Opatření děkanky č. 34/2018

Opatření pro správu majetku při projektech OP VVV č. 016 a č. 044

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 34/2018

 

Název:

Opatření pro správu majetku při projektech OP VVV č. 016 a č. 044

 

Účinnost:

1. 8. 2018

 

V Praze dne 31. července 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Toto opatření stanoví pravidla pro evidenci a účtování majetku při projektech OP VVV „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“ č. 016 a č. 044 (dále jen „projekt“).

 

Při evidenci a účtování majetku je nutné se řídit zejména těmito předpisy:

 • Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • Zákonem č. 137/2016 Sb. o vysokých školách
 • Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Českým účetním standardem č. 409
 • Pravidly pro správu majetku Univerzity Karlovy
 • Opatřením pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

 

I. Vymezení pojmů

1. Majetkem pro účely tohoto pokynu se rozumí:

 • dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DNM)
 • soubor investičního majetku (SIM)

 

2. Definice majetku:

 1. DHM – dlouhodobý hmotný majetek jsou samostatné movité věci, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč vč. DPH a životnost je delší než jeden rok.
 2. DNM – dlouhodobý nehmotný majetek jsou nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, softwary, ocenitelná práva a jiný majetek, který je vymezený zvláštním právním předpisem, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000,- Kč vč. DPH a doba použitelnosti je delší než jeden rok.
 3. SIM – soubor investičního majetku je tvořen skupinou věcí a je charakterizován samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Pořizovací cena vychází z pravidel pro dlouhodobý majetek. Vytváření SIM vychází ze skutečnosti, že je nezbytný k zajištění výuky.

 

 

II. Postup pro tvorbu souborů

 1. Nábytek – nábytek pro vybavení učeben (židle, stoly, pohovky atd.) lze evidovat jako SIM podle místností.
 2. Výpočetní technika – výpočetní technika umístěná v jednotlivých učebnách (PC, tiskárny, monitory, hardware atd.) lze evidovat jako SIM podle institutů a místností.
 3. Licence – rozumí se především dlouhodobé licence (Adobe, STATA, NVivo, atd.), které lze evidovat jako práva vždy ke konkrétnímu programu.
 4. Databáze – databáze musí mít využitelnost delší než jeden rok pro zařazení do DNM.
 5. Softwary – rozumí se především softwary, které lze evidovat samostatně jako SIM, nemusí být přiřazovány k jednotlivým počítačům.

 

III. Účtování SIM

 1. Faktury na pořízení SIM jsou v běžném účetním období účtovány na účty 041.0000 - Pořízení DNM nebo 042.0000 – Pořízení DHM.
 2. SIM jsou zařazeny do majetku až v době, kdy je naplánovaný SIM kompletní - tedy obsahuje naplánované položky ze všech fází projektu. Pokyn k zaúčtování předává účtárně pracovník odpovědný za tvorbu SIM (vedoucí provozně-technického oddělení nebo vedoucí IT oddělení).
 3. Nezařazené nekompletní SIM se ke konci účetního období převádějí do dalšího účetního období. K vzniklým zůstatkům na účtech 041.0000 a 042.0000 jsou přiloženy rozpisy již pořízeného a dosud nezařazeného majetku.
 4. SIM se vedou v účetním programu UK FSV v agendě Majetku pod celkovou částkou za jednotlivý SIM. Konkrétní položky jsou evidovány v pomocné evidenci mimo účetní program (v Excelu).

 

IV. Ostatní skutečnosti

 1. SIM se vytváří na základě společného účelu užívaných věcí, přičemž jsou všechny komponenty na stejné úrovni. Odpisová skupina se určuje podle hlavních položek v souboru.
 2. Účetní odpisy se vytvářejí minimálně po dobu 5 let od zařazení majetku.
 3. Doba udržitelnosti je 5 let od konce doby projektu, po tuto dobu nesmí být majetek vyřazen.

 

 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Zpracovala: Tereza Strnadová, DiS.

účetní (majetek)

 

Za správnost: Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení