 

Pravidla pro předkládání a projednávání návrhů na podání žádosti o akreditaci studijního programu/studijního oboru a habilitačního a jmenovacího oboru na Fakultě sociálních věd UK

 

 

 1. Návrh na podání žádosti o akreditaci studijního programu/studijního oboru (dále SP/SO), který má být uskutečňován na fakultě, předkládá v souladu s čl. 16 odst. 4 Statutu FSV UK garant nebo rada garantů s doporučením ředitele institutu děkanovi fakulty a schvaluje ho vědecká rada fakulty po vyjádření akademického senátu. V případě návrhu na podání žádosti o akreditaci nového SP/SO či rozšíření stávající akreditace je návrh akademickému senátu předložen po doporučení porady proděkanů a kolegia děkana. V případě žádosti o prodloužení akreditace SP/SO je návrh doporučován k projednání akademickým senátem a ke schválení vědeckou radou pouze poradou proděkanů. Pokud jsou změny v žádosti o prodloužení akreditace příliš zásadní, může porada proděkanů posoudit žádost jako novou a předložit ji k doporučení kolegiu.

 2. Návrhy na podání žádosti o akreditaci oboru pro habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem předkládá příslušná oborová rada a vyjadřuje se k nim vědecká rada fakulty po doporučení poradou proděkanů a kolegiem děkana. Při prodloužení akreditací jsou návrhy doporučovány pouze poradou proděkanů.

 3. Veškeré žádosti je třeba připravit v souladu s Metodickým pokynem k přípravě žádostí o akreditaci SP/SO  UK (viz http://www.cuni.cz/UK-2111.html). Návrh na podání žádosti o akreditaci SP/SO obsahuje

   

   

  • náležitosti stanovené v § 79 odst. 1 zákona o vysokých školách a vyhlášce MŠMT č. 42/1999 Sb. v intencích metodického pokynu,

  • průvodní dopis, jehož součástí je stručné odůvodnění návrhu a stanovisko ředitele institutu k předkládanému návrhu včetně vazby na dlouhodobý záměr fakulty,

  • návrh na jmenování garanta nebo členy rady garantů bakalářského nebo magisterského SP/SO nebo člena/členy oborové rady doktorského studijního programu včetně profesního životopisu.

   

 4. Návrh na podání žádosti o akreditaci je předáván k rukám děkana fakulty, a to v písemné a elektronické podobě. Děkan předá návrh k vyřízení schvalovacího řízení v rámci fakulty příslušnému proděkanovi

   

   

  • návrh na podání žádosti o akreditaci SP/SO v pregraduálním studiu proděkanovi pro studijní záležitosti s tím, že za administrativní agendu včetně evidence a archivace návrhu na podání žádosti o akreditaci odpovídá pověřená pracovnice studijního oddělení,

  • návrh na podání žádosti o akreditaci SP/SO v postgraduálním studiu proděkance pro postgraduální studium a další formy vzdělávání s tím, že za administrativní agendu včetně evidence a archivace návrhu na podání žádosti o akreditaci odpovídá pověřená pracovnice oddělení pro postgraduální studium a další formy vzdělávání,

  • návrh na podání žádosti o akreditaci oboru pro habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem proděkanovi pro vědu a výzkum s tím, že za administrativní agendu s tím spojenou včetně evidence a archivace návrhu žádosti o akreditaci odpovídá pověřená pracovnice oddělení vědy.

   

 5. Není-li návrh na podání žádosti o akreditaci úplný nebo vykazuje-li jiné nedostatky, které brání jeho projednávání nebo podání žádosti, vyzve děkan předkladatele návrhu prostřednictvím příslušného proděkana k odstranění závad.

 6. Žádost o akreditaci studijního programu podává rektorovi Univerzity Karlovy děkan fakulty. K žádosti doplní na evidenčním listu žádosti stanovisko Akademického senátu a vědecké rady fakulty.

 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

 

 

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

 

 

V Praze 21. prosince 2006