Opatření děkanky č. 3/2021

Opatření děkanky č. 3/2021

 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č.  3/2021

Název:

Změna opatření děkanky č. 56/2018

Příspěvek ze sociálního fondu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na připojištění se státním příspěvkem, ·na doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, ·na soukromé životní pojištění, ·na zaplacené úroky z úvěru poskytnuté zaměstnanci bankou nebo stavební spořitelnou, ·na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců, · na nenávratnou finanční výpomoc, ·na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, ·na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců

Účinnost:

9. 3. 2021

V Praze dne 8. března 2021   

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Část I.

Opatření děkanky č. 56/2018 se mění takto:

Ruší se celá Část VI. - Příspěvek na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu, dále jen „příspěvek na zdravotní péči“   a nahrazuje se celá novou Částí VI v tomto znění:

Část VI.

Příspěvky na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu, dále jen „příspěvek na zdravotní péči“. 

1.      Zaměstnanci,

a.        který je v pracovním poměru vůči fakultě, 

b.        jehož pracovní úvazek vůči fakultě činí a činil nejméně jeden rok 1,0,

lze poskytnout příspěvek na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu. V případě příspěvku dle odstavce 3 písm. b) se podmínka dle písm. b) neuplatní.

2.      Pokud má zaměstnanec úvazky na více součástech univerzity, příspěvky na zdravotní péči mohou být v běžném kalendářním roce poskytnuty pouze na jedné součásti univerzity.  

3.      Příspěvky na zdravotní péči lze poskytnout v kalendářním roce na

a)     komplexní zdravotní prohlídku zaměstnance u smluvního poskytovatele pracovně lékařské péče výhradně nepeněžní formou,

b)     zdravotní pomůcky a testovací sady za účelem ochrany a prevence proti covid-19 nepeněžitou nebo peněžitou formou. 

4.      Zaměstnanec, který splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku na komplexní zdravotní prohlídku, je povinen předložit žádost o příspěvek personálnímu oddělení, které zajistí souhlas vedoucího ekonomického oddělení. Žádost je možné podat kdykoliv během kalendářního roku a k žádosti je nutno přiložit čestné prohlášení o čerpání příspěvku v daném roce pouze na fakultě (nikoli jiné součásti univerzity).

5.      Zajištění komplexní zdravotní prohlídky následně zajistí personální oddělení. Příspěvek se poskytuje za předpokladu, že byla schválena podaná písemná žádost.  Za věcnou správnost vyřízení žádosti a výplatu příspěvku odpovídá vedoucí personálního oddělení.

6.      Příspěvek na zdravotní pomůcky a testovací sady je v daném roce poskytován všem zaměstnancům pracovně zařazeným na fakultě ve výši a formě příspěvku dle rozhodnutí děkanky. Za věcnou správnost a výplatu příspěvku odpovídá vedoucí personálního oddělení; za poskytnutí příspěvku nepeněžitou formou odpovídá vedoucí provozně - technického oddělení a správy majetku.

7.      Příspěvky na zdravotní péči lze poskytnout v kalendářním roce jednomu zaměstnanci v souhrnu nejvýše do 15.000 Kč.

8.      Děkanka může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvky podle tohoto článku nevyplácí nebo stanovit změnu výše příspěvků, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání příslušného dílčího sociálního fondu za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle čl. 21 odst. 2 písm. a), b) Pravidel hospodaření, konkrétně příspěvků dle části I. a části II tohoto opatření.  

 

Část II.

  1. Tímto opatřením se mění opatření děkanky č.56/2018 ze dne 1. ledna 2019.
  2. Toto opatření nabývá účinnosti od 9. března 2021. 

                                                                                                           

                                                                                                                                             PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka  fakulty

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek

tajemník fakulty