Pokyn děkana č. 05/2001

Organizace studijních pobytů cizích státních příslušníků na UK FSV

 

Pokyn děkana č. 05/2001

Organizace studijních pobytů cizích státních příslušníků na UK FSV

 

 

 1. Studijní pobyt na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy je organizován v rámci programu celoživotního vzdělávání a nepodléhá Studijnímu a zkušebnímu řádu. Studijní pobyt se poskytuje za úplatu českým i cizím státním příslušníkům, přičemž se s přihlédnutím na zákon o pobytu cizinců na území ČR (326/99 Sb.) některé podmínky studia liší. Tento pokyn slouží výhradně ke specifikování podmínek pro studijní pobyty cizích státních příslušníků s trvalým bydlištěm v zahraničí. Podmínky celoživotního vzdělávání českých státních příslušníků a cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v České republice budou upraveny samostatným pokynem.

   

  Podmínky studia:

   

 2. Cizí státní příslušník, který byl přijat na studijní pobyt na UK FSV (dále jen "student"):

   

 • má právo zapsat si ve smyslu Studijního a zkušebního řádu fakulty přednášky a semináře dle vlastního výběru do maximální hodnoty 30 kreditů za semestr; zapsání do předmětu zahrnuje právo být vyzkoušen a klasifikován; semináře si lze zapsat pouze se souhlasem příslušného pedagoga;
 • má právo na poskytnutí individuálních konsultačních hodin ze strany studijního poradce (viz článek 11);
 • má právo na zadání konkrétního vědecko-výzkumného problému, jehož výsledkem je zpracování práce, kterou student obhájí před 3 člennou komisí jmenovanou ředitelem institutu nejpozději poslední týden svého studijního pobytu;
 • s přihlédnutím k prostorovým kapacitám fakulty má student právo navštěvovat kteroukoliv přednášku, vypisovanou na fakultě.

 

 1. Po skončení pobytu, nebo na vyžádání instituce, která studijní pobyt hradí, vydá fakulta studentovi zprávu o studijním pobytu (tzv. "transcript"), která obsahuje následující údaje:

   

   

   

 2. Cizí státní příslušník, který byl přijat na studijní pobyt na UK FSV (dále jen "student"):

   

  • má právo zapsat si ve smyslu Studijního a zkušebního řádu fakulty přednášky a semináře dle vlastního výběru do maximální hodnoty 30 kreditů za semestr; zapsání do předmětu zahrnuje právo být vyzkoušen a klasifikován; semináře si lze zapsat pouze se souhlasem příslušného pedagoga;

  • má právo na poskytnutí individuálních konsultačních hodin ze strany studijního poradce (viz článek 11);

  • má právo na zadání konkrétního vědecko-výzkumného problému, jehož výsledkem je zpracování práce, kterou student obhájí před 3 člennou komisí jmenovanou ředitelem institutu nejpozději poslední týden svého studijního pobytu;

  • s přihlédnutím k prostorovým kapacitám fakulty má student právo navštěvovat kteroukoliv přednášku, vypisovanou na fakultě. 

 

 1. Studijní pobyt se může uskutečnit v jakémkoliv bakalářském či magisterském oboru pěstovaném na UK FSV. U magisterských oborů však ředitel příslušného institutu může vyžadovat, aby uchazeč prokázal dřívější vzdělání ekvivalentní bakalářskému studiu na české vysoké škole.

 

 1. Přihláška:

   

 2. Zájemci o studijní pobyt vyplní Žádost o přijetí na studijní pobyt (viz příloha č. 1 resp. č. 2). Žádost se zašle spolu s vyžadovanými přílohami na adresu UK FSV na oddělení zahraničních styků a vědy (dále jen OZSV). Žádost musí být doručena na UK FSV s dostatečným předstihem, aby student mohl vyřídit příslušné studijní vízum před zahájením pobytu; nejpozději však dva měsíce před uvažovaným datem jeho zahájení.

 3. OZSV předá žádost institutu, kterého se žádost o studijní pobyt týká. Ředitel institutu se k věci písemně vyjádří nejpozději do 14 dnů. O definitivním přijetí uchazeče ke studijnímu pobytu rozhoduje děkan.

 4. Po rozhodnutí děkana student podepíše s fakultou Smlouvu o zajištění studijního pobytu, která upravuje finanční i další formální vztahy mezi fakultou a studentem. Smlouvu vypracuje OZSV. OZSV dále vystaví pro studenta podklady potřebné k vyřízení studijního víza.

 5. Na úhradu nákladů spojených se studiem zaplatí student částku uvedenou v Rozhodnutí děkana o stanovení úhrad za služby a úkony v příslušném akademickém roce. Tato částka zahrnuje náklady spojené se studijním pobytem (přednášky, individuální konzultace, přístup do knihoven a počítačové učebny fakulty, zápočty a zkoušky) v rozsahu určeném článkem 2. Částka bude studentovi fakturována.

 6. Na úhradu nákladů spojených se studiem zaplatí student částku uvedenou v Rozhodnutí děkana o stanovení úhrad za služby a úkony v příslušném akademickém roce. Tato částka zahrnuje náklady spojené se studijním pobytem (přednášky, individuální konzultace, přístup do knihoven a počítačové učebny fakulty, zápočty a zkoušky) v rozsahu určeném článkem 2. Částka bude studentovi fakturována.

   

  Konzultant:

 7. Na dobu pobytu přidělí ředitel příslušného institutu studentovi konzultanta. Jméno konzultanta je uvedeno v písemném vyjádření k přijetí studenta na studijní pobyt. Konzultant studentovi poskytuje individuální konzultace, zajišťuje plnění ostatních povinností fakulty uvedených v bodě 2, a připraví podklady ke zpracování zprávy o studiu, které doručí před odjezdem studenta na OZSV. Samotnou zprávu vypracuje OZSV na základě informací od konzultanta.

 8. Konzultant pro studijní pobyt má nárok na odměnu představující 10% z částky zaplacené studentem, resp. z ceny studijního pobytu.

   

  Evidence:

 9. Veškerou evidenci týkající se studijních pobytů vede OZSV.

 

 

V Praze dne 10.7.2001

 

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

děkan UK FSV

 

 

 

Přílohy: