Opatření děkanky č. 42/2018

Stanovení režií pro letní školy a jiné formy vzdělávání organizované na FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 42/2018

 

Název:

Stanovení režií pro letní školy a jiné formy vzdělávání organizované na FSV UK

 

Účinnost:

1. 10. 2018

V Praze dne 25. září 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Organizace letních škol (= jarní, letní, zimní školy, dále společně též jako „LŠ“) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen FSV UK) je chápána jako celoživotní vzdělávání neakreditované (kurzy ostatní). Z této činnosti se odvádí správní a provozní režie. Procentuální sazby provozní a správní režie jsou stanoveny v opatřeních děkanky „Stanovení sazeb provozní a správní režie“.

Provozní režie jsou prostředky využívané k pokrytí nákladů vynaložených na provoz FSV UK (například náklady na topení, elektrickou energii, vodu, plyn, opravu a údržbu, služby režijního charakteru, školení a cestovní náhrady zaměstnanců pracovně zařazených na děkanátu FSV UK apod. – vyjma mezd a zákonných odvodů z mezd zaměstnanců pracovně zařazených na děkanátu FSV UK).

Správní režie jsou prostředky využívané k pokrytí nákladů vynaložených na mzdy a zákonné odvody z mezd zaměstnanců (zdravotní, sociální a zákonné úrazové pojištění) pracovně zařazených na děkanátu FSV UK.

 

 I. Letní školy

 

Na FSV UK jsou letní školy organizovány následujícími způsoby:

  1. letní školy organizované jednotlivými instituty FSV UK v prostorách FSV UK

Za organizaci LŠ je zodpovědný institut, organizuje ji buď sám, nebo spolupracuje s jinými akademickými institucemi v České republice či v zahraničí. LŠ je organizována v prostorách FSV UK a využívá servisu děkanátu FSV UK. V takovém případě organizátor LŠ platí provozní i správní režii v plné výši. Vyúčtování LŠ je organizátor povinen předložit do konce listopadu daného roku na ekonomické oddělení (dále jen EO) děkanátu FSV UK.

 

  1. letní školy organizované institutem FSV UK mimo prostory FSV UK

Za organizaci LŠ je zodpovědný institut v rozsahu jako v bodě 1. tohoto opatření. LŠ je organizována mimo prostory FSV UK. V takovém případě organizátor LŠ platí správní režii v plné výši a dále si sám hradí internetovou konektivitu.  Vyúčtování LŠ je povinen organizátor předložit do konce listopadu daného roku na EO děkanátu FSV UK.

 

  1. letní školy organizované cizím subjektem ve spolupráci s institutem FSV UK

LŠ není organizována přímo institutem FSV UK, ale ten se na ní podílí jako spoluorganizátor či akademický garant. V případě, že tento typ LŠ se realizuje mimo prostory FSV UK, ale organizátor ve spolupráci s institutem FSV UK využívá servisu děkanátu FSV UK, platí LŠ správní režii v plné výši. V případě, že tento typ LŠ je organizován v prostorách FSV UK a využívá servisu děkanátu FSV UK, platí organizátor či spoluorganizátor nebo akademický garant LŠ provozní a správní režii v plné výši.

 

  1. letní školy organizované zahraničními subjekty akademického charakteru

Tento typ LŠ využívá administrativní kapacity děkanátu FSV UK pro organizaci LŠ. Tato organizace LŠ je zajišťována na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi zahraničním subjektem akademického charakteru a děkankou FSV UK. Smlouva zpravidla obsahuje náplň LŠ, role jednotlivých partnerů, počet udělených kreditů, finanční vyrovnání.

 

  1. příspěvek či dotace z RUK pro organizaci letní školy

V případě, že organizátor LŠ obdržel příspěvek či dotaci z RUK na pořádání LŠ, potom se z tohoto příspěvku či dotace režie neodvádí. Příjemce je povinen dodat vyúčtování za LŠ na EO děkanátu FSV UK do měsíce a půl od ukončení LŠ.

 

 II. Akreditované placené studijní programy v AJ jazyce

  1. Z akreditovaných placených studijních programů v anglickém jazyce je odváděna provozní a správní režie obdobně jako v bodě I. 1 a I. 2 tohoto opatření.

 

III. Společná a závěrečná ustanovení

Výjimky z tohoto opatření schvaluje děkanka FSV UK.

Opatření děkana č. 8/2016 ze dne 1. 3. 2016 se zrušuje.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018.

 

Příloha:

  1. Metodický pokyn k samoplátcům „Pravidla rozdělování prostředků za samoplátce na stáži (Short Study Visit Programme) mezi jednotlivé instituty FSV UK“.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                          děkanka

 

Za správnost:

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční styky