Pokyn děkana č. 01/2001

Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Pokyn děkana č. 01/2001

Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky FSV UK

 

Tímto opatřením zmocňuji vybrané pracovníky fakulty k následujícím úkonům ve vztahu k nakládání s finančními prostředky fakulty :

 

Děkan

Děkan fakulty podle čl. 10 statutu FSV za svou činnost odpovídá rektorovi a jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak.

 

Tajemník fakulty

Tajemník fakulty je podle čl. 13 statutu FSV podřízen děkanovi a rozhoduje ve věcech ekonomických v rozsahu zde stanoveném a je zmocněn tímto opatřením k následujícím úkonům :

 • je oprávněn nakládat s přidělenými finančními prostředky do výše 500 tis. Kč
 • je oprávněn nakládat s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku 500 tis. Kč.

         Dále:

 • schvaluje úhradu veškerých faktur přesahující částku 20 tis. Kč
 • schvaluje úhradu faktur týkajících se provozu děkanátu
 • schvaluje poskytování stálých a mimořádných záloh pracovníků děkanátu
 • schvaluje vyúčtování poskytnutých záloh pracovníků děkanátu
 • schvaluje cestovní příkazy na tuzemské i zahraniční služební cesty přísl. pracovníků a vyúčtování služebních cest

Svou pravomoc může písemně přenést na pověřené pracovníky v rámci děkanátu. Seznam pracovníků oprávněných ke schvalování jednotlivých úkonů se stanovením pravomocí (povolení jen vybraných úkonů), formou podpisových vzorů bude uložen v ekonomickém oddělení fakulty.

 

Ředitelé institutů a vedoucí součástí

Ředitelé institutů a součástí jsou podle čl. 15 statutu FSV UK podřízeni děkanovi a odpovídají za hospodaření se svěřenými finančními prostředky a za jejich hospodárné využití, a to do výše schváleného rozpočtu institutu nebo součásti pro příslušný rok. V této souvislosti jsou zmocněni k těmto úkonům v rámci jimi řízeného institutu příp. součásti:

 • schvalují úhradu veškerých faktur včetně drobného vydání
 • schvalují poskytování stálých záloh pracovníků
 • schvalují poskytování mimořádných záloh pracovníků
 • schvalují vyúčtování veškerých záloh pracovníků
 • schvalují cestovní příkazy na tuzemské i zahraniční služební cesty a následné vyúčtování nákladů na tyto cesty

Svou pravomoc mohou písemně přenést na pověřeného pracovníka v rámci institutu příp. součástí.

Seznam pracovníků oprávněných ke schvalování jednotlivých úkonů se stanovením pravomocí (povolení jen vybraných úkonů), formou podpisových vzorů bude uložen v ekonomickém oddělení fakulty.

 

Řešitelé rozpočtových a mimorozpočtových grantů

 • schvalují veškeré faktury na řešení příslušného grantu včetně drobného vydání
 • schvalují poskytování mimořádných záloh
 • schvalují vyúčtování mimořádných záloh
 • schvalují cestovní příkazy na tuzemské a zahraniční pracovní cesty a následné vyúčtování těchto služebních cest

Podpisové vzory řešitelů jednotlivých grantů budou uloženy v ekonomickém oddělení.

 

Současně ukládám tajemnici fakulty, ředitelům institutů, vedoucím součástí a řešitelům grantů aby dbali na účelné a hospodárné nakládání se svěřenými finančními prostředky.
 

V Praze dne 1. 2. 2001

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

děkan fakulty