Pokyn děkana č. 09/2002

Časové rozlišování nákladů a výnosů

Pokyn děkana č. 09/2002

 

Časové rozlišování nákladů a výnosů

 

V zájmu správného vyčíslení hospodářského výsledku je třeba řadit náklady a výnosy do období, se kterým časově a věcně souvisejí. Proto všichni pracovníci schvalující účetní případy a všichni pracovníci odpovědní za jejich zaúčtování, jsou povinni dbát následujících zásad.

 

Každý účetní doklad musí být posouzen kromě hledisek, které jsou uvedeny v pokynu o Oběhu účetních dokladů a v jiných vnitropodnikových směrnicích, i z hlediska věcné a časové příslušnosti. Pokud se účetní doklad týká jiného účetního období (tj. obvykle kalendářního roku), než ve kterém je vystaven, musí toto skutečnost být na dokladu výslovně uvedena, pokud to z něj již jednoznačně nevyplývá. Pracovníci účtárny odpovídají za jeho zaúčtování do správného účetního období využitím techniky časového rozlišení, případně jiného vhodného způsobu.

 

Časové rozlišování nákladů

 

Na všechny provedené a řádně ukončené práce v účetním období musí být vystavena faktura. Za předání příslušných podkladů k úhradě do 31.12.odpovídá zpracovatel podkladů.

 

Z této zásady se stanoví následující výjimky:

 

  1. Nevýznamné částky nepřesahující 2 000,- Kč týkající se úhrad za:

 

  • Nákup novoročenek, kalendářů, kancelářských potřeb, drobného materiálu pro údržbu a úklid.
  • Předplatné novin a časopisů
  • Předplatné účasti na seminářích a kurzech, kde zahájení kurzu bylo v minulém účetním období a jeho ukončení bude v následujícím období.
  • Všech případů nákupu materiálu, které byly učiněny před koncem účetního období a byly zúčtovány přímo do nákladů bez použití účtu zásob. V tomto případě nebude k rozvahovému dni zjišťováno, zda byly nakoupené předměty spotřebovány. (Vyšší nákupy než stanovená částka nebo množství je nutno podrobit inventuře.)

 

     2. Pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich velikost (s omezením výše)

 

  • Pojistné
  • Auditorské služby a služby daňových poradců

 

Časové nerozlišování těchto plateb nesmí výrazněji ovlivnit věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů.

 

Vždy musí být časově rozlišováno:

 

  • Spotřeba vody, plynu a elektrické energie musí být zahrnuta do nákladů minulého období dle faktur, které od rozvodných závodů přijdou v následujícím období poměrným dílem připadajícím na měsíce minulého a následujícího období. Pokud fakturovaná částka nebude do doby účetní závěrky známa, bude vytvořena dohadná položka. Tam, kde se platí zálohy bude jako dohadná položka proúčtována výše záloh souvisejících s uplynulým účetním obdobím. V případech, kdy se neplatí zálohy, bude vytvořena dohadná položka podle poslední faktury. Dohadná položka na vodné bude proúčtována již při obdržení faktury v průběhu období, pokud lze další fakturu očekávat až po uzavření účetních knih. Obdobně se postupuje i u služeb, které jsou vyúčtovávány podle uzavřené smlouvy s pronajímatelem.
  • Odpovídají : pracovnice účtárny
  • Úroky z vkladových účtů je nutno časově rozdělovat do období, do kterého časově patří. To znamená, že příslušné úroky budou rozděleny do minulého a následujícího období v závislosti na uplynulém počtu dnů v každém z těchto období. Za výpočet a kontrolu správnosti výpočtu úroků a předání příslušných materiálů účtárně, odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.

 

Odpovídají : vedoucí ekonomického oddělení a pracovnice účtárny.

 

Za stanovení dalších případů, které je nutno časově rozlišovat a metodiky rozlišování odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.

 

Faktury za služby, jejichž dodávka byla ukončena v uplynulém období, a které byly přijaty v následujícím období (do 2 pracovních dnů před ukončení zpracování účetní závěrky), budou zapsány do deníku faktur starého období. Všechny faktury došlé do účetní jednotky po tomto období budou zapisovány do deníku běžného účetního období. Došlé faktury za služby poskytnuté v minulém účetním období, které dojdou do účetní jednotky po výše uvedeném datu, budou zlikvidovány na vrub účtu výdajů příštích období. Zároveň bude proúčtován tento případ vnitřním účetním dokladem na vrub konkrétního účtu nákladů uplynulého období a ve prospěch výdajů příštích období. Deník došlých faktur věcně příslušných do starého účetního období je udržován souběžně s deníkem nového účetního období až do termínu vyhlášeného RUK pro uzavření účetních knih. Deník došlých faktur je uzavřen k poslednímu dni účetního období

 

Všechny faktury věcně příslušné do starého období jsou proúčtovány prostřednictvím účtu výdaje příštích období.

 

Odpovídá: pracovnice účtárny

Odpovídá: pokladní a pracovnice účtárny

 

Náklady na služební cesty, které byly zahájeny v jednom účetním období a byly nebo mají být ukončeny v období následujícím, je nutno rozdělit tak, aby jejich příslušná část byla zahrnuta do nákladů toho roku, kterého se týká.

 

Za provedení a oznámení účtárně odpovídají: vedoucí jednotlivých pracovišť fakulty.

Za správné zaúčtování příslušných dokladů odpovídají: pracovnice účtárny.

 

Časové rozlišování výnosů

 

Všechny provedené výkony za uplynulé období musí být proúčtovány do výnosů minulého roku. Za tím účelem je udržován deník vystavených faktur i po rozvahovém dni do téhož dne jako deník došlých faktur. Pokud by výjimečně nebyla vystavena faktura, je nutno zabezpečit zúčtování příjmů příštích období, nebo dohadnou položku aktivní, pokud není známa částka. Faktury vystavené po rozvahovém dni a věcně patřící do minulého období jsou zapisovány do nového deníku vystavených faktur a do výnosů minulého období jsou zúčtovány prostřednictvím účtu výnosy příštích období.

 

Za poskytnutí podkladů pro vystavení faktury odpovídají vedoucí jednotlivých pracovišť fakulty.

Za vystavení faktury a řádné proúčtování odpovídají pracovnice účtárny.

 

Pokladní výdaje uskutečněné v následujícím roce je nutno prověřovat z časového hlediska. Při zjištění položek patřících do minulého období, bude použito účtu výdajů příštích období, případně výnosů příštích období. To platí jak pro hotovostní příjmy tak pro výplaty cestovních účtů, či jiné hotovostní výdaje.

Odpovídá: pokladní a pracovnice účtárny

 

Všechny uvedené případy budou rozlišovány koncem účetního období.

 

Pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

 

 

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

děkan fakulty

 

 

Praze dne 1. listopadu 2002