Opatření děkanky č. 45/2018

Doplňková činnost na Fakultě sociálních věd (k provedení opatření rektora č. 27/2018)

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 45/2018

 

Název:

Doplňková činnost na Fakultě sociálních věd

(k provedení opatření rektora č. 27/2018)

 

Účinnost:

15. 10. 2018

V Praze dne 8. října 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Doplňková činnost je vykonávána na Fakultě sociálních věd fakultě (dále „fakulta“) podle § 20 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen ”zákon o vysokých školách”), článku 10 Pravidel hospodaření ke Statutu UK ze dne 14. 12. 2016 a Opatření rektora č. 27/2018.
 2. Doplňková činnost může být vykonávána pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména
  1. zák. č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
  2. zák. č.  90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění,
  3. zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění,
  4. zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
  5. zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění

          a dále v souladu s příslušnými ustanoveními vnitřních předpisů univerzity a dalšími předpisy univerzity.

 1. Výnosy z doplňkové činnosti jsou jedním z příjmů fakulty. Vztahují se na ně podmínky stanovené tímto opatřením.
 2. O vykonávání doplňkové činnosti rozhoduje na fakultě děkanka.

 

Čl. 2

Vymezení doplňkové činnosti

 1. Doplňkovou činností jsou všechny činnosti navazující na vzdělávací a tvůrčí činnost nebo činnosti sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku, které nemají povahu hlavních činností fakulty.
 2. Doplňková činnost je vykonávána za úplatu. Výnosy musí pokrývat náklady.
 3. Doplňková činnost je vždy realizována tak, aby nebyla založena nepovolená nepřímá veřejná podpora dle přímo aplikovatelných předpisů EU.
 4. Za doplňkovou činnost se nepovažují činnosti, pro které byla univerzita zřízena, zejména:
 • uskutečňování akreditovaných studijních programů,
 • uskutečňování programů celoživotního vzdělávání,
 • konání státních rigorózních zkoušek (§ 46 odst. 5 zákona o vysokých školách),
 • uskutečňování vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vykonávané v souvislosti s uskutečňováním studijních programů,
 • přiznávání akademických titulů,
 • konání habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • používání akademických insignií a konání akademických obřadů,
 • uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

 

Doplňková činnost fakulty zahrnuje zejména:

 • pronájem nebytových prostor majetku svěřeného do užívání fakulty,
 • příjmy za pronájem plochy za účelem provozování prodejních automatů,
 • analýzy, odborná stanoviska a podobná činnost vykonávaná dle smlouvy o dílo pro jiné subjekty, 
 • překladatelské služby, 
 • případné další činnosti splňující dále uvedené znaky.

 

 1. Doplňková činnost naplňuje znaky podnikání podle zákona o obchodních korporacích. Jde o soustavnou činnost prováděnou samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
 2. Ceny za výkony, práce a služby prováděné v rámci doplňkové činnosti se stanovují dohodou (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění). Základem pro stanovení smluvní ceny je kalkulace ceny. Cena musí být stanovena v souladu s postupy vymezenými v přímo aplikovatelných předpisech EU ohledně veřejné podpory[1].

Čl. 3

Kritéria hodnocení doplňkové činnosti

 1. Kritériem hodnocení doplňkové činnosti je kladný hospodářský výsledek dosažený touto činností.
 2. Doplňková činnost nesmí být financována z prostředků poskytnutých z rozpočtu EU, státu nebo územních samosprávných celků.

 

Čl. 4

Evidence doplňkové činnosti

 1. Náklady a výnosy doplňkové činnosti musí být důsledně účetně odděleny od činností ostatních (§ 20 odst. 5 zákona o vysokých školách).
 2. Náklady a výdaje, výnosy a příjmy se účtují zásadně do období, s nímž věcně a časově souvisí.
 3. Náklady a výdaje, výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
  1. nákladů příštích období,
  2. výdajů příštích období,
  3. výnosů příštích období,
  4. příjmů příštích období.
 4. Účty časového rozlišení podléhají inventarizaci a při dokladové inventuře se posuzuje jejich výše a odůvodnění.

 

Čl. 5

Režijní náklady

 1. Režijními společnými náklady se rozumí takové náklady, které nelze jednoznačně rozúčtovat na hlavní a doplňkovou činnost, resp. na střediska nebo zakázky.

Provozní režie jsou prostředky využívané k pokrytí nákladů vynaložených na provoz fakulty

(například náklady na topení, elektrickou energii, vodu, plyn, opravu a údržbu, služby režijního charakteru, školení a cestovní náhrady zaměstnanců pracovně zařazených na děkanátu fakulty apod. – vyjma mezd a zákonných odvodů z mezd zaměstnanců pracovně zařazených na děkanátu fakulty).

Správní režie jsou prostředky využívané k pokrytí nákladů vynaložených na mzdy a zákonné odvody z mezd zaměstnanců (zdravotní, sociální a zákonné úrazové pojištění) pracovně zařazených na děkanátu fakulty. Režijní náklady hlavní a doplňkové činnosti rozděluje účetní jednotka na základě propočtu a provádí jejich přeúčtování standardně k 30.6. a 30.11. daného kalendářního roku, nejpozději však k datu, ke kterému je sestavována účetní závěrka. Provedený propočet je odůvodněn a archivován spolu s návrhem na vydání opatření děkanky.

 1. Propočet slouží k získání reálného obrazu nákladů hlavní a doplňkové činnosti a vychází z principu podílu režijních nákladů na celkových nákladech. Pro propočet se využijí údaje předchozího uzavřeného hospodářského (kalendářního) roku. Podíl režijních nákladů se vyjadřuje v procentech, tj. na každou korunu celkových nákladů připadá procentuální podíl režijních nákladů vyjádřený v haléřích.
 2. Koeficient režijních nákladů – vyjadřuje procentuální podíl režijních nákladů vynaložených na provoz (provozní režie) a osobní náklady (správní režie) na celkových nákladech.
 3. Procentuální sazby provozní a správní režie jsou stanoveny opatřením děkanky Stanovení sazeb provozní a správní režie s účinností od 1. 1. následujícího roku.

 

Čl. 6

Tvorba cen

 1. Ceny se určují na základě předběžné kalkulace, která je podkladem pro stanovení ceny dohodou. Cenová kalkulace musí obsahovat veškeré předpokládané náklady, příjmy a kalkulovaný zisk. Pokud nelze použít příjmy, pak se vypočítá z celkových nákladů.
 2. Struktura předběžné kalkulace:
  1. přímé materiálové náklady,
  2. přímé mzdové náklady,
  3. přímé náklady na zdravotní, sociální a zákonné úrazové pojištění (zákonné odvody),
  4. přímé náklady služby (např. pracovní cesty),
  5. přímé náklady ostatní,
  6. režijní náklady (koeficient režijních nákladů krát příjmy celkem),
  7. náklady celkem,
  8. kalkulovaný zisk,
  9. cena bez DPH (daňový základ),
  10. DPH,
  11. realizační cena.

Čl. 7

Pracovně právní vztahy

Práce související s doplňkovou činností vykonávají zaměstnanci

 1. na základě dohod konaných mimo pracovní poměr,
 2. v pracovním poměru.

 

Čl. 8

Odměňování za práce prováděné v doplňkové činnosti

 1. Prostředky na mzdy v doplňkové činnosti se zahrnují do nákladů doplňkové činnosti.
 2. Fakulta odměňuje zaměstnance, kteří se podílejí na doplňkové činnosti, podle vnitřního mzdového předpisu univerzity. Pokud jsou zaměstnanci přijati do pracovního poměru pouze k zabezpečování doplňkové činnosti, hradí fakulta mzdy, zákonné odvody těchto zaměstnanců a příspěvek do sociálního fondu z příjmů doplňkové činnosti.

 

Čl. 9

Odměňování zaměstnanců, kteří se na doplňkové činnosti podílejí nepřímo

 1. Zaměstnancům, kteří se podílejí nepřímo na vykonávání konkrétní doplňkové činnosti, avšak výsledky doplňkové činnosti ovlivňují nebo zajišťují činnosti, které s výkonem doplňkové činnosti souvisí, lze přiznat na základě čl. 17 písm. d) vnitřního mzdového předpisu odměnu, a to

a)   u vedoucích pracovníků fakulty, jejichž výši mzdy stanovuje děkanka, do výše 50% jejich roční mzdy; výši odměny stanovuje děkanka,

b)  odměny tajemníkům institutů stanovuje ředitel příslušného institutu. Odměny vedoucích oddělení děkanátu stanovuje tajemník fakulty. Odměny se stanovují do výše 50% jejich roční mzdy,

c)   u ostatních zaměstnanců výši odměny jednotlivým pracovníkům navrhuje vedoucí příslušného pracoviště a schvaluje ji děkanka.

 1. Výplatu odměny lze provést pouze při kladném hospodářském výsledku doplňkové činnosti příslušného účetního střediska.

 

Čl. 10

Rozdělení prostředků z doplňkové činnosti

 1. Celkový hospodářský výsledek z doplňkové činnosti musí být vždy kladný a po odečtení případné ztráty z hlavní činnosti je součástí zlepšeného hospodářského výsledku.
 2. Po vypořádání zlepšeného hospodářského výsledku je zbylý zisk z doplňkové činnosti určen zejména na zlepšení podmínek uskutečňování vzdělávací a tvůrčí činnosti.

 

Čl. 11

Společná a závěrečná ustanovení

Pravidly doplňkové činnosti se řídí i činnosti, které nejsou doplňkovou činností, ale jsou hospodářskou činností fakulty s výjimkou smluvního výzkumu, který se řídí Opatřením děkanky k režiím u projektů.

                           

Pokyn děkana č. 1/2002 Provádění doplňkové činnosti na FSV UK ze dne 4. 2. 2002 se zrušuje.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. 10. 2018.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                            děkanka fakulty

Zpracoval:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty

 

[1] Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování    Evropské unie.