Opatření děkanky č. 39/2018

Změna opatření děkanky č. 23/2018 Hodnocení výuky na FSV UK, Vyhlašování nejlepších kurzů „Zlaté kurzy“

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 39/2018

 

Název:

Změna opatření děkanky č. 23/2018

Hodnocení výuky na FSV UK, Vyhlašování nejlepších kurzů „Zlaté kurzy“

 

Účinnost:

15. 9. 2018

 

V Praze dne 14. září 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka

 

Opatření děkanky č. 23/2018 se mění takto:

 1. Rozšíření názvu opatření děkanky Hodnocení výuky na FSV UK, Vyhlašování nejlepších kurzů „Zlaté kurzy“.
 2. Za článkem 5 se zařazuje nový článek 6 v tomto znění:   

 

Čl. 6

Zlaté kurzy

1.       V návaznosti na hodnocení výuky na fakultě je za každý semestr vyhlašován tzv. Zlatý kurz jako nejlepší kurz:

a.       v bakalářském stupni studia na každém institutu,

b.       v navazujícím magisterském stupni na každém institutu,

c.       v rámci Centra jazykové přípravy,

        tj. celkem jedenáct nejlépe hodnocených kurzů za instituty a Centrum jazykové přípravy.

2.       Výsledky hodnocení o nejlepší kurzy – Zlaté kurzy – jsou vyhlašovány na zasedání Akademického senátu fakulty.

3.       Vyučujícímu Zlatého kurzu náleží odměna 5000 Kč a vedoucímu seminární výuky Zlatého kurzu náleží odměna 1000 Kč.

4.       V případě, že se na výuce kurzu či seminární výuce podílelo více pracovníků, rozdělí se odměna mezi ně poměrně.

5.       Odměny jsou splatné v měsíci následujícím po měsíci, v němž byly Zlaté kurzy vyhlášeny.

6.       Výplatu odměn administruje personální oddělení na základě podkladů ze studijního oddělení s výjimkou výplaty stipendií, které zadává přímo studijní oddělení, ostatní administrativu procesuje studijní oddělení děkanátu společně s proděkanem pro studijní záležitosti.

 

 

3. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. 9. 2018. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 10/2010.

4. Opatření děkanky č. 23/2018 ve znění opatření děkanky č. 39/2018, je uvedeno v příloze tohoto opatření v úplném znění.

 

Příloha:

1. ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ DĚKANKY PO ZAPRACOVÁNÍ ZMĚN

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka

Za správnost:

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti

 

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání

 

** ** ** **** ** ** ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZAPRACOVÁNÍ ZMĚN ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

 Hodnocení výuky na FSV UK, Vyhlašování nejlepších kurzů „Zlaté kurzy“

 

Toto opatření upravuje způsob hodnocení výuky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech (dále jen „pregraduální výuka“) a doktorských studijních programech (dále jen „DSP“) studenty FSV UK (dále jen „hodnocení výuky“) a upřesňuje některé podrobnosti Čl. 4, 5 a 6 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy (dále jen „Řád hodnocení UK“) ze dne 14. 12.2016.

 

Čl. 1

Rozsah hodnocení pregraduální výuky

 1. Hodnocení pregraduální výuky se provádí v každém semestru daného akademického roku.
 2. Hodnocení pregraduální výuky se týká všech předmětů (povinných, povinně volitelných a volitelných) vyučovaných v daném semestru.
 3. Hodnocení pregraduální výuky se mají možnost účastnit všichni studenti zapsaní k předmětům pregraduální výuky vyučovaným na FSV UK (dále jen „student“). Každý student může předmět v daném semestru hodnotit pouze jednou.
 4. Výuka každého předmětu pregraduální výuky je hodnocena pouze jednou za daný semestr.

 

Čl. 2

Forma hodnocení pregraduální výuky

 1. Hodnocení pregraduální výuky probíhá v elektronické podobě prostřednictvím evaluačního dotazníku.
 2. Při hodnocení pregraduální výuky musí být zajištěna anonymní forma hodnocení. Je možné evidovat, zda se student hodnocení účastnil, nikoliv charakter hodnocení.
 3. Hodnocení pregraduální výuky probíhá v termínech stanovených v Harmonogramu akademického roku.
 4. Za přípravu evaluačních dotazníků pro pregraduální výuku je odpovědný proděkan pro studijní záležitosti.
 5. Evaluační dotazník zpravidla obsahuje
  • obecné dotazy hodnotící kvalitu výuky daného předmětu,
  • hodnocení pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících,
  • slovní komentáře.

Čl. 3

Vyhodnocení dat týkajících se pregraduální výuky

 1. Vyhodnocení evaluace pregraduální výuky provede proděkan pro studijní záležitosti ve spolupráci se zaměstnanci studijního oddělení. Proděkan pro studijní záležitosti s výsledky seznamuje členy kolegia děkanky a akademický senát FSV UK.
 2. Agregované výsledky hodnocení výuky jsou zveřejněny na webových stránkách nejpozději jeden měsíc po ukončení sběru.

 

Čl. 4

Hodnocení výuky v doktorských studijních programech

 1. Hodnocení výuky v DSP je organizováno nejméně jednou za dva roky. Za jeho realizaci odpovídá proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání.
 2. Hodnocení výuky v DSP probíhá v elektronické podobě prostřednictvím evaluačního dotazníku.
 3. Při hodnocení výuky v DSP musí být zajištěna anonymní forma hodnocení. Je možné evidovat, zda se student hodnocení účastnil, nikoliv charakter hodnocení.
 4. Hodnocení výuky v DSP probíhá v termínech stanovených v Harmonogramu akademického roku.
 5. Za přípravu evaluačních dotazníků pro výuku v DSP je odpovědný proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání.
 6. Evaluační dotazník zpravidla obsahuje
  1. hodnocení podmínek pro výzkumnou činnost,
  2. hodnocení činnosti školitelů,
  3. obecné dotazy hodnotící kvalitu a přínos předmětů navštěvovaných v DSP,
  4. hodnocení administrativního zajištění doktorského studia,
  5. slovní komentáře.
 7. Vyhodnocení evaluace výuky v DSP provede proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání ve spolupráci se zaměstnanci studijního oddělení. Proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání s výsledky seznamuje členy kolegia děkanky a akademický senát FSV UK.

 

Čl. 5

Hodnocení výuky v rámci celoživotního vzdělávání

 1. Hodnocení výuky v rámci celoživotního vzdělávání se provádí v každém semestru daného akademického roku.
 2. Hodnocení se týká všech předmětů vyučovaných v daném semestru.
 3. Hodnocení se mají možnost účastnit všichni posluchači zapsaní k předmětům v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK (dále jen „posluchač“). Každý posluchač může předmět v daném semestru hodnotit pouze jednou.
 4. Výuka každého předmětu je hodnocena pouze jednou za daný semestr.
 5. Hodnocení probíhá formou papírových dotazníků.
 6. Při hodnocení musí být zajištěna anonymní forma hodnocení. Je možné evidovat, zda se student hodnocení účastnil, nikoliv charakter hodnocení.
 7. Hodnocení probíhá v termínech stanovených v Harmonogramu akademického roku.
 8. Za přípravu evaluačních dotazníků pro výuku v rámci celoživotního vzdělávání je odpovědný proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání.
 9. Evaluační dotazník zpravidla obsahuje
  1. obecné dotazy hodnotící kvalitu výuky daného předmětu,
  2. hodnocení pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících,
  3. slovní komentáře.
 10. Vyhodnocení evaluace výuky CŽV provede proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání ve spolupráci se zaměstnanci studijního oddělení. Proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání s výsledky seznamuje členy kolegia děkanky a akademický senát FSV UK.

 

Čl. 6

Zlaté kurzy

 1. V návaznosti na hodnocení výuky na fakultě je za každý semestr vyhlašován tzv. Zlatý kurz jako nejlepší kurz:
  1. v bakalářském stupni studia na každém institutu,
  2. v navazujícím magisterském stupni na každém institutu,
  3. v rámci Centra jazykové přípravy,

        tj. celkem jedenáct nejlépe hodnocených kurzů za instituty a Centrum jazykové přípravy.

 1. Výsledky hodnocení o nejlepší kurzy – Zlaté kurzy – jsou vyhlašovány na zasedání Akademického senátu fakulty.
 2. Vyučujícímu Zlatého kurzu náleží odměna 5000 Kč a vedoucímu seminární výuky Zlatého kurzu náleží odměna 1000 Kč.
 3. V případě, že se na výuce kurzu či seminární výuce podílelo více pracovníků, rozdělí se odměna mezi ně poměrně.
 4. Odměny jsou splatné v měsíci následujícím po měsíci, v němž byly Zlaté kurzy vyhlášeny.
 5. Výplatu odměn administruje personální oddělení na základě podkladů ze studijního oddělení s výjimkou výplaty stipendií, které zadává přímo studijní oddělení, ostatní administrativu procesuje studijní oddělení děkanátu společně s proděkanem pro studijní záležitosti.

 

Čl. 7

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. 9. 2018.

 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka

Za správnost:

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti

 

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání