Opatření děkanky č. 50/2018

Stanovení sazeb provozní a správní režie a výše odvodů do Sociálního fondu

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 50/2018

 

Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie a výše odvodů do Sociálního fondu

 

Účinnost:

1. 1. 2019

V Praze dne 24. října 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka

I. Režijní náklady

  1. Režijními společnými náklady se rozumí takové náklady, které nelze jednoznačně rozúčtovat na hlavní a doplňkovou činnost, resp. na střediska nebo zakázky.
  2. Provozní režie jsou prostředky využívané k pokrytí nákladů vynaložených na provoz fakulty (například náklady na topení, elektrickou energii, vodu, plyn, opravu a údržbu, služby režijního charakteru, školení a cestovní náhrady zaměstnanců pracovně zařazených na děkanátu fakulty apod. – vyjma mezd a zákonných odvodů z mezd zaměstnanců pracovně zařazených na děkanátu fakulty).
  3. Správní režie jsou prostředky využívané k pokrytí nákladů vynaložených na mzdy a zákonné odvody z mezd zaměstnanců (zdravotní, sociální a zákonné úrazové pojištění) pracovně zařazených na děkanátu fakulty.
  4. Režijní náklady hlavní a doplňkové činnosti rozděluje účetní jednotka na základě propočtu a provádí jejich přeúčtování standardně k 30. 6. a 30. 11. daného kalendářního roku, nejpozději však k datu, ke kterému je sestavována účetní závěrka. Provedený propočet je odůvodněn a archivován spolu s návrhem na vydání opatření děkanky. Na FSV UK vyhlašuji pro kalendářní rok 2019 procentuální sazby provozní a správní režie v této výši:

provozní režie 8 %

správní režie 11 %

Výše procentuálních sazeb provozní a správní režie stanovená v Opatření děkana č. 22/2016 Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK či opatření děkanky, které jej nahrazuje, podle bodu 3.1, či na základě žádosti o výjimku před datem účinnosti tohoto opatření zůstávají beze změny.

 

II. Stanovení výše odvodů do Sociálního fondu

Na rok 2019 stanovuji výši odvodu do Sociálního fondu ve výši 1,6 % z ročního objemu nákladů fakulty zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

 

III. Společná a závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019 a zrušuje se opatření děkanky č. 33/2018. 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty