Opatření děkanky č. 27/2018

Projednávání škod vzniklých na Fakultě sociálních věd - Komise pro náhradu škod

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 27/2018

 

Název:

Projednávání škod vzniklých na Fakultě sociálních věd 

Komise pro náhradu škod

 

Účinnost:

1. 6. 2018

V Praze dne17. května  2018                            

 PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.,

                                                             děkanka fakulty

  


 

V souladu s ustanoveními § 250 až § 274 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle čl. 10 Statutu Fakulty sociálních věd UK (dále jen „fakulta“) vydává děkanka opatření o postupech a povinnostech při řešení škod vzniklých na fakultě, činnosti komise pro náhradu škod a povinnostech zaměstnanců v pracovním zařazení na fakultě.

 

Čl. I

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Odpovědnost zaměstnance za škodu upravuje zákoník práce v ustanoveních § 250 až § 264, § 272 až § 274.

 

Čl. II

 Škoda způsobená zaměstnancem  

 1. Škodou způsobenou zaměstnancem se rozumí každá majetková újma vzniklá zaměstnavateli zaviněným porušením povinností ze strany zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, která je ocenitelná v penězích.  
 2. Jedná se o škodu vzniklou zejména:
 • zničením, poškozením, ztrátou nebo odcizením majetku,
 • schodkem na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat,
 • ztrátou nebo zničením svěřených věcí,
 • úhradou majetkových sankcí jakéhokoliv druhu (např. smluvní pokuty, úroky z prodlení za nedodržení smluvních závazků fakulty vůči třetím osobám),
 • v důsledku neplnění pracovních povinností zaměstnanců podle obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a dalších předpisů UK či fakulty nebo z důvodu jejich porušování,
 • úmyslným jednáním proti dobrým mravům,
 • vědomým neupozorněním nadřízeného vedoucího na škodu hrozící zaměstnavateli nebo tím, že zaměstnanec nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím mohl zabránit bezprostřednímu vzniku škody,
 • pravomocně uloženou povinností zaměstnavateli k peněžitému plnění ze strany orgánů státní správy, správce daní, ministerstva financí, soudů a dalších v důsledku porušení právních předpisů a smluvních závazků vůči třetím osobám v souvislosti s pracovní agendou vykonávanou zaměstnancem, za kterou je zaměstnanec odpovědný (např. platební výměry, peněžité sankce, penále, úroky z prodlení, správní poplatky, náklady řízení apod.)

3.Označováním fyzických osob – zaměstnanec, svědek, vedoucí zaměstnanec a další – se rozumí uvedení plného jména, titulů, funkce nebo pracovní pozice, pracoviště, součást fakulty; u fyzické osoby, která škodu způsobila, i datum narození.

 

Čl. III

Povinnosti při vzniku škody. Záznam o škodě

1.       Každý zaměstnanec, který zjistí nebo způsobí škodu, je povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému vedoucímu, nejpozději však do 5 dnů od vzniku škody nebo ode dne, kdy se o ní dozvěděl. Zanedbání oznamovací povinnosti je považováno za závažné porušení povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. 

2.       Zjištění okolností vzniku škody, její výši a osoby odpovědné za vznik škody provede vedoucí zaměstnanec útvaru, v němž škoda vznikla, tj.:

 • řádně a bez zbytečného prodlení vyšetří všechny okolnosti vzniku škody, zejména její druh a výši, příčinu vzniku škody, kde, kdo a kdy škodu způsobil, zda byla škoda způsobena jedním či více zaměstnanci, popřípadě zda byla způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele,
 • vyjádří se k míře zavinění jednotlivých osob a podle potřeby si k tomu vyžádá stanovisko příslušných odborných útvarů fakulty.

3.       O výsledku provedených zjištění vedoucí zaměstnanec útvaru zajistí vyhotovení Záznamu o škodě (vzor Příloha č. 1), jenž obsahuje zejména tyto údaje:

 • datum (popř. čas), místo vzniku škody, datum zjištění / nahlášení škody,
 • popis škodní události, popis škody, rozsah škody, 
 • označení zaměstnance, který škodu způsobil/zavinil,
 • možné příčiny vzniku škody,
 • označení svědků,
 • vyjádření zaměstnance odpovědného za vzniklou škodu,
 • vyjádření, zda se jedná o škodu zaviněnou porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, v čem zavinění spočívá,
 • vyjádření, zda se jedná o škodu způsobenou z nedbalosti, nebo o škodu způsobenou úmyslně,
 • případně další rozhodné skutečnosti,
 • datum a čas sepsání Záznamu o škodě,
 • jméno a podpis vedoucího zaměstnance útvaru.

4.       K Záznamu o škodě musí být přiloženo písemné vyjádření zaměstnance, který škodu způsobil včetně jeho podpisu a data vyhotovení. Zaměstnanec se může vyjádřit i přímo do Záznamu o škodě, viz výše.

5.       Dojde-li ke škodě na majetku, za který je zaměstnanec odpovědný (je uveden jako odpovědná osoba na inventární kartě nebo s ním byla uzavřena dohoda o odpovědnosti (dohoda o hmotné odpovědnosti dle § 252 až § 256 zákoníku práce), musí být k Záznamu o škodě přiloženy následující doklady:

a.     inventární karta majetku, na kterém vznikla škoda,

b.    dohoda o odpovědnosti,

c.     potvrzení o svěření věci do užívání, (pokud bylo vystaveno)

d.    případně další doklady, či důkazy s přihlédnutím ke škodní události.

6.       Záznam o škodě včetně jeho příloh předá vedoucí zaměstnanec útvaru tajemníkovi fakulty k dalším projednání. Tajemník fakulty může rozhodnout o předání škodního případu k projednání komisi pro náhradu škod. Tajemník fakulty současně zajistí nahlášení pojistné události pojišťovně, zpravidla prostřednictvím vedoucího provozně technického oddělení děkanátu.

7.       Je-li podezření, že škoda byla způsobena krádeží, loupeží nebo jiným trestným činem, zváží děkan/ka ohlášení Policii České republiky.

 

Čl. IV

Komise pro náhradu škod

 1. Komise pro náhradu škod je poradní orgán, který projednává a posuzuje škodní případy a navrhuje uplatnění odpovědnosti vůči zaměstnancům, kteří způsobili zaměstnavateli škodu (dále jen „komise“).
 2. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává děkan/ka v minimálním počtu 5 členů včetně osoby předsedy; celkový počet členů komise musí být vždy lichý.
 3. Předsedu a členy komise jmenuje děkan/ka zpravidla na období čtyř let, nejdéle však do konce funkčního období děkana/ky (dle vnitřních předpisů UK). Členem komise je vždy vedoucí provozně technického oddělení děkanátu.
 4. Z rozhodování komise v konkrétním případu je vyloučen člen, u něhož se zřetelem na vztah k projednávanému případu anebo k nějaké osobě (zejména pachatel, poškozený) lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti. O tom, zda je člen vyloučen, rozhoduje děkan/ka písemným rozhodnutím s uvedením důvodů vyloučení. Rozhodnutí děkana/ky je konečné. Vyloučený člen se projednání ani hlasování v daném případě neúčastní. Pokud by klesl počet členů komise pod 3 osoby, jmenuje děkan/ka náhradního člena pouze pro dobu projednávání takového škodního případu. 

 

Čl. V

Jednání komise pro náhradu škod

 1. Komise projednává veškeré případy vzniklých škod, uvedených v čl. II, vzniklých na majetku zaměstnavatele v souvislosti s odpovědností zaměstnanců za tyto škody.  
 2. Komise je oprávněna požadovat po všech zaměstnancích předložení podkladů potřebných k projednání škody, požadovat jejich osobní účast při projednávání škody a vyžadovat další potřebnou součinnost. Komise je oprávněna provádět šetření na místech, kde ke škodě došlo.
 3. Předložení podkladů i osobní účast zaměstnanců při jednáních komise na základě jejího písemného vyžádání je považováno za povinnost zaměstnance, plynoucí z jeho pracovněprávního vztahu. Nemůže-li se zaměstnanec ze závažných důvodů jednání komise osobně zúčastnit, je oprávněn se písemně k věci vyjádřit alespoň tři (3) pracovní dny přede dnem jednání komise.
 4. Jednání komise svolává její předseda, zpravidla elektronickým způsobem a na emailové fakultní adresy.
 5. Jednání komise vede její předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise. O jednání komise se pořizuje zápis, který podepíší všichni přítomní členové komise, tj. i případný náhradník. Jednání komise jsou neveřejná.
 6. Komise rozhoduje většinou hlasů, přičemž každý člen komise má jeden hlas. Povinný minimální počet členů komise při jednání jsou tři členové.
 7. Zápis z jednání komise obsahuje místo, datum a čas, seznam přítomných členů komise, seznam přítomných osob přizvaných k jednání, označení osoby, která způsobila zjištěnou škodu, projednávané skutečnosti, výsledky hlasování o závěrech komise.
 8. Výsledkem jednání komise má být:
 • posouzení, zda skutečně došlo ke škodě, a který zaměstnanec škodu způsobil,
 • posouzení míry zavinění a odpovědnosti zaměstnance za vzniklou škodu,
 • zjištění výše škody,
 • uvedení způsobu, jakým byly rozsah a výše škody stanoveny,
 • návrh, v jakém rozsahu má být škoda vypořádána,
 • návrh na způsob vypořádání škody,
 • případně doplňující stanovisko komise k okolnostem vzniku škody.
 1. Komise není oprávněna přijímat rozhodnutí o vypořádání škody, je oprávněna škodní událost prošetřit, shromáždit důkazní materiál a předkládat děkanovi/ce výsledky projednání škody a návrhy k jejímu vypořádání.
 2. Zápis z jednání komise předloží předseda komise děkanovi/ce k rozhodnutí. Přílohou tohoto zápisu je i Záznam o škodě dle čl. III odst. 2 opatření.

 

Čl. VI

Rozsah a způsob náhrady škody

 1. Rozsah a způsob náhrady škody se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce. 
 2. Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout částku rovnající se čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.
 3. Omezení uvedené v předchozím odstavci tohoto článku neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.
 4. Omezení výše náhrady škody se nevztahuje dále na zaměstnance, který odpovídá za schodek na svěřených hodnotách nebo za ztrátu svěřených věcí. V tomto případě může být výše náhrady škody stanovena až do plné výše vzniklého schodku na svěřených hodnotách nebo škody způsobené ztrátou svěřených věcí.
 5. Výše náhrady škody za nesplnění povinnosti k odvrácení škody podle § 251 zákoníku práce nesmí přesáhnout trojnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

Čl. VII

     Evidence škodních událostí

O případech vzniklých škod je vedena evidence, ze které musí být zejména patrné, kdy byla škodní událost oznámena či zjištěna; výsledek projednání škodní události, jakým způsobem bylo rozhodnuto o řešení škody; kdy a vůči které osobě byla uplatněna náhrada za vzniklou škodu a s jakým konečným výsledkem. Evidenci včetně všech písemných či elektronických dokumentů daného případu vede vedoucí provozně technického oddělení děkanátu.  

 

Čl. VIII

Rozhodnutí o uplatnění odpovědnosti za škodu a výši požadované náhrady

 1. O uplatnění odpovědnosti vůči zaměstnanci, který škodu zcela nebo zčásti zavinil a o výši požadované náhrady škody, způsobu řešení vzniklé škody rozhoduje v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce (§ 257 až § 260 zákoníku práce) děkan/ka, která zaměstnanci písemně oznámí své rozhodnutí zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že je zaměstnanec povinen ji nahradit.
 2. Děkan/ka si může před svým rozhodnutím vyžádat od komise, resp. předsedy komise kompletní spisový materiál ke škodní události. 
 3. Výši požadované náhrady škody přesahující 1000 Kč a obsah dohody o způsobu její náhrady je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací.
 4. Před vydáním rozhodnutí děkana/ky projedná tajemník fakulty se zaměstnancem výši požadované náhrady škody a způsob náhrady.
 5. Pro případ náhrady škody formou pravidelných srážek ze mzdy je nutná písemná dohoda zaměstnavatele se zaměstnancem.
 6. Odmítne-li zaměstnanec, který je za škodu odpovědný, škodu dobrovolně nahradit nebo uzavřít dohodu o způsobu náhrady škody, předá děkan/ka takový případ právnímu referátu děkanátu spolu s pokynem k zajištění vymáhání pohledávky za zaměstnancem podle platných právních předpisů.
 7. Vzor – Záznam o škodě 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                             děkanka fakulty

Za správnost: 

Mgr. Tomáš Gec

Tajemník FSV UK

 

 Příloha č. 1 k opatření děkanky č. 27/2018 - záznam o škodě