Opatření děkanky č. 7/2021

Opatření děkanky č. 7/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 7/2021

 Název:

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek.

Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě.

Příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah.

 

Účinnost: 

1. 5. 2021

 

V Praze dne 30. dubna 2021       

                                                          doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová,Ph.D.

děkanka fakulty

 

Část I. 

 

Článek 1

Základní pojmy

1.    Tímto opatřením se stanovují podmínky pro poskytování některých benefitů v rámci péče o zaměstnance pracovně zařazené na Fakultě sociálních věd Univerzita Karlova, dále „fakulta“. 

2.    Druhy benefitů:

Příspěvek na stravování zaměstnanců.       

Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě.

Příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah.

 

Část II. 

Příspěvek na stravování zaměstnanců

 

Článek 1

Základní pojmy

Pro účely tohoto opatření se:

 1. Elektronickou stravenkou, dále „e-stravenka“, rozumí elektronická stravovací poukázka v hodnotě 120 Kč poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci formou dobíjení hodnoty e-stravenky na platební kartu zaměstnance v souladu s tímto opatřením.
 2. Platební kartou rozumí adresná elektronická platební karta vydaná zaměstnanci, jejímž prostřednictvím poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci e-stravenky, na něž mu vznikl za daný kalendářní měsíc nárok.
 3. Příspěvkem na stravování v peněžní formě, dále jen „stravenkový paušál“, rozumí příspěvek zaměstnavatele poskytovaný zaměstnanci přímo do mzdy zaměstnance.

 

Článek 2

Příspěvek na stravování zaměstnanců

1.    Příspěvek na stravování z prostředků fakulty je poskytován podle části VII. Péče o zaměstnance Kolektivní smlouvy všem zaměstnancům bez výjimky a bude zaměstnanci poskytnut za každý pracovní den v měsíci, ve kterém zaměstnanec odpracuje aspoň 4 hodiny nepřetržité práce.

2.    Příspěvek na stravování se tedy neposkytuje za neodpracované dny a dále za dny, za které náleží zaměstnanci cestovní náhrady poskytované v souvislosti s jeho služební cestou.

3.    Příspěvek na stravování zaměstnanců je možné poskytnout jako:

a)   příspěvek na stravování ve stravovacích zařízeních UK,

b)   příspěvek zaměstnanci na stravování prostřednictvím e-stravenek,

c)    příspěvek zaměstnanci ve formě stravenkového paušálu.

4.    Zaměstnancům, kteří se stravují ve stravovacích zařízeních UK a nevyčerpají během měsíce plný počet obědů, u nichž mají nárok na příspěvek zaměstnavatele, bude poskytnut tento zbývající nárok na příspěvek ve formě e-stravenek nebo stravenkového paušálu.

5.    Příspěvky na stravování uvedené v odst. 3 tohoto článku, které uplatnil zaměstnanec v rozporu s podmínkami pro jejich nárok, musí zaměstnanec bezprostředně vrátit.

 

Článek 3

Příspěvek na stravování ve stravovacích zařízeních UK

 1. Příspěvek na stravování ve stravovacím zařízení univerzity UK se poskytuje ve výši 55 % z ceny potravin daného jídla a je poskytován na základě smlouvy fakulty s příslušným stravovacím zařízením.
 2. Příspěvek hradí za zaměstnance fakulta tomu stravovacímu zařízení univerzity, ve kterém se zaměstnanec stravuje, a to maximálně do počtu jídel, které zaměstnanec odebral v souladu s tímto opatřením.
 3. Stravovacím zařízením se rozumí stravovací zařízení univerzity provozované univerzitou nebo stravovací zařízení univerzity provozované prostřednictvím jiných subjektů.

 

Článek 4

Příspěvek na stravování prostřednictvím e-stravenek

 1. Výše příspěvku fakulty se poskytuje ve výši 55 % z hodnoty e-stravenky.
 2. Úhrada 45 % hodnoty e-stravenek, kterou má povinnost si hradit zaměstnanec, je prováděna formou srážky ze mzdy za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k nároku na jejich poskytnutí, a to na základě písemné dohody o srážkách ze mzdy.
 3. E-stravenky jsou poskytovány zaměstnancům za příslušný odpracovaný měsíc v souladu s tímto opatřením.
 4. E-stravenky jsou zaměstnancům nahrány na adresnou elektronickou platební kartu, která je dobíjena o celkovou hodnotu nároku na e-stravenky pravidelně jednou měsíčně, a to nejpozději ve výplatním termínu mezd příslušného kalendářního měsíce, za který se příspěvek zaměstnavatele poskytuje. 

 

Článek 5

Příspěvek na stravování ve formě stravenkového paušálu

 1. Výše příspěvku fakulty se poskytuje ve stejné výši, jako při poskytování příspěvku na stravování prostřednictvím e-stravenek, tj. ve výši 55 % z hodnoty e-stravenky.
 2. Příspěvek je zaměstnancům poskytován měsíčně zpětně, a to formou příspěvku do mzdy odpovídajícího souhrnu denních příspěvků na stravování, na které zaměstnanci vznikl nárok v souladu s tímto opatřením.

 

Část III.

Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě, příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah

(dále jen příspěvek na dopravu)

 

1.    Příspěvek na dopravu bude poskytnut zaměstnancům, kteří:

a)   jsou v pracovním poměru k fakultě, mají po zkušební době a jejich úvazek činí alespoň 0,5 celkem (tato podmínka se nevztahuje na zaměstnance – držitele průkazu TP),

b)   kteří v běžném kalendářním roce, ve kterém o příspěvek žádají, dovrší věk nejméně 19 let a nejvýše 65 let.

2.    Příspěvek na dopravu nebude poskytnut zaměstnancům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP
a ZTP/P (nelze poskytnou příspěvek na již zlevněné jízdné).

3.    Příspěvek na dopravu lze poskytnout na zaplacenou cenu:

a)   roční časové jízdenky v městské hromadné dopravě na území hl. m. Prahy pro tarifní pásma P a O (dále jen jízdné),

b)   nebo roční slevové In Karty Českých drah (dále jen In Karta).

4.    Příspěvek na dopravu lze poskytnou maximálně 1x za kalendářní rok, a to ve výši maximálně 50 % ze zaplacené ceny jízdného (a to i v případě In Karty).

5.    Příspěvek na dopravu se dále stanoví jako výše pracovního úvazku zaměstnance vynásobená 50 % zaplacené ceny jízdného nebo In Karty (pro In Kartu se však použije maximálně 50 % ceny jízdného MHD platného pro území hl. m. Prahy).

6.    Pro uplatnění příspěvku na dopravu předloží zaměstnanec Personálnímu oddělení:

a)   formulář Žádosti o příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. m. Prahy v MHD nebo In Karty,

b)   dále kopii tzv. Identifikátoru (nejčastěji se jedná o kartu Lítačka, In Karta, bankovní kartu MasterCard a Visa, mobilní aplikaci),

c)    nebo kopii kupónu v případě, že je zaměstnanec vlastníkem papírové průkazky

d)   daňový doklad o úhradě ceny jízdného nebo In Karty.

7.    V případě doložení všech náležitostí Personálnímu oddělení bude příspěvek na dopravu zaměstnanci vyplacen ve mzdě za měsíc, ve kterém předložil žádost o vyplacení (pokud tato žádost byla doručena nejpozději do posledního kalendářního dne měsíce).

8.    Nárok na příspěvek nemají zaměstnanci:

a)   kteří podali výpověď z pracovního poměru, dále žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou, nebo okamžitě zrušili pracovní poměr se zaměstnavatelem,

b)   kterým byl zaměstnavatelem okamžitě zrušen pracovní poměr (v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce),

c)    kteří v kalendářním měsíci měli neomluvenou absenci (i po část směny), přičemž se zaměstnanci dále neposkytne příspěvek zaměstnavatele ve 12ti měsících následujících po měsíci, ve kterém tato událost vznikla,

d)   v mimoevidenčním stavu,

e)   konají práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

9.    Děkanka může svým opatřením stanovit, že na daný kalendářní rok fakulta příspěvek nevyplácí nebo že se mění podmínky pro jeho poskytování.

 

Část IV.

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 5. 2021.
 2. Tímto opatření se ruší opatření děkana č. 54/2018.

 

 

                                                                                                                               doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty 

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek

tajemník fakulty