Opatření děkanky č. 7/2020

Opatření děkanky č. 7/2020

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd UK

 

Opatření děkanky č. 7/2020

 

Název:

Centra doktorských studií na Fakultě sociálních věd

 

Účinnost:

1. 5. 2020

V Praze dne 20. dubna 2020

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Toto opatření upravuje hlavní zásady fungování středisek s názvem „Centrum doktorských studií“ na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, dále jen „fakulta“.  Stanovení podrobnějších pravidel jejich fungování může být upraveno ve vyhlášce ředitele příslušného institutu.   
 2. Centra doktorských studií jsou zřizována na institutech fakulty. Jejich základním úkolem je podporovat vynikající studenty doktorského studia při rozvoji jejich samostatné výzkumné činnosti a při plnění studijních povinností stanovených jejich individuálním studijním plánem, zejména při přípravě disertační práce.
 3. Vedoucího Centra doktorských studií jmenuje ředitel příslušného institutu ze členů oborové rady některého doktorského studijního programu institutu, zpravidla je jím předseda oborové rady některého doktorského studijního programu institutu.
 4. Členy Center doktorských studií jsou studenti prezenční formy doktorského studia některého doktorského studijního programu institutu.
 5. Členové Center doktorských studií jsou vybíráni ve výběrovém řízení na dobu jednoho akademického roku. Student doktorského studia se může stát členem Centra doktorských studií opakovaně. Členem centra doktorského studia se může stát pouze student s hodnocením A studující ve standardní době studia. Další podmínky účasti ve výběrovém řízení včetně kvalifikačních a jiných předpokladů budou stanoveny při vypsání výběrového řízení. Výběrové řízení do Centra doktorských studií se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy.

Čl. 2

Financování

 1. Centra doktorských studií jsou financována z prostředků jednotlivých institutů.
 2. V případě, že členové Center doktorských studií mají na příslušném institutu z prostředků institutu zajištěn čistý příjem ve výši nejméně 5 000 Kč měsíčně (v této částce není zahrnuto doktorandské stipendium dle čl. 7 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě), může institut čerpat prostředky vyčleněné na podporu Center doktorských studií v rozpočtu fakulty. Tyto prostředky musí být použity na další zvýšení příjmů členů Center doktorských studií.
 3. Na každém institutu může být z prostředků vyčleněných v rozpočtu fakulty podpořeno maximálně 6 členů Centra doktorských studií. Pro účely financování z rozpočtu fakulty je rozhodný počet členů Centra doktorských studií k 1. únoru běžícího kalendářního roku. Fakultní příspěvek na jednoho člena centra doktorských studií činí 30 000 Kč na rok.
 4. Prostředky jsou převedeny na střediska příslušných institutů v souladu se schváleným rozpočtem fakulty pro příslušný kalendářní rok.

 

Čl. 3

Organizační a administrativní činnost členů Center doktorských studií

 1. Centra doktorských studií mohou koordinovat administrativní aktivity spojené s chodem doktorských studijních programů a zapojením doktorských studentů do vědecko-pedagogické činnosti. Dále mohou poskytovat poradenství doktorským studentů při řešení jejich grantových projektů.
 2. Členové Center doktorských studií vykonávají pracovní náplň spojenou s administrativními povinnostmi podle pokynů a zadání vedoucího Centra doktorských studií.  
 3. Tato činnost musí být zajišťována v rámci pracovního poměru, zpravidla na pozici technickohospodářského pracovníka.  Sjednaná mzda nesmí být financována z příspěvků fakulty na podporu členů Center doktorských studií (čl. 2, odst. 3) a není zahrnuta do minimálního požadovaného čistého příjmu 5 000 Kč specifikovaného v čl. 2 odst. 2.    

Čl. 4

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Centra doktorských studií, u kterých dojde k 1. 10. tohoto kalendářního roku k navýšení počtu členů oproti 1. 2. tohoto kalendářního roku, dostanou z rozpočtu fakulty na každého dalšího člena mimořádný příspěvek 7 500 Kč. Tento příspěvek bude převeden na účetní střediska příslušných institutů do konce října tohoto kalendářního roku.
 2. Na stávající studenty zaměstnané v Centrech doktorských studií na daném institutu před účinností tohoto opatření se vztahují až do ukončení jejich pracovních poměrů podmínky stanovené v opatření děkanky č. 38/2018. I na tyto studenty budou příslušným institutům převedeny na jejich účetní střediska a ve stejné lhůtě mimořádné příspěvky dle předchozího odstavce.
 3. Toto opatření děkanky nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020.
 4. Tímto opatřením se ruší opatření děkanky č.  38/2018 - Centra doktorských studií na fakultě sociálních věd.

                                                                                   

 PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                        děkanka FSV UK

 Za správnost:

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání