Opatření děkanky č. 4/2020

Opatření děkanky č. 4/2020

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 4/2020

 

Název:

Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu

 

Účinnost:

15. 4. 2020

V Praze dne 2. dubna 2020

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Čl. 1

Základní ustanovení

  1. Toto opatření děkanky je vydáno k provedení Opatření rektora č. 12/2019 „O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu“.
  2. Toto opatření upravuje organizační otázky zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na fakultě pro případ zániku akreditace doktorského studijního programu „Mediální a komunikační studia (obor Mediální studia)“.

 

Čl. 2

Nástupnický studijní program

  1. Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v usnesení ze dne 25. 4. 2019, č. j. NAU-320/2018-10 určila, že studijní program Mediální a komunikační studia (dále jen „nástupnický studijní program“) v prezenční a kombinované formě studia s jazykem výuky čeština je obsahově obdobný studijnímu programu Mediální a komunikační studia, studijní obor Mediální studia.

 

Čl. 3

Termín zařazení ke studijnímu plánu na dostudování

  1. Studenti studující v akademickém roce 2019/2020 ve studijním programu Mediální a komunikační studia a osoby, jejichž studium tohoto studijního programu je přerušeno, budou k 15. 4. 2020 zařazeni do nástupnického studijního programu a oborová rada posoudí, zda je nutné aktualizovat individuální studijní plán.

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá účinnosti od 15. 4. 2020.

 

                                                                                    PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                        děkanka  fakulty

Za správnost:

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání