Pokyn děkana č.1/2007

Pokyn děkana č.1/2007 o poskytování tvůrčího volna

Pokyn děkana č.1/2007

o poskytování tvůrčího volna
 

  1. Na základě žádosti lze akademickému pracovníkovi UK FSV poskytnout tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů fakulty.
  2. Po dobu tvůrčího volna přísluší akademickému pracovníkovi mzda ve výši součtu mzdového tarifu a osobního příplatku tak, jak byly pracovníkovi přiznány před nástupem tvůrčího volna.

  3. Tvůrčí volno muže být akademickému pracovníkovi poskytnuto po jeho alespoň sedmiletém působení na UK FSV. Přednost mají akademičtí pracovníci, kteří jsou zaměstnáni na UK FSV na plný úvazek.

  4. Tvůrčí volno se uděluje buď na období od 1. února do 31. července, nebo od 1. srpna do 31. ledna následujícího roku. Žádost o udělení tvůrčího volna musí být doporučena ředitelem institutu a musí obsahovat:
  • projekt zabezpečení vzdělávacích a vědeckých úkolů (např. vyplývajících z účasti v grantových soutěžích atd.),
  • projekt využití tvůrčího volna,
  • bibliografii publikovaných hlavních prací za posledních sedm let.

      5. Tvůrčí volno uděluje děkan po projednání kolegia děkana.

      6. O výsledcích své práce v rámci tvůrčího volna podá pracovník zprávu s vyjádřením vedoucího pracoviště děkanovi fakulty do 1 měsíce po skončení poskytnutého volna. Žádost a zpráva se zakládají do osobního spisu pracovníka.

 

V Praze dne 10. ledna 2007

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

děkan