Opatření děkanky č. 47/2018

Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 47/2018

 

Název:

Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích

 

Účinnost:

15. 10. 2018

V Praze dne 15. října 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

I. Společná ustanovení

Zaměstnanci FSV UK při vystupování v médiích (pokud vystupují k odborné problematice, která se týká jejich působení na FSV UK) prezentují svůj vztah k Fakultě sociálních věd v závislosti na druhu jejich pracovního poměru na FSV UK, a to dle dále definovaných pravidel. Tuto skutečnost vždy zdůrazní představiteli daného média jako součást informace o jejich osobě, která bude prezentována v rámci konkrétního mediálního výstupu.

V případě, že je instituce Fakulty sociálních věd představitelem média uvedena chybně, nebo opomenuta, je vhodné pracovníka tohoto média na tuto skutečnost upozornit s žádostí o nápravu.

Pro všechny zaměstnance FSV UK dále platí, že veškerá jejich vyjádření do veřejného prostoru jsou v souladu s Etickým kodexem Univerzity Karlovy a opatřením rektora č. 21/2018 Základní principy personální politiky na UK.

 

II. Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem 1,0

Akademičtí a vědečtí pracovníci FSV UK s úvazkem 1,0 se při vystupování v médiích prezentují jako představitelé Fakulty sociálních věd UK, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, popř. FSV UK. Příklad: „sdělil Gustav Mohel, ekonom z Fakulty sociálních věd UK“, případně s podrobnějším odkazem „uvádí Petr Barták, pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK“.

 

III. Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem do 1,0

Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem menším než 1,0 na FSV UK a s hlavním pracovním poměrem mimo FSV UK při vystupování v médiích uvádějí Fakultu sociálních věd ve variantách popsaných v článku 2 jako druhou instituci, kterou zastupují, pakliže je to možné, a hovoří o tématu, o kterém na FSV přednášejí. Příklad: „říká František Novák ze Sociologického ústavu a Fakulty sociálních věd UK“, „hostem je René Výborný z Metropolitní univerzity a Fakulty sociálních věd UK“.

 

IV. Externí přednášející

Přednášející, kteří nemají vůči FSV UK zaměstnanecký poměr, se při vystupování v médiích prezentují jako „přednášející na Fakultě sociálních věd UK“.

 

V. Ostatní zaměstnanci FSV UK

Ostatní zaměstnanci FSV UK mohou na vyzvání poskytovat informace pracovníkům médií jen prostřednictvím oddělení vnějších vztahů FSV UK, konkrétně prostřednictvím tiskového mluvčího FSV UK Mgr. Jakuba Římana. V případě, že jsou tito osloveni pracovníkem některého média s dotazem na některou z oblastí fungování Fakulty sociálních věd, je jejich povinností předat telefonní a emailový kontakt na Mgr. Jakuba Římana (721 108 836, jakub.riman@fsv.cuni.cz), který zprostředkuje další komunikaci s médiem.

Toto opatření se nevztahuje na zástupce medií, kteří jsou současně studenty FSV UK, pokud se jejich dotazy a požadavky na poskytnutí informací týkají agendy jejich vlastního studia ve smyslu zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů UK a FSV UK.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Za správnost:

PhDr. Sylvie Fišerová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů

Mgr. Jakub Říman, tiskový mluvčí

JUDr. Jindra Pavlová, právnička FSV UK