Pokyn děkana č. 8/2003

Pokyn děkana č. 8/2003 k uskutečňování celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd UK

Pokyn děkana č. 8/2003

 

k uskutečňování celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd UK

 

Fakulta sociálních věd uskutečňuje celoživotní vzdělávání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 36 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.

 

 

 1. Programy celoživotního vzdělávání

   

  Fakulta sociálních věd uskutečňuje tyto programy celoživotního vzdělávání :

   

  1. v kategorii zájmových programů

   Univerzita třetího věku

  2. v kategorii programů orientovaných na výkon povolání

    

 • EUROPEUM – studium specializační a rozšiřující, které je uskutečňováno ve spolupráci s Právnickou fakultou UK
 • studijní pobyty státních příslušníků ČR
 • studijní pobyty cizích státních příslušníků
 • jednorázové kurzy s odbornou tematikou

 

 

 1. Organizace celoživotního vzdělávání

 

 • Programy celoživotního vzdělávání koordinuje na úrovni FSV UK proděkan pro postgraduální studium.
 • Programy celoživotního vzdělávání zajišťují zaměstnanci fakulty. Za uskutečňování Univerzity třetího věku jsou garanti odměňování formou mimořádných odměn. U studijních pobytů jsou stanoveni konzultanti, kterým je za práci se studenty vyplácena odměna za každý semestr. Výše odměny je stanovena pevnou částkou zvláštním opatřením a je vyplácena z příjmů fakulty za tyto studijní pobyty. U programu EUROPEUM jsou veškeré příjmy a výdaje sledovány na zvláštním středisku a náklady na mzdy za práce vykonávané nad rámec pracovních povinností jsou zahrnovány do těchto nákladů. V případě potřeby mohou tuto činnost vykonávat na základě pracovně-právního vztahu i jiné osoby. Náklady na jejich plat (odměnu) musí být hrazeny z příjmů za příslušnou činnost. Uskutečňování programů celoživotního vzdělávání patří do náplně hlavní činnosti fakulty.
 • Informace o programu musí být v dostatečném předstihu vhodnou formou zveřejněny. Za včasné zveřejnění těchto informací odpovídají pracovníci pověření organizačním zajištěním příslušné formy studia.

 

 1. Úplata

   

 • Výše úplaty je stanovena na základě kalkulace nákladů a je vyhlašována Rozhodnutím děkana na aktuální akademický rok
 • Zaplacení programu celoživotního vzdělávání prokazuje uchazeč nejpozději při zápisu do příslušného kurzu. Úplata za program se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u Komerční banky, pobočka Praha l. Příslušnou částku je možno také složit do pokladny fakulty.
 • Příjmy z programů celoživotního vzdělávání jsou součástí příjmů fakulty. Účetně jsou vedeny jednotlivé programy na samostatných analytických účtech, program EUROPEUM na zvláštním středisku

 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení a ruší pokyn děkana č. 13 ze dne 20.9.1999.

 

Doc.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

 

V Praze dne 29. září 2003