Pokyn děkana č. 1/2002

Pokyn děkana č. 1/2002 pro provádění doplňkové činnosti na FSV UK

Pokyn děkana č. 1/2002

pro provádění doplňkové činnosti na FSV UK

 

Doplňková činnost je vykonávána podle § 20 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách včetně jeho doplňků a změny přílohy č. 8 Statutu UK v Praze ze dne 8.11.2001 a Opatření rektora UK č. 18/2001.

 

Doplňková činnost může být vykonávána pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména

 • zák.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění,
 • zák.č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění,
 • zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění,
 • zák.č. 588/1992 Sb., o DPH v platném znění,
 • zák.č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů v platném znění

 

a dále v souladu s příslušnými ustanoveními vnitřních předpisů fakulty.

 

Výnosy z doplňkové činnosti jsou jedním z příjmů fakulty za podmínek dále stanovených.

O vykonávání doplňkové činnosti rozhoduje děkan fakulty.

 

Vymezení doplňkové činnosti

Doplňkovou činností jsou všechny činnosti navazující na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo činnosti sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku.

Doplňková činnost je vykonávána za úplatu. Výnosy musí pokrývat vynaložené náklady.

Doplňková činnost fakulty zahrnuje :

 • pronájem nebytových prostor
 • úroky z termínovaných vkladů
 • příjmy za pronájem plochy za účelem provozování prodejních automatů
 • případné další činnosti splňující dále uvedené znaky.

 

Doplňková činnost naplňuje znaky podnikání stanovené v § 2 odst. 1 Obchodního zákoníku Jde o soustavnou činnost prováděnou samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

 

Prostředky získané doplňkovou činností nepocházejí z hlavní činnosti a podléhají dani z příjmů.

Ceny a výkony, práce a služby prováděné v rámci doplňkové činnosti se stanovují dohodou (zákon c. 526/1991 Sb. o cenách). Základem pro stanovení smluvní ceny je kalkulace ceny.

 

Ekonomické aspekty provádění doplňkové činnosti

Hlavním kriteriem hodnocení doplňkové činnosti je kladný hospodářský výsledek, dosažený touto činností. Doplňková činnost nesmí být financována z prostředků státní dotace.

Náklady a výnosy doplňkové činnosti musí být účetně odděleny od činností ostatních (§ 20 odst. 5 zákona o vysokých školách). Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž věcně a časově souvisí. Náklady a výnosy, které se týkají budoucích období je nutno časově rozlišit a to na příslušných účtech časového rozlišení. Účty časového rozlišení podléhají inventarizaci a při dokladové inventuře se posuzuje jejich výše a odůvodnění.

 

Společné náklady

Společnými (režijními) náklady se rozumí takové náklady, které nelze jednoznačně rozúčtovat na hlavní a doplňkovou činnost resp. na útvary nebo zakázky (např. náklady na topení, elektrickou energii, vodu, plyn, opravu a údržbu, mzdy zaměstnanců správních a hospodářských útvarů, služby režijního charakteru apod.)

Společné náklady hlavní a doplňkové činnosti jsou rozdělovány na základě propočtu provozní a správní režie a jejich přeúčtování se provádí k 30.6. a 31.12. příslušného roku. Provedený propočet musí být odůvodněn a archivován spolu s účetními doklady.

Propočet slouží k získání reálního obrazu nákladů hlavní a doplňkové činnosti a vychází z principu podílu společných nákladů na celkových příjmech rozpočtu daného kalendářního roku. Podíl režie se vyjadřuje v procentech, t.j. na každou korunu příjmů připadá procentuální podíl společných nákladů.

 

Provozní režie - vyjadřuje procentuelní podíl společných nákladů vynaložených na provoz (náklady na topení, elektrickou energii, vodu, plyn, opravu a údržbu, služby režijního charakteru apod. kromě mezd zaměstnanců správních a hospodářských útvarů) na celkových příjmech.

 

Správní režie - vyjadřuje procentuelní podíl společných nákladů vynaložených na mzdy a zákonné odvody z mezd (zdravotní, sociální a zákonné úrazové pojištění) správních a hospodářských útvarů na celkových příjmech.

 

Tvorba cen

Ceny se určují na základě zpracované předběžné kalkulace, která je podkladem pro stanovení ceny dohodou. Cenová kalkulace musí obsahovat veškeré předpokládané náklady a kalkulovaný zisk.

Struktura předběžné kalkulace :

 

 1. přímé materiálové náklady

 2. přímé mzdové náklady

 3. přímé náklady na zdrav., sociální a zákonné pojištění

 4. přímé náklady na služby (např. pracovní cesty)

   

  Přímé náklady celkem

 5. provozní režie (procento provozní režie x přímé náklady celkem)

 6. správní režie (procento správní režie x přímé náklady celkem)

   

  Náklady celkem

 7. kalkulovaný zisk

 8. cena bez DPH (daňový základ)

 9. DPH

 

Realizační (smluvní) cena

 

Personální zajištění výkonů doplňkové činnosti

 

Práce související s doplňkovou činností vykonávají zaměstnanci

 

 • na základě dohod konaných mimo pracovní poměr
 • v souběžném nebo vedlejším pracovním poměru

 

Prostředky na mzdy a zákonné odvody v doplňkové činnosti se zahrnují do nákladů doplňkové činnosti. Zaměstnanci, kteří se podílejí na doplňkové činnosti jsou odměňování podle vnitřního mzdového předpisu fakulty.

 

Odměňování pracovníků, kteří se na doplňkové činností podílejí nepřímo

 

Odměňování pracovníků, kteří se podílejí nepřímo na vykonávání konkrétní doplňkové činnosti, avšak výsledky doplňkové činnosti ovlivňují nebo zajišťují činnosti, které s výkonem doplňkové činnosti souvisí, lze přiznat z prostředků správní režie. Odměnu lze poskytnout na základě návrhu vedoucího pracovníka, schvaluje děkan fakulty. Odměny mohou být poskytnuty pouze pracovníkům, jejichž mzdy jsou zahrnuty do propočtu správní režie.

 

Rozdělení prostředků z doplňkové činnosti

 

Celkový hospodářský výsledek z doplňkové činnosti musí být vždy kladný a po odečtení případné ztráty z hlavní činnosti je součástí zlepšeného hospodářského výsledku.

Po vypořádání zlepšeného hospodářského výsledku je zbylý zisk z doplňkové činnosti určen zejména na zlepšení podmínek uskutečňování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti.

Další rozdělování případného kladného výsledku hospodaření musí být v souladu s pravidly hospodaření univerzity, která jsou stanovena v příloze č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.

 

Součástí tohoto opatření jsou každoročně vyhlašovaná procenta správní a provozní režie.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a ruší Pokyn děkana č. 14 pro provádění doplňkové činnosti na FSV ze dne 20.9.1999.

 

 

V Praze dne 4. února 2002