Opatření děkanky č. 8/2019

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Prague Summer School of Journalism 2019 – Letní škola IKSŽ FSV UK 2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 8/2019

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Prague Summer School of Journalism 2019 – Letní škola IKSŽ FSV UK 2019

 

Účinnost:

1. 2. 2019

V Praze dne 30. ledna 2019

PhDr. Alice Tejkalová Němcová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 990 EUR za osobu a pobyt.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 6/2018.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení