Opatření děkanky č. 3/2020

Opatření děkanky č. 3/2020

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 3/2020

Název:

Výuka na FSV UK během účinnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. 3. 2020

 

Účinnost:

17. 3. 2020

 

V Praze dne 16. března 2020

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (dále jen „mimořádného opatření“) se vzhledem k organizaci výuky na FSV UK přistupuje k následujícím opatřením:

  1. Výuka předmětů se zajišťuje výhradně bezkontaktní formou skrze platformu dle volby garanta předmětu, či dle vyhlášky ředitele institutu.
  2. Garanti a vyučující předmětů plní sylabus předmětů v původním rozsahu.
  3. Výuka předmětů se zajišťuje v pravidelných intervalech během účinnosti mimořádného opatření.
  4. Do 24. 3. 2020 včetně budou garanti předmětů informovat ředitele příslušných institutů či jím pověřenou osobu o formě a plánu výuky po dobu účinnosti mimořádného opatření.
  5. Kontrolu realizace bezkontaktní výuky pak následně provádí ředitel institutu či jím pověřená osoba, a to až do konce účinnosti mimořádného opatření, způsobem, který si na institutu ředitel stanoví, či případně vydá vyhláškou.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Za správnost:

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti