Pokyn děkana č. 16/1997

Vyřizování stížností

Pokyn děkana č. 16/1997

Vyřizování stížností

 

V souladu s příkazem rektora č.j. 2380/97 - ÚHK ze dne 16.6.1997 vydaný k odstranění nedostatků pri vyřizování stížností vydávám s účinností od 1.7.1997 tento pokyn:

 

Na základě vyhlášky č.150/58 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětu občanu je nutné postupovat při evidenci a vyřizování stížností následujícím způsobem

 

  1. Při evidenci stížností došlé do podatelny bude stížnost zapsána do centrálního protokolu písemností a musí obsahovat: číslo jednací, datum podání, jméno a adresu stěžovatele, označení pracoviště nebo osoby, proti které stížnost směřuje, předmet stížnosti, datum vyřízení a odeslání stížnosti. Po zaevidování je pracovník podatelny povinen neprodleně předat stížnost sekretariátu děkana. Sekretariát děkana povede ve zvláštním protokolu evidenci přijatých stížností, ve které budou uvedeny jednak údaje totožné s údaji v centrálním protokolu a mimo ně bude tato evidence obsahovat: kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo vyřízení, výsledek šetrení, opatření ke zjednání nápravy, data podání zpráv o vyřízení stížnosti, výsledky kontroly, jak byla splněna opatření k nápravě /5 odst. 1a, vyhl. C. 150/58 Ú.l./. O přidělení stížnosti rozhoduje děkan a tajemnice fakulty

  2. Ústně podané stížnosti se sepisují v sekretariátu děkana. O ústně podané stížnosti musí být pořízen záznam. Záznam musí obsahovat: jméno stěžovatele, adresu, předmět stížnosti a datum podání. Písemný záznam musí být předložen stěžovateli k podpisu.

  3. Stížnost musí být vyřízena do 10 dnů po jejich doručení.

  4. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být přešetřeny nejdéle do 30 dnů ode dne doručení. Tuto lhůtu lze překročit jen se souhlasem děkana nebo tajemnice fakulty. O důvodech musí být stěžovatel uvědomen.

  5. Příjem stížností, které nebyly podány ústně nebo doručeny osobně a které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být stěžovatelům písemně potvrzen do 5 dnů ode dne doručení /6 odst. 4, vyhl. c. 150/58 Ú.l./.

  6. Kopii stížnosti a jejího vyřízení zašle sekretariát děkana na vědomí útvaru hlavního kontrolora UK

 

 

děkan

 

V Praze dne 25.6.1997