Pokyn děkana č. 12/1999

Evidence odpracované doby na Fakultě sociálních věd UK

Pokyn děkana č. 12/1999

 

k evidenci odpracované doby na Fakultě sociálních věd UK

 

S účinností od 1.7.1999 zavádím na Fakultě sociálních věd UK evidenci odpracované doby na jednotlivých součástech fakulty. Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu budou vždy nejpozději do 5.dne následujícího měsíce předávat na osobní oddělení fakulty evidenci odpracované doby jednotlivých zaměstnanců za předchozí kalendářní měsíc. Svým podpisem ručí za správnost výkazu. Evidence odpracované doby bude mimo jiné sloužit jako podklad pro poskytování příspěvků na stravování v souladu s příslušným ustanovením platné kolektivní smlouvy.

 

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Děkan fakulty

 

V Praze dne 23. 6. 1999