Opatření děkanky č. 6/2019

Změna opatření děkana č. 37/2014 Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 6/2019

 

Název: Změna opatření děkana č. 37/2014

Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost

 

Účinnost:

1. 2. 2019

V Praze dne 2. ledna 2019

PhDr. Alice Tejkalová Němcová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Opatření děkana č. 37/2014 Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost věd se mění následovně:

V čl. 2 se doplňuje věta: Bonus je možné udělit pouze výzkumným grantům či výzkumným zakázkám, jejichž řešení bylo zahájeno nejpozději v roce 2018 a za něž byla nejpozději v tomto roce odvedena režie.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 2. ledna 2019.

Opatření děkana č. 37/2014 ve znění opatření děkanky č. 6/2019  je uvedeno v příloze tohoto opatření v úplném znění.

 

PhDr. Alice Tejkalová Němcová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

proděkan pro vědu a výzkum

 

** ** ** ** ** ** ** *** Příloha – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZAPRACOVÁNÍ ZMĚN** **  ** ** ** ** 

Opatření děkanky  č. 6/2019

Název:

Změna opatření děkana č. 37/2014

Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost
 

Účinnost:

2. 1. 2019

V Praze dne 2. ledna 2019 

PhDr. Alice Tejkalová Němcová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Základním cílem tohoto opatření je podpořit a ocenit zapojení akademických a vědeckých pracovníků Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „FSV UK“) v grantových projektech.
 

Čl. 2

Podmínky pro udělení finančního bonusu

Finanční bonus může být udělen každému zaměstnanci FSV UK, který jako hlavní řešitel (či jako spoluřešitel meziinstitucionálního grantu zastupující FSV UK) získal výzkumný grant či zakázku, ze kterých odvádí FSV UK režii. Za výzkumný grant se považují z mezinárodních a zahraničních zejména FP7, či Horizont 2020, podporovány budou ale i granty menší (například Mezinárodního visegrádského fondu, GDN), z tuzemských pak jmenovitou zmínku zaslouží zejména GAČR a TAČR, ale podporovány budou i výzkumné granty dalších, rezortních (například MZV, MV, projekty NAKI), regionálních a jinak dosahem omezených grantových, či nadačních agentur atd.

Bonus je možné udělit pouze výzkumným grantům či výzkumným zakázkám, jejichž řešení bylo zahájeno nejpozději v roce 2018 a za něž byla nejpozději v tomto roce odvedena režie.

Bonus nepřísluší a nebude udělován za zprostředkování zdrojů již alokovaných ve prospěch UK – bonus nebude tedy udělen v případě projektů realizovaných skrze orgány UK (PRVOUK, UNCE, Specifický vysokoškolský výzkumu, GAUK).

Bonus slouží výhradně pro podporu vědecké aktivity, nebude tedy udělen mimo rámec primárně vědeckého snažení, tj. například za získání soutěžních i nesoutěžních prostředků projektové povahy (kupříkladu rozvojových projektů MŠMT, OPPA), prostředků získaných skrze vzdělávací, či školící činnosti (letní školy, placené studijní programy), či prostřednictvím dotací ad personam (chairs) apod.

 

Čl. 3

Výpočet výše finančního bonusu

Pro výpočet výše finančního bonusu je rozhodující celkový objem režie vynaložené v rámci grantu či zakázky v předcházejícím kalendářním roce ve prospěch FSV UK. Výše finančního bonusu (tj. odměna řešitele plus zákonné odvody) se rovná jedné čtvrtině režie odvedené z grantu či zakázky ve prospěch FSV UK.

Příklad: Pro rok N je režie FSV UK stanovena na 19 %, finanční pobídka činí tedy 4,75 % z celkového objemu grantových prostředků; pro modelový grant GAČR realizovaný v roce N výhradně na FSV UK v souhrnné výši 1 milion korun tak bonus pro hlavního řešitele činí 47.500,- Kč včetně zákonných odvodů, hlavnímu řešiteli tedy bude na jaře roku N+1 po odečtení odvodů vyplaceno 35.055,- Kč před zdaněním.

 

Čl. 4

Podávání žádostí o finanční bonus, využití finančních prostředků

Žádost o finanční bonus je podávána za každého řešitele automaticky oddělením vědy FSV UK každoročně k 15. březnu. O přidělení, případně krácení bonusu rozhoduje děkan. V případě schválení bude finanční příspěvek přidělen nejpozději do pěti týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK Akademickým senátem FSV UK.

Finanční bonus je vyplácen formou odměny hlavnímu řešiteli (spoluřešiteli za FSV UK). Na základě písemného návrhu hlavního řešitele podaného každoročně k 15. březnu může být bonus rozdělen i mezi další členy řešitelského týmu zaměstnané na FSV UK.

 

Čl. 5

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Činnosti v souvislosti s tímto opatřením koordinuje proděkan pro vědu a výzkum a administrativně je zajišťuje oddělení vědy FSV UK.

FSV UK vyčleňuje v rámci svého rozpočtu prostředky pro finanční bonusy za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost výhradně z vlastních příjmů fakulty, případně z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2014. Finanční bonus bude přidělen každý kalendářní rok nejpozději do pěti týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK na daný kalendářní rok.

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 31/2012.

 

PhDr. Alice Tejkalová Němcová, Ph.D.

děkanka fakulty
 

Za správnost:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

proděkan pro vědu a výzkum