Opatření děkanky č. 40/2018

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 40/2018

 

Název:

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě

sociálních věd  

 

Účinnost:

1. 10. 2018

V Praze dne 20. září 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku se na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.   

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Na fakultě je uskutečňován zájmově zaměřený program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku (dále jen „program U3V“).
 2. Účastník programu U3V není studentem podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 2

Organizační zajištění programu

 1. Za koordinaci přípravy programu U3V odpovídá garant programu U3V jmenovaný děkankou fakulty. Garant programu U3V se zodpovídá ze své činnosti proděkanovi pro doktorské studium a další formy vzdělávání na fakultě.
 2. Dokladem o uskutečňování výuky v rámci programu U3V a zároveň dokladem pro posouzení splnění podmínky prezenční účasti na výuce jsou prezenční listiny.
 3. Vyučujícímu kurzu v programu U3V náleží odměna. Její výše je odvozena od počtu zapsaných účastníků U3V do jím vyučovaného kurzu v programu  U3V. Odměna je splatná až poté, co  ůčastník U3V uhradil v plné výši úplatu za daný kurz v programu U3V. Způsob výpočtu odměny je stanoven v příloze č. 1 tohoto opatření.
 4. Vyučujícímu, který je zaměstnancem fakulty, je odměna přiznávána formou mimořádné odměny, ostatním vyučujícím na základě dohody mimo pracovní poměr nebo převodem prostředků na bankovní účet zaměstnavatele vyučujícího na základě smlouvy mezi fakultou a zaměstnavatelem vyučujícího kurzu v programu U3V.

Čl. 3

Přijímání uchazečů

 1. Do programu U3V se může přihlásit každý občan, který dosáhl důchodového věku. Věková podmínka neplatí pro držitele průkazu ZTP.
 2. Přihlášky do programu U3V se podávají na studijní oddělení děkanátu fakulty.
 3. Uchazeči jsou do programu U3V přijímáni podle kapacitních možností fakulty.
 4. O přijetí do programu U3V rozhoduje děkan fakulty.

Čl. 4

Pravidla uskutečňování a pravidla organizace

 1. Účastník programu U3V si může zapisovat nabízené kurzy vypsané v rámci programu U3V dle vlastního výběru. Fakulta neodpovídá za kolize v rozvrhu programu U3V v daném semestru.
 2. Forma studia je prezenční. Každý kurz obsahuje alespoň 6 jednotek kontaktní výuky za semestr. Délka jednotky výuky je 80 minut.
 3. Podmínkou pro úspěšné ukončení kurzu je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50%. Další podmínky pro řádné absolvování kurzů jsou uvedeny v sylabech, které jsou zveřejněny ve studentském informačním systému a na webových stránkách fakulty.  
 4. Program U3V je řádně ukončen absolvováním šesti kurzů vypsaných v rámci programu U3V v průběhu 4 let. Absolvent programu U3V obdrží od fakulty osvědčení o absolvování programu.
 5. Výše úplaty za kurz bude stanovena na základě kalkulace a opatřením děkanky fakulty. Uhrazení úplaty prokazuje účastník U3V nejpozději jeden týden před začátkem příslušného semestru.

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 1. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 11/2011 Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
 2. Příloha č. 1 – Způsob výpočtu odměny vyučujících.

 

Příloha:

 1. Výše odměny pro vyučujícího kurzu v programu U3V

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Za správnost:

PhDr. Natálie Švarcová, PhD.

proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání