Opatření děkanky č. 37/2018

Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 37/2018

 

Název:

Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK

 

Účinnost:

1. 1. 2019

 

V Praze dne 20. července 2018

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Část I. - Vymezení pojmů

Provozní režie jsou prostředky využívané k pokrytí nákladů vynaložených na provoz FSV UK (například náklady na topení, elektrickou energii, vodu, plyn, opravu a údržbu, služby režijního charakteru, školení a cestovní náhrady zaměstnanců pracovně zařazených na děkanátu FSV UK apod. – vyjma mezd a zákonných odvodů z mezd zaměstnanců pracovně zařazených na děkanátu FSV UK).

Správní režie jsou prostředky využívané k pokrytí nákladů vynaložených na mzdy a zákonné odvody z mezd zaměstnanců (zdravotní, sociální a zákonné úrazové pojištění) pracovně zařazených na děkanátu FSV UK.

Přeúčtování režie se provádí k 30. 6. a k 30. 11. příslušného roku.

Procentuální sazby provozní a správní režie jsou Stanoveny opatřením děkanky Stanovení sazeb provozní a správní režie.

Pracoviště FSV UK, která platí provozní režii rektorátu, hradí FSV UK pouze správní režii.

 

Část II. - Grantové prostředky

Částka odváděná jako režie fakulty se odvozuje od celkového finančního objemu grantu. Do celkového finančního objemu grantu se nezapočítávají prostředky přidělené v rámci grantu spoluřešitelským pracovištím mimo FSV UK. Je-li to možné, je souhrnná výše režie stanovena na součet provozní a správní režie. Stanovení výše režie u konkrétního projektu závisí na zadávací dokumentaci příslušného projektu. Při stanovení režie se postupuje podle bodu 1., nelze-li uplatnit bod 1., pak podle bodu 2. Nelze-li uplatnit ani bod 2., pak podle bodu 3. atd.

 

 

1.       Zadávací dokumentace umožňuje režii v plné či vyšší výši.

1.1    Je odvedena provozní a správní režie. Prostředky převyšující souhrnnou výši provozní a správní režie mohou být využity k pokrytí nákladů na úrovni institutu FSV UK. Odpovědným za využití takto vymezených prostředků je řešitel grantu. Prostředky musí být využity v souladu se zadávací dokumentací.

1.2   Jestliže projektová dokumentace neumožňuje hradit vybrané náklady související s řešením projektu (např. nákup dat, kurzové rozdíly, občerstvení na semináře, školení, běžnou výpočetní techniku či jiné uvedené v podmínkách výzvy) z přímých nákladů, ale je možné je hradit z doplňkových (režijních) nákladů, potom se postupuje dle bodu 3.1 s tím, že žadatel zdůvodní výši nákladů, které hodlá hradit z položky režie.  Odváděná režie je minimálně ve výši správní režie.

 

2.       Zadávací dokumentace umožňuje režii v rozmezí výše správní režie až součet správní + provozní režie.

2.1   Režie je stažena ve výši umožněné zadávací dokumentací.

2.2   Jestliže projektová dokumentace neumožňuje hradit vybrané náklady související s řešením projektu (nákup dat, kurzové rozdíly atp. viz bod 1.2.)) z přímých nákladů, potom se postupuje dle bodu 3.1 s tím, že žadatel zdůvodní výši nákladů, které hodlá hradit z položky režie. Stahovaná režie je minimálně ve výši správní režie.

 

3.       Zadávací dokumentace umožňuje režii do výše správní režie, v zadávací dokumentaci není umožněno krytí nepřímých nákladů.

3.1. Řešitel grantu alespoň 14 dní před předložením grantové žádosti k podpisu děkance fakulty podá k rukám děkanky fakulty prostřednictvím oddělení vědy žádost o individuální stanovení režie u příslušného projektu (viz formulář „Žádost o stanovení režijních nákladů dle opatření děkanky“ vystaveného na www stránkách FSV v sekci Formuláře). V žádosti uvede výši režie umožněnou zadávací dokumentací (s odkazem na příslušnou pasáž ze zadávací dokumentace) a zároveň předloží přehled administrativních a správních úkonů, které jsou v souvislosti s administrací grantu očekávány na úrovni děkanátu (konkrétně se jedná o počty objednávek, cestovních příkazů, počty stávajících zaměstnanců, jimž se bude měnit pracovní smlouva a počty nově přijímaných zaměstnanců, počty DPP (je třeba zvlášť uvést počty zahraničních zaměstnanců), nepojmenované smlouvy, počty odměn apod.). Děkanka stanoví mimořádný postup při financování administrativních úkonů, zpravidla k tíži institutu, ze kterého pochází hlavní řešitel (na základě souhlasu ředitele institutu).

 

4.       Zadávací dokumentace neumožňuje režii, je umožněno krytí nepřímých nákladů

4.1   Řešitel projektu může zvolit jednu ze dvou variant:

a)      Spolufinancuje správní náklady děkanátu částkou rovnající se 50 % nepřímých nákladů, nebo

b)     spolufinancuje správní náklady děkanátu částkou rovnající se správní režii z celkového finančního objemu grantu.

 

5.       Zadávací dokumentace neumožňuje režii ani nepřímé náklady, je umožněno hradit administrativní a/nebo správní a/nebo provozní náklady v rámci přímých nákladů.

5.1   V rozpočtu grantu budou kalkulovány přímé náklady na administrativu a/nebo správu a/nebo provozní náklady na úrovni fakulty ve výši správní režie[1]. O rozložení této částky na konkrétní úvazky či úhrady rozhoduje tajemník fakulty.

 

6.      Zadávací dokumentace neumožňuje režii, ani nepřímé náklady, ani hrazení administrativních a/nebo správních a/nebo provozních nákladů v rámci přímých nákladů.

6.1   Postupuje se dle odstavce 3.1 tohoto opatření.

 

7.       Granty se spoluúčastí fakulty

7.1   Jestliže je součástí grantu spoluúčast fakulty hrazená z prostředků institutu fakulty, potom je režie odvedena dle pravidel uvedených výše. Část režie odpovídající procentu spoluúčasti může být využita k pokrytí správních nákladů na úrovni institutu FSV UK, odpovědným za využití těchto prostředků je ředitel institutu. Prostředky musí být využity v souladu se zadávací dokumentací.

 

8.       Specifický vysokoškolský výzkum

8.1    Odvádí se pouze správní režie za podmínky, že alespoň 75 % z celkového objemu prostředků je využito na stipendia a osobní náklady doktorských studentů. Pokud tato podmínka splněna není, je fakultě odváděna režie v plné výši.

 

Část III. – Dary

Z účelově určených sponzorských darů a darů od soukromých subjektů se režie neodvádí. Tajemník fakulty stanoví mimořádný postup při financování administrativních úkonů spojených s poskytnutím daru. Veškeré náklady hradí institut, ze kterého pochází příjemce daru.

 

Část IV. – Smluvní výzkum

Při provádění smluvního výzkumu (poskytování služeb v oblasti VaV a VaV prováděný jménem podniků spadající do hospodářské činnosti) se odvádí pouze 50% výše správní režie. Pouze 50% výše správní režie se odvádí i u inovačních voucherů.

 

Část V. – Prostředky získané v soutěži monografií

Prostředky získané v soutěži monografií dle Opatření rektora č. 59/2017 (či OR, které jej nahrazuje) se dělí následovně - z celkové částky je odvedena provozní a správní režie a zůstatek je vyplacen autorům, příp. fakultním spoluautorům, pokud to hlavní autor navrhne.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019 a k 1. 1. 2019 ruší opatření děkana č. 22/2016.

Formulář Žádost o stanovení režijních nákladů dle opatření děkanky 37/2018 je k dispozici na webových stránkách fakulty ve formulářích v sekci "Podání grantového projektu" - https://www.fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/ekonomika-a-provoz/formulare

 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Zpracovaly:     

Mgr. Eva Horníčková, vedoucí OV

Bc. Hana Pokorná, DiS., vedoucí EO

 

[1] přímé náklady po doplnění správní režie by měly být vyvážené s ohledem na celkový rozpočet i charakter projektu